Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Grammatik åk 8-9 /Dari

Skapad 2019-01-29 23:12 i Enheten för flerspråkighet grundskola Uppsala
Grundskola 8 – 9 Modersmål
Under VT kommer vi att jobba med grammatiken (verb,adjektiv,substantiv samt pronomen) och tillämpningen av detta för översättning av och jämförelser mellan texter på modersmålet och på svenska. Modersmålets grundläggande struktur i jämförelse med svenskan. Dessutom ordbildning och meningsbyggnad på modersmålet i jämförelse med svenskan.

Innehåll

 

Syfte

Genom undervisningen ska eleverna ges möjligheten att utveckla sitt modersmål för att kommunicera, tänka och uttrycka sig båda i tal och skrift på ett välutvecklad sätt. Dessutom ska eleverna kunna tillämpa ordbildning och meningsbyggnaden på sitt modersmål i jämförelse med svenskan.

 

 

  • Ml
    Syfte använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande,
  • Ml
    Syfte urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer,

Mål:

 

 

Eleven ska  kunna anpassa  sina texters innehåll och språk på et sätt så att de fungerar i de situationer som skrivandet avser.

Eleven ska kunna  utifrån sitt modersmåls särdrag skriva olika texter med begripligt innehåll och språklig variation med en kombination av vardagsrelaterade och ämnesrelaterade ord och begrepp. Dessutom  skall eleven tillämpa  grammatiken kunna berätta, beskriva och förklara instruerande och argumenterande  till exempel det kan handla om tidningsartiklar,fakta texter  eller skönlitteratur relaterade  texter deras  typiska språkliga drag samt deras grammatiska begrep.

 

 

Arbetssätt:

  • att kunna använda rätt grammatiska begrepp vid skrivning av välutvecklade texter och meningar.
  • att känna igen de grundläggande grammatiska begrepp samt  de olika skiljetecken i en text eller mening
  • tillämpning av korrekt grammatik vid översättning av meningar och texter mellan modersmålet och svenska både i tal och skrift.'

 

 

Materiel:

läroböcker, grammatiska övning böcker, autentiskt material i form av tv program,filmer,arbetsblad,etc

 

 

 

Bedömning:

Elevens kunskaper om grammatik bedöms kontinuerligt vid varje lektion tillfälle. eleven ska kunna de grundläggande grammatiska begrepp för att skriva och berätta meningar och texter.

Eleven ska använda sin grammatiska kunskap vid  översättning  av meningar och texter mellan modersmålet och svenska samt kunna skilja  mellan de grammatiska  olikheter som finns mellan modersmålet och svenska

   

 

 

Uppgifter

Matriser

Ml
Modersmål- Uppsalas bedömningsmatris åk 7-9

Syfte:

Använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande
Kvalité I
Kvalité II
Kvalité III
Språkfärdighet
Hörförståelse
Eleven lyssnar, följer med och förstår huvudinnehållet i olika muntliga framställningar/ presentationer (av berättande, beskrivande, förklarande och argumenterande karaktär) under förutsättning att ämnet är bekant
Eleven förstår muntliga framställningar/presentationer som kombinerar ord, bild och ljud och reflekterar och diskuterar dem
Eleven förstår skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och i vilket syfte man kommunicerar Eleven förstår nyanserat och värdeladdat språk med inslag av idiomatiska uttryck och deras roll i budskapet
Muntlig interaktion/ produktion
Eleven kan samtala om och diskutera på ett vardagsrelaterat och ämnesrelaterat språk Eleven jämför uttal, betoning och satsmelodi med svenskan samt olika talade variationer av modersmålet
Eleven tar aktiv del i diskussioner, förklarar och framför sina åsikter, argumenterar tydligt Eleven förbereder och genomför muntliga redogörelser med tydlig struktur Eleven gör jämförelser med egna erfarenheter och förhållanden i Sverige och drar slutsatser
Elevens muntliga presentationer är väl strukturerade med inledning, röd tråd i innehållet och avslutning. De är anpassade till syfte och mottagare Eleven för resonemang kring kunskapsområden/samhällsfrågor med anknytning till modersmålet och områden där modersmålet talas
Läsförståelse
Eleven läser med flyt, förstår och analyserar samtida nivåanpassad skönlitteratur (lyrik, prosa, drama) Eleven läser och förstår sakprosatexter (instruerande, argumenterande, tidningsartiklar)
Eleven kan förstå texternas budskap, både det uttalade och det som står mellan raderna Eleven läser olika slags texter och förstår deras typiska språkliga och strukturella drag, samt deras ord och begrepp
Eleven analyserar och diskuterar texternas budskap (ex. sådant som belyser människors villkor, identitets- och livsfrågor) Eleven jämför modersmålets grundläggande struktur, ordbildning och meningsbyggnad med svenskans Eleven förstår ords och begrepps nyanser och värdeladdning, bildspråk och idiomatiska uttryck
Skriftlig produktion
Eleven skriver olika typer av texter (berättande, beskrivande, förklarande och argumenterande) med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag Eleven skriver sammanhängande och klart, har en röd tråd i texten Eleven bygger meningar korrekt och omväxlande, använder ord för samband, orsak, följd osv. Eleven utnyttjar textuella markörer (skiljetecken, stor bokstav, markering för stycken) och stavar i stort sätt korrekt Eleven använder ordböcker och andra hjälpmedel för stavning och ordförståelse
Eleven anpassar sitt skrivande efter olika syften, mottagare och sammanhang Eleven hittar träffande exempel, beskriver detaljer som passar till hela berättelsen Eleven gör textöversättningar mellan modersmålet och svenska Eleven för underbyggda resonemang om likheter och skillnader mellan modersmålet och svenska avseende språkets struktur, ordbildning, meningsbyggnad
Textens disposition och styckeindelning underlättar och förtydligar innehållet Eleven medvetet väljer språkliga och stilistiska medel/effekter (bildspråk, dialog, utrop, frågor etc.) för att skapa intresse och förhöja läsupplevelsen Eleven använder ord och begrepp, idiomatiska uttryck och bildspråk för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter
Kultur och samhälle
Eleven känner till och diskuterar aktuella samhällsfrågor och kulturella uttrycksformer , såsom bildkonst, musik, arkitektur
Eleven kan berätta om samhällsfrågor och kulturella uttrycksformer i områden där modersmålet talas
Eleven för underbyggda resonemang om samhällsfrågor och kulturella uttrycksformer i jämförelse med liknande frågor i Sverige
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: