Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sv: Novell år 8

Skapad 2019-01-28 08:54 i Kullaviksskolan 7-9 Kungsbacka Förskola & Grundskola
Vi ska lära oss hur novellen är uppbyggd och skriva egna noveller. Vi kommer även att arbeta med elevrespons på varandras texter.
Grundskola 8 Svenska
Vi ska lära oss hur novellen är uppbyggd, analysera delar av noveller utifrån kriterier och skriva egna noveller. Vi kommer även att arbeta med elevrespons på varandras texter.

Innehåll

Långsiktiga mål som undervisningen bygger på (syfte)

Syftet med ämnet svenska är bland annat följande:

Centralt innehåll

För att jobba mot ovanstående långsiktiga mål, fokuserar vi på följande centrala innehåll för åk 7-9 i svenska:
- novellens uppbyggnad
- begrepp som t. ex. konflikt, peripeti, in media res 
- analys av noveller utifrån dess uppbyggnad
- ge respons/konstruktiv kritik på en kamrats text
- förbättra egen text utifrån kamrat- och lärarrespons
- skriva en egen novell

Undervisning

Vi kommer att ha gemensamma genomgångar, diskussioner och övningar för att träna på att se hur noveller är uppbygda och vilka berättartekniska grepp som författaren använt. Tillsammans kommer vi att träna på att göra textanalyser. Du kommer att skriva en egen novell. När novellerna skrivs ska du ge respons på någon annans text med hjälp av reflektionsfrågor som du får av mig. Du kommer också att få respons från kamrater och ifrån mig på din egen text. När responserna är färdiga ska du skriva om novellen och förändra den med hjälp av responsen.

Bedömning

Bedömningen grundas på:
 • din förmåga att med variation förmedla dina idéer i din text
 • din förmåga att förmedla upplevelser och känslor
 • din förmåga att reflektera över och analysera novellens uppbyggnad
 • din förmåga att bygga upp en novell med en medveten struktur
 • din förmåga att variera ditt ordval
 • din förmåga att använda en varierad och korrekt meningsbyggnad
 • din förmåga att använda skrivregler på ett korrekt sätt, t ex styckeindelning och skiljetecken
 • din förmåga att kritiskt granska din egen text och ha förmåga att bearbeta och förbättra den


Visa lärande

Du visar lärande genom att:
 • delta aktivt i klassrumsdiskussioner
 • skriva en novell
 • ge respons på en kamrats text
 • bearbeta din text efter kamrat- och lärarrespons

Uppgifter

 • Skriva novell

 • Skriva novell

 • Sv: inlämning novell (slutversionen)

 • Sv: inlämning novell (slutversionen)

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  Sv  7-9
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  7-9
 • Olika sätt att skapa och bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  7-9
 • Språkliga drag, uppbyggnad och berättarperspektiv i skönlitteratur för ungdomar och vuxna. Parallellhandling, tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar, inre och yttre dialoger.
  Sv  7-9
 • Några skönlitterära genrer och hur de stilistiskt och innehållsligt skiljer sig ifrån varandra.
  Sv  7-9

Matriser

Sv
Bedömningsmatris för arbetsområdet Novell år 8

SKRIVA

E
C
A
Skriva texter
Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning och i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer. FORMATIV RESPONS: För att nå till nästa nivå måste du vara noga med skrivreglerna t ex stor bokstav, punkt, Stavning, styckeindelning, undvika talspråk, veta hur man skriver en dialog, kommatering mm. Du bör vara säker på tempus och jobba med meningsbyggnad. Bland långa och korta meningar. Tänk på den röda tråden och att du är säker på reglerna för den texttyp du skriver.
Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning och relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer. FORMATIV RESPONS: För att nå till nästa nivå bör du bli säkrare i dina formuleringar. Variera dina ord, använd ett mer avancerat språk. Var säker på form och regler för den texttyp du skriver samt hitta din personliga stil när du skriver. Ta ut svängarna lite.
Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning och väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Berättande texter
De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med enkel uppbyggnad. FORMATIV RESPONS: För att nå till nästa nivå bör du utveckla dina idéer mer och använda dig av miljöbeskrivning, personbeskrivning och gestaltning på ett mer utförligt sätt. Förmedla känslan snarare än att redogöra för den.
De berättande texter eleven skriver innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med relativt komplex uppbyggnad. FORMATIV RESPONS: För att nå till nästa nivå bör du visa säkerhet i dina miljö-,gestalt och personbeskrivningar. Genom att förmedla känslan och miljön skapar det känslor och bilder hos läsaren. Utveckla dina idéer så att de skapar en väl fungerande uppbyggnad av berättelsen.
De berättande texter eleven skriver innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med komplex uppbyggnad.
Ge respons, bearbeta texter
Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll, språk och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett i huvudsak fungerande sätt. FORMATIV RESPONS: För att nå till nästa nivå bör du lära dig hur du ska bedöma dina egna och andras texter så att du kan ge utvecklande respons. Jobba även med att ta emot respons och utveckla dina texter efter den.
Dessutom kan eleven ge utvecklade omdömen om texters innehåll, språk och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett relativt väl fungerande sätt. FORMATIV RESPONS: För att nå till nästa nivå bör du bli säkrare på hur du ska bedöma dina egna och andras texter så att du kan ge utvecklande respons. Jobba även med att ta emot respons och utveckla dina texter efter den.
Dessutom kan eleven ge välutvecklade och nyanserade omdömen om texters innehåll, språk och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett väl fungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: