Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NTA Kretsar kring el

Skapad 2019-01-28 18:14 i Racklöfska skolan Åre
Grundskola 4 – 6 Fysik
NTA låda för att undersöka elektrisk ström och dess egenskaper. Koppla en sluten krets.

Innehåll

1. Förväntat resultat

Eleven kan följa en instruktion och tillsammans med en klasskamrat, genomföra en undersökning om el. Eleven kan berätta om sin förutsägelse och sitt resultat. Eleven kan berätta med olika begrepp om hur el alstras och förflyttar sig och används till ljus och värmekällor. Eleven kan diskutera om vilka fel som kan uppstå och vilka risker man bör tänka på. 

Eleven känner till några typer av kraftverk och vet skillnad på förnyelsebara och icke förnyelsebara energikällor. 

Begrepp:

Steg 1 apparater, maskiner, statisk elektricitet, elektrisk ström, atom, elektroner, laddad, elektrisk urladdning, blixt, stöt, växelström,

 en sluten krets, kortslutning, glödlampa, strömbrytare, seriekoppling.

Steg 2. Om kraftproduktion

turbin, generator, energikälla, elektroner, atomkärnor, neutroner, solcell, vindkraft, kärnkraft, radioaktivitet, uran, vattenkraft, biobränsle

 

 

2.Examinationsuppgifter

Ett utkast till det skriftliga provet på begrepp och ämnesinnehåll bifogas. Redovisning muntligt för olika begrepp inom ämnesområdet före det skriftliga provet, ingår i underlaget för bedömning. En muntlig redovisning, där eleven kan ha åsikter om vilka energikällor och energibesparingar som är att föredra ingår också. 

3.Bedömning

För godtagbara kunskaper: Av de 21 uppgifterna ska hälften vara utförligt besvarade. Någon fråga som visat att eleven har kunskap angående vad som krävs för att ström ska kunna förflytta sig, ska redovisas.  

En högre kvalitetsnivå kräver att eleven (förutom ovanstående) redogör för sammanhang med energiprincip och hur man kan spara energi.

3.Undervisning

Hur vi ska arbeta;

Titta på film om elektricitet.
Diskutera hur det var förr, innan vi fick el och hur vårt liv har förändrats.
Parvis undersöka hur man får en lampa att lysa.
Parvis koppla olika kretsar och göra systematiska undersökningar.

Du kommer att:
Få skriva förutsägelser (vad du tror), genomföra undersökningar och dokumentera ditt arbete.
Få träna på att använda begrepp inom området, tex sluten- och öppen krets, ledare och isolator, parallell och seriekoppling.

kompletteras med instuderingsstöd i inläsningstjänst

https://www.inlasningstjanst.se/begreppa/videos/fysik/elektricitet/elektiska-kretsar

 

Tidsåtgång

v. 12-19

Uppgifter

  • Frågor

  • material, fakta

  • bildstöd

Matriser

Fy
NTA Kretsar kring el

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Planera och genomföra systematiska undersökningar av elektriska föremål och kretsar
Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån. I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.
Jämföra egna och andras undersökningsresultat och ge förslag på hur undersökningen kan förbättras
Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då välutvecklade resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt ger förslag som kan förbättra undersökningen.
Dokumentera undersökningar i text och bild
Dessutom gör eleven välutvecklade dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
Beskriva principen för några energikällor, den elektriska kretsen glödlampan och strömbrytaren med användning av begreppen elektricitet, elektrisk ström, resistans, ledare, isolator,
Eleven har mycket goda kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa och något gemensamt drag med god användning av fysikens begrepp.
Resonera om hur elektrisk ström rör sig i en krets och om hur ledningsförmågan varierar hos olika material
I välutvecklade och väl underbyggda resonemang om elektriska kretsar, magneter, rörelser, ljud och ljus, kan eleven relatera till några fysikaliska samband.
Beskriva hur elektricitet produceras i energikällor och hur det används i vardagen och i samhället och koppla detta till att energi kan omvandlas men skapas eller försvinna
Eleven kan förklara och visa på olika enkla samband mellan energikällor, energianvändning och isolering med viss koppling till energins oförstörbarhet och flöde
Samtala om och diskutera frågor som rör elektricitet och dess betydelse för människan, naturen och samhället
Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
Beskriva hur exempelvis glödlampan, strömbrytaren och olika typer av elektriska kretsar är uppbyggda och hur de olika delarna samverkar för att fungera
Eleven kan förklara på enkla tekniska lösningar i vardagen och hur några ingående delar som samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion och visar då på andra liknande lösningar.
Resonera om hur några energikällor och elektriska föremål förändrats över tid
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid
Samtala om och diskutera frågor som rör elektricitet och dess betydelse för människan, naturen och samhället
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: