Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Favoritmatematik 4B

Skapad 2019-02-03 16:26 i Gylle skola Borlänge
Grundskola 4 Matematik
Vårens arbete i matematik för eleverna i åk 4.

Innehåll

 

Undervisning och arbetsformer
Vi kommer att ha genomgångar, samt arbeta både individuellt och i grupp. Vi kommer att arbeta med matematikboken Favorit matematik 4B, problemlösning, spel mm. Tester görs regelbundet. Vid behov arbetar vi med riktade insatser.

Du kommer att få undervisning om:

 - Tal i bråkform, addition och subtraktion.

 - Tal i decimalform, addition och subtraktion.

 - Enheter, längd, vikt och volym.

 - Stora tal, multiplikation och division.

 - Geometri, koordinatsystem och symmetri. 

Hur går bedömningen till?

Utifrån arbetet i klassen, med diagnoser, mattetest och gemensamma och individuella samtal görs bedömningen i det dagliga skolarbetet. Eleven kommer att få utvärdera sig själv och sitt arbete med hjälp av återkommande diagnoser.

 

 

Uppgifter

 • Prov 5

 • Prov kap 5, geometri och koordinatsystem

 • Prov kap 4, stora tal

 • Multiplikationstest v 17

 • Multiplikationstest v 16

 • Prov 3, enheter längd, vikt och volym

 • Prov 3, enheter, längd, vikt och volym

 • Multiplikationstest v 15

 • Multiplikationstest v 13

 • Prov 2

 • Prov kap 2, decimaltal

 • Multiplikationstest v 12

 • Multiplikationstest v 11

 • Multiplikationstest v 10

 • Prov 1

 • Multiplikationstest v 7

 • Prov kap 1

 • Multiplikationstest v 6

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Rationella tal och deras egenskaper.
  Ma  4-6
 • Positionssystemet för tal i decimalform.
  Ma  4-6
 • Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Grundläggande geometriska objekt däribland polygoner, cirklar, klot, koner, cylindrar, pyramider och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  4-6
 • Symmetri i vardagen, i konsten och i naturen samt hur symmetri kan konstrueras.
  Ma  4-6
 • Metoder för hur omkrets och area hos olika tvådimensionella geometriska figurer kan bestämmas och uppskattas.
  Ma  4-6
 • Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.
  Ma  4-6
 • Tabeller och diagram för att beskriva resultat från undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. Tolkning av data i tabeller och diagram.
  Ma  4-6
 • Koordinatsystem och strategier för gradering av koordinataxlar.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
Favoritmatematik 4B

MÅLET MED UNDERVISNINGEN ÄR ATT UTVECKLA FÖRMÅGAN I...

