Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Antikens världar

Skapad 2019-01-27 14:43 i Fågelbäcksskolan 7-9 Trelleborg
Grundskola 7 Historia
Ordet antik kommer från det latinska ordet antiguus som betyder gammal. Vi kommer att bekanta oss med att par olika högkulturer som uppstod runt Medelhavet för mer än 5000 år sedan, samt antikens greker och romare. De flesta kulturer har utvecklats genom kulturmöten mellan olika folk. I konstverk, byggnader och böcker har man försökt likna det som gjordes under denna period. Man har också försökt utforma styrelsesätt och lagar efter förebilder från Grekland och Rom. Mycket av det som vi idag tycker är självklart inom politik och kultur har påverkats av antiken.

Innehåll

Bedömning:

Formativ bedömning under arbetets gång utifrån förmågorna enligt matrisen. Inlämningsuppgifter samt ett avslutande prov på grekerna och romarna.

Tidsplan / Lektionsplanering:

Området består av tre delar: Medelhavsvärldens antika kulturer, Grekerna och Romarna. Se arbetsgång i classroom.

Vi kommer att arbeta med området under v 3-12.

Begreppslista:
Begreppslistor finns till varje område, se Gleerups som är länkat till classroom.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  Hi
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Jämförelser mellan några högkulturers framväxt och utveckling fram till 1700-talet, till exempel i Afrika, Amerika och Asien.
  Hi  7-9
 • Antiken, dess utmärkande drag som epok och dess betydelse för vår egen tid.
  Hi  7-9
 • Vad historiska källor från någon högkultur, till exempel i Asien eller Amerika, kan berätta om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.
  Hi  7-9
 • Hur historia kan användas för att skapa eller stärka nationella identiteter.
  Hi  7-9
 • Hur historia kan användas för att förstå hur den tid som människor lever i påverkar deras villkor och värderingar.
  Hi  7-9
 • Vad begreppen kontinuitet och förändring, förklaring, källkritik och identitet betyder och hur de används i historiska sammanhang.
  Hi  7-9
 • Några historiska begrepp, till exempel antiken, mellankrigstiden, efterkrigstiden och kalla kriget samt olika syn på deras betydelser.
  Hi  7-9

Matriser

Hi
Antikens världar

Grundläggande kunskaper
Utvecklade kunskaper
Väl utvecklade kunskaper
Tidsperioder
Du har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och ge­stalter under olika tidsperioder.
Du har goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
Du har mycket goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
Samhällsförändringar, levnadsvillkor & handlingar
Resonemang (orsaker och konsekvens)
Du kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar under högkulturerna.
Du kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar under högkulturerna.
Du kan föra välutvecklade och väl under­byggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar under högkulturerna.
Utvecklingslinjer och samband mellan tidsperioder
Du kan göra enkla jämförelser och beskriver samband mellan och inom antiken och idag på ett enkelt sätt.
Du kan göra utvecklade jämförelser och beskriver komplexa samband mellan och inom antiken och idag på ett utvecklat sätt.
Du kan göra väl utvecklade jämförelser och beskriver komplexa samband mellan och inom antiken och idag på ett väl utvecklat sätt.
Använda källmaterial
Du kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla och till viss del under­byggda slutsatser om människors levnadsvillkor och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra utvecklade och relativt väl underbyggda slutsatser om människors levnadsvillkor och för då utvecklade och rela­tivt väl underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra välutvecklade och väl under­byggda slutsatser om människors levnadsvillkor och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
Historiska begrepp
Du kan använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du kan använda historiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
Du kan använda historiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: