Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Veckoplanering

Skapad 2019-01-24 13:13 i Brogetorp förskola Flen
Förskola
Varje vecka har vi samlingar med olika teman där vi täcker in flera av förskolans läroplansmål. Under veckan varierar vi våra samlingar med språk, matematik och vänskap. Barnen får i dessa samlingar lära / utvecklas på ett lustfyllt sätt. Vi delar in barnen i tre olika samlingar efter ålder och mognad.

Innehåll

SPRÅK

Tisdagar och torsdagar har vi språksamlingar. I dessa arbetar vi t.ex med flanosagor, rim och ramsor, motsatsord, sånger. 

 

MATEMATIK

På onsdagar har vi matematiksamlingar. I dessa arbetar vi med räkning och siffror och olika matematiska begrepp.

 

VÄNSKAP

På fredagar har vi vänskapssamlingar. I dessa arbetar vi med kompisböckerna, flanosagor och samarbetslekar. Vi pratar mycket om hur man är mot varandra.

 

 

Mål: Barnen ska få lära språk och matematik på ett lustfyllt och varierat sätt samt lära sig att bli bra kompisar och värna om varandra. 

 

Uppföljning: Unikum, i Unikum reflekterar arbetslaget varje vecka över de aktiviteter vi haft.

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • sin förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av social bakgrund och oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö.
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin matematiska förmåga att föra och följa resonemang,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: