Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Klassbok och sokratiska samtal

Skapad 2019-01-30 10:36 i Vikingaskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 7 – 9 Svenska Svenska som andraspråk
Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker. Hur kan vi tänka och resonera när vi läser och analyserar en text? Hur kan vi få ett rikare språk genom textsamtal? Detta ska vi lära oss med hjälp av Sokratiska samtal i klassen.

Innehåll

Mål för elev

Du ska under arbetsområdet bli bättre på att:

 • Samtala och diskutera
 • Framföra åsikter och föra resonemang kring texters budskap
 • Läsa, tolka och analysera skönlitteratur

Innehåll

Arbetsområdet handlar om att läsa och analysera skönlitteratur.

Genomförande

Under ett antal veckor framöver ska du läsa en skönlitterär ungdomsbok. 

Ni kommer att läsa individuellt. Ni kommer att diskutera i läsgrupper. Varje vecka har ni i läxa att läsa samt besvara frågor om det ni läst. Dessa frågor diskuterar ni sedan i gruppen. Vi använder oss av en diskussionsmetod som heter Sokratiska samtal. För att kunna tala om den bok du läser behöver du svara på och fundera över de frågor som du får av läraren i förväg. 

Ni kan använda er av stödord/stödmeningar under det Sokratiska samtalet. Arbetsområdet avslutas med en bokrecension av din bok och en utvärdering av arbetsområdet.

Jag vet att du kan när du ...

   ... visar dina kunskaper genom att: 

 • delta i gruppdiskussioner
 • skriva svar på bokfrågor
 • skriva en bokrecension och en utvärdering

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  Sv  7-9
 • Att leda ett samtal, formulera och bemöta argument samt sammanfatta huvuddragen i vad som sagts.
  Sv  7-9
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel, till exempel digitala medier och verktyg, för att planera och genomföra muntliga presentationer.
  Sv  7-9
 • Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter.
  Sv  7-9
 • Språkliga drag, uppbyggnad och berättarperspektiv i skönlitteratur för ungdomar och vuxna. Parallellhandling, tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar, inre och yttre dialoger.
  Sv  7-9
 • Några skönlitterärt betydelsefulla ungdoms- och vuxenboksförfattare från Sverige, Norden och övriga världen och deras verk, samt de historiska och kulturella sammanhang som verken har tillkommit i.
  Sv  7-9

Matriser

Sv SvA
Bedömning

Steg 1
Steg 2
Steg 3
Förmågan att formulera sig och kommunicera i tal
Eleven kan med en i huvudsak fungerande kombination av vardagsrelaterat och ämnesrelaterat språk samtala om och diskutera varierande ämnen på ett enkelt sätt. I sådana situationer kan eleven ställa frågor och framföra åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt. Exempel: kort omdöme som stöds av exempel ur texten. Deltar i diskussionen genom att konstatera åsikter utan att ge förklaringar
Eleven kan med en ändamålsenlig kombination av vardagsrelaterat och ämnesrelaterat språk samtala om och diskutera varierande ämnen på ett utvecklat sätt. I sådana situationer kan eleven ställa frågor och framföra åsikter med utvecklade och underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt. Exempel: omdömet berör flera aspekter av innehållet i texten. Deltar med åsikter som förklaras och exemplifieras.
Eleven kan med en ändamålsenlig och effektiv kombination av vardagsrelaterat och ämnesrelaterat språk samtala om och diskutera varierande ämnen på ett välutvecklat sätt. I sådana situationer kan eleven ställa frågor och framföra åsikter med välutvecklade och väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem. Exempel: argumentet är väl förankrat i texten och exempel fördjupar förståelsen av resonemanget. Deltar med åsikter som beskrivs på ett utvecklat sätt eller genom att dra paralleller, kontraster till något annat.
Förmågan att presentera muntligt
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande struktur, innehåll och språk och viss anpassning till syfte, mottagare och sammanhang. Exempel: Du redovisar och uttalar dig utan allt för stor tveksamhet. Din presentation har en inledning och en avslutning.
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra utvecklade muntliga redogörelser med relativt väl fungerande struktur, innehåll och språk och relativt god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang. Exempel: Du har kontakt med åhörarna. Din presentation har en röd tråd och är i huvudsak sammanhängande.
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande struktur, innehåll och språk och god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang. Exempel: Du framträder engagerat och har god kontakt med åhörarna. Din presentation är väl strukturerad och det är mycket lätt att följa din presentation eftersom den är sammanhängande.
Förmågan att sammanfatta för att visa förståelse
Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till tidsaspekter och orsakssamband visar eleven grundläggande läsförståelse. Exempel: Du kan sammanfatta de allra tydligaste händelserna och säga något om när berättelsen utspelar sig.
Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med relativt god koppling till tidsaspekter och orsakssamband visar eleven god läsförståelse. Exempel: Du sammanfattar boken på ett tydligt sätt där du visar att du får med de mer framträdande händelserna, men även något om mer dolda delar. Du visar i viss mån hur händelserna hänger ihop och säger något om när och hur länge boken utspelar sig. Du stöder dina tankar med exempel.
Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med god koppling till tidsaspekter och orsakssamband visar eleven mycket god läsförståelse. Exempel: Du sammanfattar boken genom att föra fram framträdande men även mer dolda innehållsaspekter. Du resonerar kring bokens tidsperspektiv och visar tydligt hur händelserna hänger ihop. Du stöder dina tankar med tydliga exempel.
Förmågan att tolka och resonera kring budskap (muntligt och skriftligt)
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk. Exempel: Du kan resonera kring bokens mest uppenbara budskap.
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna i olika verk. Exempel: Du kan resonera kring bokens uppenbara budskap men också visa att du förstår något om det budskap som inte är lika uttalat. Du förklarar och exemplifierar med hjälp av boken.
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk. Exempel: Du kan resonera kring bokens budskap, både de som är tydliga men även sådana som är dolda. Du förklarar på ett tydligt sätt bokens budskap och stöder dina tankar med väl valda exempel ur boken.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: