Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Forntiden åk 3

Skapad 2019-01-28 10:39 i Östervåla skola F-6 Heby
Grundskola 3 SO (år 1-3)
Vi ska arbeta med människornas första historia som kallas forntiden. Forntiden brukar delas in i olika åldrar; Stenåldern, bronsåldern och järnåldern.

Innehåll

LGR-11, Del 1-Skolans värdegrund och uppdrag

Det offentliga skolväsendet vilar på demokratins grund. Skollagen (2010:800) slår fast att utbildningen inom skolväsendet syftar till att elever ska inhämta och utveckla kunskaper och värden. Den ska främja alla elevers utveckling och lärande samt en livslång lust att lära. 

En viktig uppgift för skolan är att ge överblick och sammanhang. I all undervisning är det angeläget att anlägga vissa övergripande perspektiv. Genom ett historiskt perspektiv kan eleverna utveckla en förståelse för samtiden och en beredskap inför framtiden samt utveckla sin förmåga till dynamiskt tänkande.

LGR-11, Del 2-Övergripande mål och riktlinjer

Skolan ska bidra till elevernas harmoniska utveckling. Utforskande, nyfikenhet och lust att lära ska utgöra en grund för skolans verksamhet. Skolan ska erbjuda eleverna strukturerad undervisning under lärares ledning, såväl i helklass som enskilt. Lärarna ska sträva efter att i undervisningen balansera och integrera kunskaper i sina olika former.

LGR-11, Del 3-Kursplanens syfte

Undervisningen i ämnet historia ska syfta till att eleverna utvecklar såväl kunskaper om historiska sammanhang, som sin historiska bildning och sitt historiemedvetande. Detta innebär en insikt om att det förflutna präglar vår syn på nutiden och därmed uppfattningen om framtiden. Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att utveckla kunskaper om historiska förhållanden, historiska begrepp och metoder och om hur historia kan användas för olika syften. Den ska också bidra till att eleverna utvecklar historiska kunskaper om likheter och skillnader i människors levnadsvillkor och värderingar. Därigenom ska eleverna få förståelse för olika kulturella sammanhang och levnadssätt.

Hur undervisningen kommer att gå till;

VAD;

Få kunskap om; 

-hur människor hade det under forntiden

-att tolka en tidslinje

-att jämföra och se skillnader mellan olika tidsperioder

-om gudar och hjältar i nordisk mytologi

-hur människor levt i olika tider

-varför människor har bott på olika platser

-förstå och tolka begrepp från forntiden

 

HUR;

Vi kommer att ;

-läsa faktatexter

-arbeta med olika arbetsuppgifter

-ha gemensamma diskussioner

-se filmer

-göra studiebesök

-ha grupparbete

 

VARFÖR;

-Du ska få kunskap om hur människor levde på stenåldern, bronsåldern och järnåldern.

-Du ska kunna vad som är viktigt för de olika tidsåldrarna, skillnader och likheter.

-Du ska förstå en tidslinje.

 

Bedömning;

Vi kommer att bedöma din förmåga att;

-beskriva hur det är att leva på forntiden

-förklara begreppen i text och bild

-göra jämförelser mellan livet på forntiden och vår tid

-göra en tidslinje där du kan placera tidsbegreppen stenåldern, bronsåldern och järnåldern.

-noggrant genomföra, bedöma och utvärdera ditt arbete

-delta i grupparbete

 

Kopplingar till läroplanen

  • Syfte
  • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
    SO
  • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
    SO
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: