👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Verksamhetsplan för Krusbäret Vt-19

Skapad 2019-01-25 12:51 i Apelsinen ULNA Förskolor
Förskola
På Krusbäret arbetar vi med "sagan som grund för lek och lärande" och verksamheten utgår från förskolans nya läroplan "Lpfö 18". Vår temabok "Monster spöken och kanelbullar" följer som en röd tråd genom verksamheten och med sagans hjälp arbetar vi mot läroplanens mål. Under Vt-19 kommer vi att fokusera extra på rörelse och språk.

Innehåll

När vi startar upp vårterminen 2019 så består barngruppen av 24 barn. Två barn har precis flyttat upp från en av våra yngrebarnsavdelningar.

Vi upplever att barngruppen känns trygg både med oss pedagoger, med övriga barn och i våra rutiner på avdelningen. Detta var något som vi jobbade med extra förra terminen och vi kan verkligen se hur vårt arbete har gett resultat.

Precis som föregående termin så kommer vi att låta barnen vara  indelade i två grupper, med två pedagoger  i varje grupp. Vi har valt att behålla samma grupper som förra terminen, då det har fungerat väldigt bra och barnen är trygga med denna uppdelning. Halva gruppen är ute på f.m. och halva på e.m. Även den här terminen kommer vi att fortsätta att gå på utflykter till skogen, där vi till stor del kommer att dra nytta av skogens fantastiska miljö för motoriska och rörliga aktiviteter. 

Vi kommer att fortsätta att arbeta tematiserat där vi utgår från en bok. Det här året kommer vi att arbeta utefter en ny bok som heter ”Monster spöken och kanelbullar”. Vi ser med spänning fram emot att tillsammans med barnen forma och utveckla vårt temaarbete. 

Barnen på Krusbäret är nyfikna, kreativa och positiva. Väldigt många barn har ett stort rörelsebehov och detta vill vi möta. Vi har även sett hur intresset för bokstäver och att skriva är stort hos många barn. Flera barn i gruppen behöver extra stöd i sin språkutveckling. Med dessa delar som bakgrund kommer vi att lägga stort fokus på rörelse, tal och skriftspråk under kommande termin.

Vi kommer även att fortsätta arbeta med vårt värdegrundsarbete/kompisarbete under året. Vi anser att det alltid är viktigt att arbeta med hur man ska vara mot varandra, hur man är en bra kompis, empati, respekt, känslor o.s.v

 

NORMER OCH VÄRDEN

Syfte

Klimatet i gruppens känns just  nu positivt och barnen leker bra med varandra och är i det stora hela hjälpsamma och trevliga i sitt samspel. Däremot uppstår det konflikter emellanåt. För att hjälpa och stötta barnen i att lösa konflikter så försöker vi hela tiden arbeta nära barnen genom att vara lyhörda och närvarande pedagoger. 

" Arbetslaget ska stimulera barnens samspel samt hjälpa och stödja dem att bearbeta konflikter, reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra."(Lpfö 18)

Vi ser även vilket positivt resultat vårt kompisarbete har, så detta kommer vi fortsätta att utveckla under terminen. 

Mål

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar

 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra
 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande

Målet når vi genom att

 • vi vuxna är nära barnen i deras lek och samspel. Därigenom vill vi stötta barnen i att reda ut konflikter som uppstår. Vi kommer att fortsätta att vara uppdelade i våra grupper där det blir ett lugnare miljö och där alla barn lättare kommer till tals samt att varje barns behov kan mötas på ett bättre sätt.
 • fortsätta med våra kompissamlingar. Vi utgår från vårt material om "värdegrundsarbete" precis som tidigare terminer men bygger på med lite nya monsterkompisar utefter årets tema. Samlingarna kommer bestå av bl.a. rollspel med figurer, samtal, samarbetsövningar, läsning och samtal kring våra kompisböcker o.s.v

UTVECKLING OCH LÄRANDE- Rörelse

Syfte

Barnen på Krusbäret har ett stort rörelsebehov. De har mycket energi och älskar att röra på sig och detta vill vi möta barnen i. Under våren kommer ett av våra fokusområden därför handla om att utmana, stimulera och vidareutveckla barnens stora rörelsebehov på många olika sätt. I förskolans nya läroplan har man förtydligat och lagt till mer om hälsa och välbefinnande. Detta gör att vi känner oss ännu mer motiverade till vårt val av fokus kring rörelse.

" Barnen ska få förutsättningar att utveckla en allsidig rörelseförmåga genom att ges möjlighet att delta i fysiska aktiviteter och vistas i olika naturmiljöer. Utbildningen ska ge barnen möjlighet att uppleva rörelseglädje och därigenom utveckla sitt intresse för att vara fysiskt aktiva." (Fpfö 18)


Mål

Förskolan ska sträva efter att varje barn

 • ges förutsättningar att utveckla sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande

Målet når vi genom att

 • introducera nya rörelsesånger i samlingarna både i helgrupp och i våra basgrupper.
 • låta barnen få komma med förslag och önskemål på lekar, sånger, aktiviteter där rörelse ingår. Dokumentera barnens idéer och sedan genomföra dem under terminen.
 • fortsätta med våra utflykter till skogen, där vårt fokus kommer att ligga på rörelse och motorik.
 • erbjuda mer tillfällen än tidigare med t.ex. hinderbanor, Mini-röris, regellekar, sporter, rörelsesamlingar o.s.v. Men även ta till vara på barnens spontana rörelseglädje och som pedagog våga säga mer ja än nej till barnens lust och energi.
 • inom temat så kommer en figur "gubben i tavlan" att komma med olika rörelseuppdrag till barnen.

UTVECKLING OCH LÄRANDE- Språk

Syfte

Under Ht så har vi på olika sätt fått till oss att många barn är intresserade av bokstäver och att skriva. Detta har kommit fram både genom iakttagelser i barnens lek men även genom samtal med barn och vårdnadshavare. I vår barngrupp har vi flertalet barn som på olika sätt behöver lite extra stöd i sin språkutveckling. Med denna utgångspunkt så kommer vi att fokusera mycket på aktiviteter som stimulerar skrift och talspråket t.ex. bokstäver, läsning, rim, ramsor o.s.v

 

Mål

 • Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften

 

Målet når vi genom att

 • genom att ha böcker lättillgängliga på flera olika ställen inne på avdelningen för att inbjuda till läsning. Böckerna kommer att bytas ut regelbundet, därigenom vill vi erbjuda olika typer av böcker utefter barngruppens intressen och efter vårt temaarbete.
 • vi bygger upp en ny miljö inne på avdelningen utefter vårt mål kring, skrift-talspråk och bokstäver. I vår "sagoskog" som vår nya del kommer kallas så vill vi skapa en fantasifull miljö som ska inbjuda till lugna stunder med ex. samtal eller bokläsning.
 • för att ytterliga betona läsning och barns inflytande så kommer varje barn få ta med sig sin favoritbok hemifrån när de fyller år. Denna bok läser vi på förskolan och dessutom sätter vi upp den som ett boktips inne på avdelningen.
 • vi vill åter igen börja använda mer rim och ramsor på Krusbäret. Vi kommer att börja med månadens ramsa, som vi säger vid våra bord innan lunch.
 • någon gång under terminen så kommer barnen få gå till biblioteket och låna böcker.
 • vi fortsätter att sitta uppdelat i olika rum vid lunchen men samma pedagoger vid bordet varje dag. Här ser vi stor möjlighet till nära samtal, där alla kan komma till tals och det blir lättare att hålla en röd tråd.
 • vi kommer spinna vidare på barnens stora intresse av bokstäver och av att skriva. Vi tänker bl.a. skapa bokstäver, låta barnen få skapa, skriva och vara delaktiga i att bygga upp vår inomhusmiljö efter vår temabok o.s.v. När det gäller bokstäver och skrivande så ser vi redan att barnen har många förslag och idéer som vi kan prova och genomföra tillsammans. 
 • för att ytterligare få barnen ännu mer intresserade och nyfikna på bokstäver så kommer vi att visa "Bokstavslandet" på vår gemensamma vila på måndagar.
 • inom temat så kommer en figur "gubben i tavlan" att komma med uppdrag till barnet bl.a. inom skrift och talspråk.
 • erbjuda nya spännande rörelsesånger med många kluriga ord. Här ser vi att barnen på ett lekfullt och aktivt sätt får utmanas i sitt uttal och ordförråd.
 • samtala mycket med barnen i den dagliga verksamheten. Vi kommer även använda vår reflektion/tankesten för att uppmuntra berättande. här har vi också stor möjlighet att få barnens tankar och funderingar.


BARNS INFLYTANDE

Syfte

Att barnen på Krusbäret ska få vara mer delaktiga i vad som händer på avdelningen. Att i större utsträckning än tidigare låta barnen var delaktiga i planering och dokumentation. Att försöka använda olika metoder för att nå alla barn och därigenom få reda på vad de vill, vilka tankar de har. 

Mål

Förskolan ska sträva efter att varje barn

 • ges förutsättningar att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation
 • får ett reellt inflytande över arbetssätt och innehåll

Målet når vi genom att

 • göra barnintervjuer med alla barn enskilt
 • låta barnen komma med egna förslag på lekar, sporter, rörelser, sånger eller liknande.
 • vara lyhörda och lyssna in barnen, samt skriva upp barnens tankar och idéer.
 • låta barnen få ta med en bok hemifrån på sin födelsedag som läses högt i gruppen och blir ett boktips.
 • barnen får vara med och göra sin födelsedagskollage, välja bilder och hjälpa till att skriva.
 • barnen få ta egna bilder på saker de vill dokumentera och sedan låta dem vara mer delaktiga vad som läggs ut på Unikum.

 


FÖRSKOLA OCH HEM

Syfte

För att barnen ska få en så trygg, lärorik och utvecklande förskoletid som möjligt så är det av stor vikt att vi har ett nära samarbete med hemmen. Genom ett nära samarbete med både dagliga och planerade samtal, så vill ge barnen en meningsfull och stimulerande förskoletid, där vårdnadshavarna känner sig delaktiga.

"För att skapa bästa möjliga förutsättningar för att barnen ska kunna utvecklas rikt och mångsidigt ska förskolan samarbeta på ett nära och förtroendefullt sätt med hemmen." (Lpfö 18)

Mål

 • ta ansvar för att utveckla en tillitsfull relation mellan förskola och hemmen
 • föra fortlöpande samtal med barns vårdnadshavare om barnets trivsel, utveckling och lärande samt genomföra utvecklingssamtal

Målet når vi genom att

 • föra dagliga, kontinuerliga samtal om barnen och deras tid på förskolan.
 • genom dokumentation och samtal göra vårdnadshavarna mer delaktiga i hur vi jobbar på avdelningen. 
 • använda Unikum för att få fram våra arbetssätt, innehåll och tankar med det vi gör. Här får vårdnadshavarna även följa sina egna barns utveckling och lärande.
 • under vårterminen erbjuder vi utvecklingssamtal. Våra nya barn erbjuds inskolningssamtal ca en månad efter att barnet har börjat på avdelningen. För blivande skolbarn så erbjuder vi ett avslutningssamtal i slutet av terminen.
 • under terminen kommer vi bjuda in vårdnadshavare till ett Drop-in på Krusbäret.

 

UPPFÖLJNING/REFLEKTION

 • Vilka ”verktyg” skall vi använda i det systematiska arbetet?

 

 • varje måndag på vår avdelningsplanering så fyller vi i vårt reflektionsprotokoll, där vi utvärderar och knyter någon aktivitet/situation till läroplanen och våra mål. Vi ställer oss frågorna, hur har barnen reagerat på det vi gör och på vilket sätt ska vi gå vidare? Tillsammans reflekterar vi i arbetslaget  för att på bästa sätt kunna utveckla och driva vårt arbete framåt.
 • vi utgår från vårt pedagogiska årshjul för att arbeta mot en framgångsrik förskola. Här kan vi på ett tydligt sätt se vad och när vi ska göra olika delar så som t.ex. samtal, sätta mål, utvärdering o.s.v.