Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lärande under hela dagen utevistelse.

Skapad 2019-01-24 10:20 i Stensvedens förskola Ludvika
En gemensam mall för planeringsarbetet på förskolorna inom Vasa-Kyrk Förskoleområde
Förskola
För att må bra och i enlighet med våra styrkort är utevistelsen en prioriterad del av förskoledagen.

Innehåll

BAKGRUND Varför?

"Verksamheten ska utgå från en helhetssyn på barnet och barnets behov och utformas så att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet" (Lpfö 98/16)

Vår läroplan uttrycker tydligt att allt vi gör med barnen under hela dagen är lika viktigt, det sker ett lärande under hela dagen. Därför blir tydliga pedagogiska mål lika viktiga när vi äter, leker eller klär på oss som när vi har temasamlingar, gör naturvetenskapliga experiment eller har rörelselek. Barn lär hela tiden, och det vi kan påverka är vad de lär sig, Att självförtroendet stärks, att förstå nya språkliga, matematiska eller naturvetenskapliga begrepp, att tillägna sig en ny motorisk färdighet, det kan ske precis när som helst under en dag. För att tydliggöra detta både för oss pedagoger och er vårdnadshavare, samt för att göra vårt pedagogiska arbete under hela dagen utvärderingsbart, har vi valt att göra pedagogiska planeringar för olika rutinsituationer som återkommer så gott som dagligen.

KOPPLINGAR TILL LÄROPLANEN

Vilka Prioriterade mål från Läroplanen utgår vi från?

 

METOD

 • Av hälsoskäl och i enlighet med vårt styrkort är uteleken en prioriterad del av förskoledagen. Vi pedagoger ansvarar för att det medvetna arbetet med undervisning och lärande mot målen i läroplanen är lika aktivt ute som inne. 
 • När det gäller uteleken är dagsljus, bra möjligheter till grovmotorisk träning, frisk luft.
 • Vi pedagoger observerar barnens lek och reflekterar kontinuerligt kring hur gården ser ut, vilket material som finns och vilka valmöjligheter som finns. Det är viktigt att skapa möjligheter för barnen att leka många olika sorters lekar ute på förskolegården som olika rollekar, konstruktionslekar och även med barn från andra avdelningar.
 • Vi pedagoger introducerar material genom att starta och vara med i leken. 
 • Vi pedagoger är närvarande i barnens lek och stöttar dem i deras kontakt med varandra, hjälper dem att lösa konflikter samt lockar dem till samtal med oss och varandra.
 • Vi pedagoger observerar vad som intresserar barnen ute på förskolegården och använder detta på olika sätt i verksamheten som tex vid val av små och större temaarbeten, samtal, val av material, val av böcker osv.
 • På samma sätt som när det gäller lärandemiljön inne ser vi pedagoger det som vårt ansvar att förändra material, rutiner osv utifrån barngruppens behov och intressen.
 • Vi pedagoger använder uteleken som ett naturligt tillfälle att leka olika regellekar med barnen med syfte att på ett lekfullt och glädjefullt sätt träna grovmotorik, turtagning, förmåga att både våga synas och höras, förmåga att lyssna på andra samt förmåga att förstå, komma ihåg och följa regler. 
 • Vi använder bilder som stöd för att barnen ska få tips om vad man kan leka med utomhus.

 

 

 

DOKUMENTATION

Vi diskuterar och dokumenterar i arbetslaget. vid ALT och utvärderings/planeringsdagar.

Vi reflekterar dagligen hur uteleken fungerar och delger varandra muntliga förslag, funderingar och erfarenheter.

 

UTVÄRDERING/UPPFÖLJNING

 Vi utvärderar kontinuerligt vid Alt samt vid utvärderingsdagar.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  Lpfö 18
 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: