👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Spanska som Modersmål, 2020-2021

Skapad 2019-01-23 16:57 i Enheten för flerspråkighet grundskola Uppsala
Denna LPP gäller för ämnet modersmål - Mro Trelleborg med utgångspunkt från Lgr 11.
Grundskola 4 – 6 Modersmål
Välkomna till ämnet Spanska som modersmål. Bienvenidos a la asignatura de Español como lengua materna.

Innehåll

Syfte

Syftet med kursen är att utveckla elevens förmågor gällande tal, hörförståelse och läs- och skrivförmåga på sitt modersmål. Eleven ska också ges möjlighet att utveckla kunskaper om sitt modersmål. Kursen syftar också till att stärka elevens kunskaper gällande kulturen i språkområdet.

 

Centralt innehåll

 • Strategier för att skriva olika typer av texter om för eleven välbekanta ämnen.
 • Muntligt berättande för olika mottagare.
 • Musik, texter från områden där modersmålet talas.
 • Uttal, betoning och satsmelodi och uttalets betydelse för att göra sig förstådd. Modersmålets uttal i jämförelse med svenskans.
 • Rim, ramsor och gåtor ur modersmålets tradition.
 • Beskrivande och förklarande texter med anknytning till traditioner, företeelser och språkliga uttryckssätt i områden där modersmålet talas.

 

Konkretiserade mål för eleven

Eleven ska kunna:

 • Läsa korta berättelser, förstå innehållet och muntligt återberätta det
 • Skriva kortare texter, t.ex. en sammanfattning av en text
 • Lära sig om och berätta om högtider och traditioner
 • Beskriva platser, personer och situationer
 • Mer avancerad grammatik än tidigare, bl.a. genus, numerus, synonymer och, motsatser

 

Arbetsformer och materiel

Eleven kommer att arbeta individuellt och i grupp. Kursen innehåller muntliga redovisningar och gruppdiskussioner. Eleven får en arbetsbok för att utveckla grammatik och skriftlig förmåga. Om eleven har lättlästa texter på modersmålet hemma kan det användas, annars får eleven extra läsmaterial.

 

Bedömning

Följande förmågor kommer att bedömas:

 • Läsa åldersanpassade texter
 • Sammanfatta och återberätta texter
 • Föra resonemang
 • Uttrycka sig i skrift
 • Följa grammatiska och ortografiska regler
 • Återge kunskap om seder och traditioner

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Ml
 • använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande,
  Ml
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Ml
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften, och
  Ml
 • reflektera över traditioner, kulturella företeelser och samhällsfrågor i områden där modersmålet talas utifrån jämförelser med svenska förhållanden.
  Ml
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Ml  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag.
  Ml  4-6
 • Modersmålets grundläggande struktur i jämförelse med svenskans.
  Ml  4-6
 • Ordböcker och andra hjälpmedel för stavning och ordförståelse.
  Ml  4-6
 • Muntliga presentationer för olika mottagare.
  Ml  4-6
 • Uttal, betoning och satsmelodi samt uttalets betydelse för att göra sig förstådd.
  Ml  4-6
 • Modersmålets uttal i jämförelse med svenskans.
  Ml  4-6
 • Berättande texter och poetiska texter för barn och unga i form av skönlitteratur, lyrik, sagor och myter från olika tider och områden där modersmålet talas. Berättande och poetiska texter som belyser människors villkor, identitets- och livsfrågor.
  Ml  4-6
 • Berättande och poetiska texters typiska språkliga drag samt deras ord och begrepp.
  Ml  4-6
 • Beskrivande, förklarande och instruerande texter för barn och unga med anknytning till traditioner, företeelser och språkliga uttryckssätt i områden där modersmålet talas.
  Ml  4-6
 • Texternas innehåll och deras typiska ord och begrepp.
  Ml  4-6
 • Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Ml  4-6
 • Synonymer och motsatsord.
  Ml  4-6
 • Seder, bruk och traditioner i områden där modersmålet talas i jämförelse med svenska seder, bruk och traditioner.
  Ml  4-6
 • Skolgång i områden där modersmålet talas i jämförelse med skolgång i Sverige.
  Ml  4-6

Matriser

Ml
LPP modersmål åk 4-6

Läsa

Grundnivå E
C
A
Du läser åldersanpassade texter med visst flyt.
Du läser åldersanpassade texter med relativt gott flyt.
Du läser åldersanpassade texter med gott flyt.
Du gör enkla sammanfattningar som visar grundläggande läsförståelse.
Du gör utvecklade sammanfattningar som visar god läsförståelse.
Du gör väl utvecklade sammanfattningar som visar mycket god läsförståelse.
Du för enkla resonemang utifrån egna erfarenheter och referensramar om texternas tydligt framträdande budskap. (Lus 16)
Du för utvecklat resonemang utifrån egna erfarenheter och referensramar om texternas tydligt framträdande budskap. (Lus 17)
Du för välutvecklat och väl underbyggt resonemang utifrån egna erfarenheter och referensramar om texternas budskap. (Lus 18a)

Skriva

Grundnivå E
C
A
Du uttrycker dig enkelt i skrift med viss språklig variation.
Du uttrycker sig utvecklat i skrift med relativt god språklig variation.
Du uttrycker sig välutvecklat i skrift med god språklig variation. Använder god säkerhet grundläggande regler.
Du använder med viss säkerhet grundläggande regler.
Du använder med relativt god säkerhet grundläggande regler.
Du använder god säkerhet grundläggande regler.
Du upptäcker enkla likheter och skillnader mellan modersmålet och svenska.
Du resonerar kring likheter och skillnader mellan modersmålet och svenska.
Du för välutvecklat resonemang kring likheter och skillnader mellan modersmålet och svenska.

Tala och samtala

Grundnivå E
C
A
Du samtalar om bekanta ämnen på ett enkelt sätt.
Du samtalar om bekanta ämnen på ett utvecklat sätt.
Du samtalar om bekanta ämnen på ett välutvecklat sätt.
Du har ett fungerande ord- och begreppsförråd.
Du har större ord- och begreppsförråd.
Du har effektivt ord- och begreppsförråd.
Du ställer frågor och framför egna åsikter .
Du ställer frågor och framför egna åsikter relativt väl.
Du ställer frågor och framför egna åsikter mycket väl.

Berättande texter och sakprosatexter

Grundnivå E
C
A
Du berättar om vardagliga händelser med viss tydlighet
Du berättar om vardagliga händelser med relativt god tydlighet.
Du berättar om vardagliga händelser med god tydlighet.
Du känner till sagor och myter från olika tider och områden där modersmålet talas.
Du känner till poetiska texter, litteraturverk och dess författare från områden där modersmålets talas.
Du känner till berättande och poetiska texters typiska språkliga samt deras ord och begrepp.

Språkbruk

Grundnivå E
C
A
Du använder sig av ord för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
Du förstår skillnader mellan olika språkstilar (vårdat och ovårdat språk, formellt och informellt språk, talat och skrivet språk).
Du känner till synonymers nyanser och värdeladdning.
Du anpassar språket till sammanhanget och mottagaren.
Du kan bildspråk och idiomatiska uttryck.

Kultur och samhälle

Grundnivå E
C
A
Du har kunskap om vissa seder, bruk och traditioner i områden där modersmålet talas.
Du har kunskap om skolgång i områden där modersmålet talas och jämför med skolgång i Sverige.
Du har kunskap om aktuella samhällsfrågor i områden där modersmålets talas. Du kan göra jämförelser med liknade frågor i Sverige.
Du kan grundläggande geografiska fakta om områden där modersmålet talas.
Du känner till några historiska händelser från områden där modersmålet talas.

Ml
Kunskapkrav modersmål åk 1-6 SPA

F (insats krävs)
E
C
A
Läsa med flyt
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven kan läsa elevnära och åldersanpassade texter för barn och ungdomar med visst flyt genom att, på ett i huvudsak fungerande sätt, välja och använda lässtrategier.
Eleven kan läsa elevnära och åldersanpassade texter för barn och ungdomar med relativt gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt sätt, välja och använda lässtrategier.
Eleven kan läsa elevnära och åldersanpassade texter för barn och ungdomar med gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt och effektivt sätt, använda lässtrategier.
Läsförståelse
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse.
Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med relativt god koppling till sammanhanget visar eleven god läsförståelse.
Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med god koppling till sammanhanget visar eleven mycket god läsförståelse.
Resonera om budskap
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om texternas tydligt framträdande budskap.
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar föra utvecklade och underbyggda resonemang om texternas tydligt framträdande budskap.
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar föra välutvecklade och underbyggda resonemang om texternas tydligt framträdande budskap.
Uttrycka sig i skrift
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven kan utifrån sitt modersmåls särdrag uttrycka sig enkelt i skrift med viss språklig variation och inslag av ämnesrelaterade ord och begrepp.
Eleven kan utifrån sitt modersmåls särdrag uttrycka sig utvecklat i skrift med relativt god språklig variation och inslag av ämnesrelaterade ord och begrepp.
Eleven kan utifrån sitt modersmåls särdrag uttrycka sig välutvecklat i skrift med god språklig variation och inslag av ämnesrelaterade ord och begrepp.
Skrivregler
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven använder då med viss säkerhet grundläggande regler för språkriktighet och kan stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
Eleven använder då med relativt god säkerhet grundläggande regler för språkriktighet och kan stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
Eleven använder då med god säkerhet grundläggande regler för språkriktighet och kan stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
Resonera om modersmål & svenska
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Genom att jämföra modersmålets skriftspråk med svenskt skriftspråk kan eleven föra enkla resonemang om likheter och skillnader mellan modersmålet och svenska.
Genom att jämföra modersmålets skriftspråk med svenskt skriftspråk kan eleven föra utvecklade resonemang om likheter och skillnader mellan modersmålet och svenska.
Genom att jämföra modersmålets skriftspråk med svenskt skriftspråk kan eleven föra välutvecklade resonemang om likheter och skillnader mellan modersmålet och svenska.
Samtala
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven kan med ett i huvudsak fungerande ord- och begreppsförråd samtala om bekanta ämnen på ett enkelt sätt.
Eleven kan med ett ändamålsenligt ord- och begreppsförråd på samtala om bekanta ämnen ett utvecklat sätt.
Eleven kan med ett ändamålsenligt och effektivt ord- och begreppsförråd samtala om bekanta ämnen på ett välutvecklat sätt.
Fråga och framföra åsikter
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
I samtalen kan eleven ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som till viss del upprätthåller samtalet.
I samtalen kan eleven ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som upprätthåller samtalet relativt väl.
I samtalen kan eleven ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som upprätthåller samtalet väl.
Berätta
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
När eleven berättar om vardagliga händelser beskriver eleven dem så att det huvudsakliga innehållet framgår med viss tydlighet.
När eleven berättar om vardagliga händelser beskriver eleven dem så att det huvudsakliga innehållet framgår med relativt god tydlighet.
När eleven berättar om vardagliga händelser beskriver eleven dem så att det huvudsakliga innehållet framgår med god tydlighet.
Beskriva & resonera med anknytning till modersmålet
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven kan utifrån egna referensramar och erfarenheter på ett enkelt sätt beskriva och resonera om för eleven viktiga kunskapsområden med anknytning till modersmålet och områden där modersmålet talas.
Eleven kan utifrån egna referensramar och erfarenheter på ett utvecklat sätt beskriva och resonera om för eleven viktiga kunskapsområden med anknytning till modersmålet och områden där modersmålet talas.
Eleven kan utifrån egna referensramar och erfarenheter på ett välutvecklat sätt beskriva och resonera om för eleven viktiga kunskapsområden med anknytning till modersmålet och områden där modersmålet talas.

Ml
Kunskapkrav modersmål åk 5-6 SPA

F (insats krävs)
E
C
A
Läsa med flyt
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven kan läsa elevnära och åldersanpassade texter för barn och ungdomar med visst flyt genom att, på ett i huvudsak fungerande sätt, välja och använda lässtrategier.
Eleven kan läsa elevnära och åldersanpassade texter för barn och ungdomar med relativt gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt sätt, välja och använda lässtrategier.
Eleven kan läsa elevnära och åldersanpassade texter för barn och ungdomar med gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt och effektivt sätt, använda lässtrategier.
Läsförståelse
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse.
Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med relativt god koppling till sammanhanget visar eleven god läsförståelse.
Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med god koppling till sammanhanget visar eleven mycket god läsförståelse.
Resonera om budskap
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om texternas tydligt framträdande budskap.
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar föra utvecklade och underbyggda resonemang om texternas tydligt framträdande budskap.
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar föra välutvecklade och underbyggda resonemang om texternas tydligt framträdande budskap.
Uttrycka sig i skrift
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven kan utifrån sitt modersmåls särdrag uttrycka sig enkelt i skrift med viss språklig variation och inslag av ämnesrelaterade ord och begrepp.
Eleven kan utifrån sitt modersmåls särdrag uttrycka sig utvecklat i skrift med relativt god språklig variation och inslag av ämnesrelaterade ord och begrepp.
Eleven kan utifrån sitt modersmåls särdrag uttrycka sig välutvecklat i skrift med god språklig variation och inslag av ämnesrelaterade ord och begrepp.
Skrivregler
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven använder då med viss säkerhet grundläggande regler för språkriktighet och kan stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
Eleven använder då med relativt god säkerhet grundläggande regler för språkriktighet och kan stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
Eleven använder då med god säkerhet grundläggande regler för språkriktighet och kan stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
Resonera om modersmål & svenska
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Genom att jämföra modersmålets skriftspråk med svenskt skriftspråk kan eleven föra enkla resonemang om likheter och skillnader mellan modersmålet och svenska.
Genom att jämföra modersmålets skriftspråk med svenskt skriftspråk kan eleven föra utvecklade resonemang om likheter och skillnader mellan modersmålet och svenska.
Genom att jämföra modersmålets skriftspråk med svenskt skriftspråk kan eleven föra välutvecklade resonemang om likheter och skillnader mellan modersmålet och svenska.
Samtala
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven kan med ett i huvudsak fungerande ord- och begreppsförråd samtala om bekanta ämnen på ett enkelt sätt.
Eleven kan med ett ändamålsenligt ord- och begreppsförråd på samtala om bekanta ämnen ett utvecklat sätt.
Eleven kan med ett ändamålsenligt och effektivt ord- och begreppsförråd samtala om bekanta ämnen på ett välutvecklat sätt.
Fråga och framföra åsikter
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
I samtalen kan eleven ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som till viss del upprätthåller samtalet.
I samtalen kan eleven ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som upprätthåller samtalet relativt väl.
I samtalen kan eleven ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som upprätthåller samtalet väl.
Berätta
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
När eleven berättar om vardagliga händelser beskriver eleven dem så att det huvudsakliga innehållet framgår med viss tydlighet.
När eleven berättar om vardagliga händelser beskriver eleven dem så att det huvudsakliga innehållet framgår med relativt god tydlighet.
När eleven berättar om vardagliga händelser beskriver eleven dem så att det huvudsakliga innehållet framgår med god tydlighet.
Beskriva & resonera med anknytning till modersmålet
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven kan utifrån egna referensramar och erfarenheter på ett enkelt sätt beskriva och resonera om för eleven viktiga kunskapsområden med anknytning till modersmålet och områden där modersmålet talas.
Eleven kan utifrån egna referensramar och erfarenheter på ett utvecklat sätt beskriva och resonera om för eleven viktiga kunskapsområden med anknytning till modersmålet och områden där modersmålet talas.
Eleven kan utifrån egna referensramar och erfarenheter på ett välutvecklat sätt beskriva och resonera om för eleven viktiga kunskapsområden med anknytning till modersmålet och områden där modersmålet talas.