På väg mot godtagbara kunskaper
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Högre nivå
Problemlösning
Jag kan tolka enkla muntliga och skriftliga uppgifter och löser dem.
 • Ma
 • Ma  A 6
Behöver hjälp med att förstå problemet och finna information som ges.
Behöver hjälp med vissa delar för att förstå, samt välja den viktigaste informationen för att kunna lösa problemet.
Förstår problemet på egen hand och väljer oftast lämplig information för att lösa problemet.
Förstår problemet och väljer lämplig information för att lösa problemet utifrån situationen.
Problemlösning
Jag undersöker, provar och beskriver mitt arbete med hjälp av matematikens uttrycksformer.
Behöver hjälp med att lösa problem t.ex. välja och/eller använda lämpliga metoder.
Löser problem genom att med hjälp välja lämplig metod, men kan inte förklara hur man tänkt. (att förstå sambandet mellan metod och problemet)
Använder en fungerande lösning (men inte alltid den lämpligaste) och kan förklara hur man löser problemet.
Har flera metoder för att lösa problemen. Väljer och använder den mest passande metoden och kan motivera vald metod.
Problemlösning
Jag kan tolka resultat, dra slutsatser och bedöma rimlighet i ett resultat och välja metod.
Behöver hjälp med att reflektera över lösningens rimlighet. (t.ex. resonera kring om svaret låter rätt utifrån uppgiften)
Kan till viss del reflektera över lösningens rimlighet genom att t ex resonera kring om svaret låter rätt utifrån uppgiften.
Reflekterar över lösningens rimlighet genom att t.ex. jämföra svaret i förhållande till uppgiften)
Reflekterar över lösningens rimlighet genom att t.ex. prova olika metoder att lösa problemet på, jämför svaren och resonerar kring vad som är rimligt.
Problemlösning
Tolkar och löser problem med tal i bråkform och blandad form i addition och subtraktion.
Ej godtagbara kunskaper
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Högre nivå
Problemlösning
Tolkar och löser problem med tal i decimalform i addition och subtraktion.
Ej godtagbara kunskaper
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Högre nivå
Problemlösning
Tolkar och löser problem med enhetsomvandlingar (längd, vikt och volym).
Ej godtagbara kunskaper
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Högre nivå
Problemlösning
Tolkar och löser problem med stora tal.
Ej godtagbara kunskaper
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Högre nivå
Problemlösning
Tolkar och löser problem med geometri (t.ex. omkrets).
Ej godtagbara kunskaper
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskape
Högre nivå
Begrepp
Jag använder och beskriver olika matematiska begrepp med ord, bild och symbol. Visar på samband mellan olika begrepp (0,1 =1/10).
Ej godtagbara kunskaper
På ett i huvudsak fungerande sätt
På ett relativt väl fungerande sätt
På ett väl fungerande sätt
Metoder
Jag anpassar, väljer och använder lämplig matematisk metod, t.ex. huvudräkning, skriftliga beräkningar, användning av miniräknare och andra digitala verktyg. bråk och decimalform: addition och subtraktion
 • Ma
Behöver hjälp med att välja och använda lämplig metod för att lösa rutinuppgifter, t.ex. tydliga instruktioner, konkret material.
Väljer och/eller använder lösningsmetod för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter. Behöver viss hjälp av t.ex. tydliga instruktioner.
Väljer och använder en lämplig metod för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter. Väljer inte alltid den lämpligaste utifrån uppgiften.
Väljer och använder effektiva metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter.
Metoder
omvandlar i områdena längd, vikt och volym
Behöver hjälp med att välja och använda lämplig metod för att lösa rutinuppgifter, t.ex. tydliga instruktioner, konkret material
Väljer och/eller använder lösningsmetod för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter. Behöver viss hjälp av t.ex. tydliga instruktioner
Väljer och använder en lämplig metod för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter. Väljer inte alltid den lämpligaste utifrån uppgiften.
Väljer och använder effektiva metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter.
Metoder
huvudräkning och skriftliga räknemetoder med stora tal i alla fyra räknesätt
Behöver hjälp med att välja och använda lämplig metod för att lösa rutinuppgifter, t.ex. tydliga instruktioner, konkret material
Väljer och/eller använder lösningsmetod för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter. Behöver viss hjälp av t.ex. tydliga instruktioner.
Väljer och använder en lämplig metod för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter. Väljer inte alltid den lämpligaste utifrån uppgiften.
Väljer och använder effektiva metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter.
Metoder
Ritar geometriska objekt, linjer, räta vinklar, symmetrier och koordinater. Beräknar omkrets och enkel area
Behöver hjälp med att välja och använda lämplig metod för att lösa rutinuppgifter, t.ex. tydliga instruktioner, konkret material.
Väljer och/eller använder lösningsmetod för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter. Behöver viss hjälp av t.ex. tydliga instruktioner.
Väljer och använder en lämplig metod för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter. Väljer inte alltid den lämpligaste utifrån uppgiften.
Väljer och använder effektiva metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter.
Resonemang
Förmåga att förklara hur och varför du väljer en viss metod att lösa uppgifter.
Ställer eller besvarar ej frågor i ämnet matematik.
Ställer och besvarar frågor i ämnet matematik. Kan med stöd motivera resonemang om sina lösningar och om svarets rimlighet.
Ställer och besvarar frågor i ämnet matematik. Motiverar och för utvecklade resonemang om sina lösningar och resultatens rimlighet. Kan ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt
Ställer och besvarar frågor i ämnet matematik. Motiverar och för välutvecklade resonemang om sina lösningar och resultatens rimlighet. Ger flera förslag på alternativt tillvägagångssätt
Kommunikation
Hur väl eleven använder matematiska uttrycksformer (språk och representation)
Den skriftliga redovisningen är svår att följa för att flera steg i lösningen saknas. Skriver svar utan att kontrollera så att uppgiften stämmer.
Den skriftliga redovisningen går att följa men vissa steg i lösningen saknas. Använder bilder eller ord eller matematiska symboler. Förklarar lite om uppgiften skriftligt och/eller muntligt.
Den skriftliga redovisningen går att följa. Använder bilder eller ord eller matematiska symboler. Kan förklara det mesta om uppgiften skriftligt och muntligt.
Den skriftliga redovisningen är tydlig och strukturerad, samt visar på alla steg. Använder bilder eller ord eller matematiska symboler. Kan förklara allt om uppgiften muntligt och skriftligt
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: