Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

PÄRLAN VT19 Teamplan och Process veckoreflektion

Skapad 2019-01-30 13:16 i Annebergs förskola Partille
Det här är en mall att utgå från när arbetslaget planerar och reflekterar utifrån teamplanens utvecklingsområden.
Förskola
Planeringsmall för vecka 15-16, Påskpyssel.

Innehåll

 Analys av barnkonferens. Kartläggning.

 

VAR ÄR VI?

 • Vilka mönster kring barnens intressen blev synliga vid barnkonferensen?
 • Vilka situationer fångade barnens intressen?
 • När upplever era barn ett engagemang och delaktighet?
 • Ställ era frågor kring de olika intresseområden som blir synliga  tex. när, var och hur?

Att få barnen att vara delaktiga samt självständiga i våra rutinsituationer och i leken.

MÅL:VART SKA VI?

- Vilka strävansmål ur läroplanen ska vi fördjupa oss utifrån analysen av barnkonferensens kartläggning?

Förskolan ska stäva efter att varje barn utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga.

 

Frågor utifrån valt/valda mål för arbetslaget: VART SKA VI?

 • Vad innebär att..?
 • Vilka möjligheter skapar vi för våra barn att..?
 • Vilken blir min roll som pedagog?
 • Hur utmanar vi barnen utifrån deras intressen när det gäller språk, matematik, natur och teknik?

Att barnen förstår våra dagligarutiner och blir självständiga i dessa t.ex. matsituationer, på och avklädning, toalett rutiner, lek och städning. Att barnen i leken ska kunna påverka sin egen aktivitet med vem och var.

Att vara självständig är att klara av olika saker samt ges förutsättningar att lyckas.

Ge barnen tid för att kunna lyckas och vara nära för att kunna hjälpa samt uppmuntra.

Som pedagog behöver vi vara tydliga i våra dagliga rutiner och vara lyssnande och hjälpande.

Att i rutinsituationer och i leken ta tillvara och uppmärksamma matematiken, språket och tekniken.

 

    

Planering av verksamheten: HUR GÖR VI?

 • Vad ska vi skapa för erbjudanden utifrån analysen av kartläggningen, valda mål och de frågor som vi reflekterat kring?
 • Val av projekt/tema?
 • Miljön?
 • Gruppindelningar?
 • Material?

Ge förutsättningar i verksamheten för att barnen skall kunna bli självständiga och delaktiga

Barnen får påverka miljön utifrån deras intressen.

Vi delar upp barngruppen för att barnen ska få vistas i mindre sammanhang för att på så sätt kunna bli sedda och bekräftade samt för att kunna lyckas.

Dokumentation: HUR GÖR VI?

 • Vad ska dokumenteras?
 • Vad är vi nyfikna på just nu utifrån barnens intressen?
 • Vad behöver vi veta mer om, för att kunna utmana barnens lärande?
 • Hur ska vi dokumentera, dvs val av metod.
 • Vem ska dokumentera?

Vi behöver i arbetslaget träna på att använda oss utav veckoreflektionsmallen som ett arbetsverktyg. Att få "snurr" för att driva verksamheten framåt.

Vi ska tillsammans under avdelningsreflektionen utvärdera föregående vecka samt sätt upp mål för kommande vecka. På den enskilda reflektionen ska vi jobba utifrån "snurran". 

 

Pedagogisk dokumentation: HUR BLEV DET? VAR ÄR VI? VART SKA VI? HUR GÖR VI?

 • Gemensam reflektion av arbetslagets dokumentation på avd.planering
 • Fokus på reflektion kring arbetslagets förhållningssätt, arbetssätt och planering
 • Sker kontinuerligt och med stöd av veckoplan/veckomall
 • Fokus på att synliggöra och utmana barnens lärande
 • Analysen ligger till grund för uppföljning och vidare planering av verksamheten

 

PROCESS: (används som mall varje vecka på den gemensamma reflektionen på avd.planering)

Hur blev det?

Vad/vilken situation valde vi att dokumentera?

Påskpyssel

 Vad var det som vi var nyfikna på?

Kan barnen klippa? Hur är förståelsen kring instruktioner?

 

Vad gjorde barnen?

Måla, klippa, klistra

 

Fick vi syn på något ytterligare?

Svårigheter att klippa, barnen behövde mycket hjälp, de hjälpte även varandra

Var är vi?

Vi skall erbjuda mer klippövningar

Vart ska vi?

 Barnen ska på sikt känna sig säkra i sin användning av sax.

 

Hur gör vi?  

Hur utvecklar vi verksamheten för att främja ovan? Nästa steg?

Genom att hitta enkla övningar med sax.

Planering för veckan/Hur gör vi konkret?

Fortsätta med lite påskpyssel där övning med sax ingår.

Vem ansvarar för vad?

Karin & Emilia klipper med barnen

Dokumentation?

Filippa tar kort

Övrigt?

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: