Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Industriella revolutionen

Skapad 2019-01-29 10:37 i Eriksbergsskolan Uppsala
Grundskola 7 – 9 Historia
1700-talet brukar kallas 'revolutionernas tidsålder'. I Storbritannien skedde då en rad viktiga förändringar inom, bl a , ekonomin. Dessa förändringar ofta sammanfattas under rubriken 'den industriella revolutionen'.

Innehåll

Industrier, järnvägar och teknisk utveckling i först Storbritannien och sedan hela Europa och även i Amerika. 

I 1700-talets Storbritannien går utvecklingen fort framåt. På grund av all bomull och andra råvaror som väller in i landet från kolonier och det moderniserade jordbruket vill godsägare och handelsmän ha effektivare sätt att omvandla dessa råvaror till färdiga varor som kan säljas till folket. Detta är grunden till det vi kallar "Industriella revolutionen". 

Vi kommer i detta moment läsa om hur industriella revolutionen växte fram i Storbritannien under 1700-talet men vi kommer även studera industrialiseringen ur ett svenskt perspektiv och då fokusera mer på den senare delen av 1800-talet. Men utvecklingen ser ungefär likadan ut.

På 1800-talet börjar även andra rörelser växa fram i Europa. Dels olika politiska ideologier såsom Socialism, Konservatism och Liberalism. Men det nya behovet av råvaror till de nya industrierna samtidigt som idéerna om ett lands medborgare och deras rättigheter, som sprids från Franska revolutionen leder också till helt nya synsätt på vad ett land är och vad ett folk är. Nationalismen och imperialismen (tanken på att starka länder ska ha ett stort imperium) växer fram i Europas stormakter och leder till kolonisering av stora delar av världen. Samtidigt med nya idéer från Darwin och Linné om olika raser och deras uppkomst läggs grunden för Rasism och en syn på människor som kommer leda till fruktansvärt lidande både under 1800-talet och ända in i våra dagar. 

 

När momentet är klart ska du kunna resonera om följande:

 • Orsaker till att revolutionen bröt ut
 • Orsaker till att revolutionen bröt ut i just Storbritannien under 1700-talet
 • Några viktiga uppfinningar och faktorer som påverkade utvecklingen
 • Vikten av ny infrastruktur (t. ex järnväg och senare telefon)
 • Några effekter av industriella revolutionen t.ex
  • Hur den nya arbetarklassen påverkades och kan ha tänkt om sin position i samhället
  • Nya ideologiers framväxt
  • Miljöförstöring
  • Imperialism
  • Nytt sätt att se på arbete och "tid" (klockans betydelse före och efter revolutionen)
  • Billiga och bra varor till befolkningen
  • Urbanisering och dess effekter
  •  
 • Använda relevanta begrepp i er beskrivning av nationalism och industriella revolutionen.
 • Hur och varför Europas stormakter kunde kolonialisera nästan hela världen.
 • Visa på utvecklingslinjer från Franska revolutionen och industriella revolutionens olika samhällsförändringar via utvecklingen på 1800-talet och även kunna koppla till dagens samhälle. 

Uppgifter

 • PP

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Den ökade världshandeln mellan Europa, Asien, Afrika och Amerika.
  Hi  7-9
 • Industrialiseringen i Europa och Sverige. Olika historiska förklaringar till industrialiseringen, samt konsekvenser för olika samhällsgruppers och människors levnadsvillkor i Sverige, Norden, Europa och några olika delar av världen. Migration inom och mellan länder.
  Hi  7-9
 • Vad historiska källor kan berätta om människors och gruppers strävan att påverka och förbättra sina egna och andras levnadsvillkor, till exempel genom uppfinningar, bildandet av fackföreningar och kampen mot slaveri.
  Hi  7-9
 • Exempel på hur 1800- och 1900-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.
  Hi  7-9
 • Hur historia kan användas för att skapa eller stärka gemenskaper, till exempel inom familjen, föreningslivet, organisationer och företag.
  Hi  7-9
 • Hur historia kan användas för att skapa eller stärka nationella identiteter.
  Hi  7-9
 • Hur historia kan användas för att förstå hur den tid som människor lever i påverkar deras villkor och värderingar.
  Hi  7-9
 • Några historiska begrepp, till exempel antiken, mellankrigstiden, efterkrigstiden och kalla kriget samt olika syn på deras betydelser.
  Hi  7-9

Matriser

Hi
LGR 11 Historia matris åk 7-9

Ännu ej godtagbara kunskaper för årskursen.
E
Godtagbara kunskaper för årskursen
C
Godtagbara kunskaper för årskursen
A
Godtagbara kunskaper för årskursen
1.använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, händelser och gestalter under olika tidsperioder.
Eleven har goda kunskaper om historiska förhållanden, händelser och gestalter under olika tidsperioder.
Eleven har mycket goda kunskaper om historiska förhållanden, händelser och gestalter under olika tidsperioder.
Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om förintelsen och andra folkmord. Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
Eleven visar det genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om förintelsen och andra folkmord. Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
Eleven visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om förintelsen och andra folkmord. Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
Eleven kan undersöka utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration(folkomflyttningar), politik och levnadsvillkor och beskriver då enkla samband mellan olika tidsperioder. Eleven anger också någon tänkbar fortsättning på dessa utvecklingslinjer och motiverar sitt resonemang med enkla och till viss del underbyggda hänvisningar till det förflutna och nuet.
Eleven kan undersöka utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då förhållandevis komplexa samband mellan olika tidsperioder. Eleven anger också någon tänkbar fortsättning på dessa utvecklingslinjer och motiverar sitt resonemang med utvecklade och relativt väl underbyggda hänvisningar till det förflutna och nuet.
Eleven kan undersöka utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då komplexa samband mellan olika tidsperioder. Eleven anger också någon tänkbar fortsättning på dessa utvecklingslinjer och motiverar sitt resonemang med välutvecklade och väl underbyggda hänvisningar till det förflutna och nuet.
2.kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla och till viss del underbyggda slutsatser om människors levnadsvillkor och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra utvecklade och relativt väl underbyggda slutsatser om människors levnadsvillkor och för då utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra välutvecklade och väl underbyggda slutsatser om människors levnadsvillkor och för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
3.reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur historia har använts och kan användas i några olika sammanhang och för olika syften, samt hur skilda föreställningar om det förflutna kan leda till olika uppfattningar i nutiden och vilka konsekvenser det kan få.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur historia har använts och kan användas i några olika sammanhang och för olika syften, samt hur skilda föreställningar om det förflutna kan leda till olika uppfattningar i nutiden och vilka konsekvenser det kan få.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur historia har använts och kan användas i några olika sammanhang och för olika syften, samt hur skilda föreställningar om det förflutna kan leda till olika uppfattningar i nutiden och vilka konsekvenser det kan få.
4.använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användningen av källor och i resonemang om hur hur historia används kan elevenanvända historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användningen av källor och i resonemang om hur hur historia används kan elevenanvända historiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användningen av källor och i resonemang om hur hur historia används kan elevenanvända historiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: