👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Framgångsrikt ledarskap 2018-2021 Korallen

Skapad 2019-01-23 13:42 i Förskolan Pärlan Fristående förskolor
Det här är en mall att utgå från när arbetslaget planerar och reflekterar utifrån teamplanens utvecklingsområden.
Förskola
Pedagogerna har ett framgångsrikt ledarskap med hjälp av; emotionellt stöd, lärandestöd och grupporganisation.

Innehåll

Var är vi?

Hjälpfrågor: Samlad beskrivning av nuläget. Till exempel utifrån den dokumentation som vi har. Var befinner vi oss i förhållande till de nationella målen inom utvecklingsområdet?

HT 2018

Utifrån tidigare erfarenheter i personalgruppen där grupporganistationen inte fungerade så bra började vi hösten med en gemensam punkt, Ugglis, som gav oss alla något att planera utifrån. 

I nuläget är vi två personal som har längre erfarenhet av att arbeta i barngrupp och två personal som är nya i rollen inom förskolan. Det hjälper att ha en grundstruktur för alla parter. 

Att upptäcka att vi ALLA är ledare var en viktig nyckel!

 


Vart ska vi?

Hjälpfrågor: Vika mål ska vi arbeta mot inom utvecklingsområdet? Vad vill vi att barnen ska upptäcka/utveckla? Vilka av läroplanens mål är kopplade till utvecklingsområdet?

 

Vi vill i vår personalgrupp att alla ska se sig som en ledare och våga ta det mandatet inom sin profession. 

1. Vi vill ha ett emotionellt stöd till barnen, där de som människor får plats och tid och också få en medkänsla och ansvar gentemot varandra.

Fr läroplanen lpfö 18:

- Stimuelar barnens samspel samt hjälpa och stödja dem att bearbeta konflikter, reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra. 

- Uppmärksamma barnen på att människor kan ha olika värderingar som styr deras uppfattningar och handlingar och samtidigt förankra de grundläggande värdena. 

2. Vi vill ha ett lärandestöd så de barn som har behov av extra hjälp/anpassningar får det på bästa sätt.

- Samarbeta med vårdnadshavare, samt diskutera regler och förhållningssätt i förskolan med vårdnadshavare, för att främja barnets utveckling till en ansvarskännande människa och samhällsmedlem. 

- Uppmärksamma samt ge ledning och stimulans till alla barn samt särskilt stöd till de barn som av olika skäl behöver det i sin utveckling. 

3. Vi vill ha en tydlig och strukturerad grupporgansiation som ger både barn och vuxna en trygghet på Pärlan.

- Verka för en god och tillgänglig miljö för omsorg, lek, rörelse, utveckling och lärande.  

 

Hur gör vi?

Vilka arbetssätt och metoder ska användas? Hur gör vi barnen delaktiga i processen? Hur dokumenterar vi processen?

1. Vi pratar med barnen om deras känslor och andras känslor, om värdegrunden.

2. Vi observerar, samråder med föräldrar och kartlägger behov för att på bästa sätt se till varje barns bästa för optimal utveckling.

3. Vi har en gemensam grundstruktur, bas som vi utgår ifrån. Både över längre tid och över dagen. Som pedagog vara förberedd och förbereda barnen i god tid innan aktivitet. 

Hur blev det?

Hjälpfrågor: Hur blev det gentemot de nationella målen, de genomförda insatserna och de förväntade effekterna? Vad visar barnen intresse för? Hur vet vi det? Vilka lärprocesser är barnen inne i? Hur tar vi processen vidare?

Utvärderat våren 2019:

1. Detta är en styrka hos oss. 

2. Användandet av kartläggning ger en tydlighet för oss pedagoger, använda det mer. Vi har mycket i huvudet hos oss pedagoger. 

3. Vi ser att det är viktigt med en gemensam bas för oss pedagoger, där vi agerar lika så det blir en trygghet och tydlighet för barnen. Även god förberedelse för barnen är viktigt, gärna med bildstöd. Viktigt att vi som pedagoger är förberedda och har pratat ihop oss, det ger oss som pedagoger en trygghet hos varandra. 

Vi måste hela tiden vara före barnen i arbetssätt och förhållningssätt så barnet inte kommer i situationer det inte klarar eller hela tiden får höra negativa förmaningar. 

 

________________________________________________________________

Kopplingar till läroplanen

 • främja barnens förmåga att vara delaktiga och utöva inflytande över sin utbildning,
  Lpfö 18
 • respektera varje barns rätt att uttrycka sina åsikter med olika uttrycksformer samt säkerställa att barnens uppfattningar och åsikter tas tillvara och kommer till uttryck i utbildningen,
  Lpfö 18
 • kontinuerligt och systematiskt följa, dokumentera och analysera varje barns utveckling och lärande för att göra det möjligt att följa barns förändrade kunnande samt utvärdera hur förskolan tillgodoser barnens möjligheter att utvecklas och lära i enlighet med läroplanens mål
  Lpfö 18
 • följa upp och utvärdera hur barnen har möjlighet till inflytande över utbildningen samt hur utbildningen tar tillvara barnens behov, intressen, uppfattningar och åsikter,
  Lpfö 18