Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska år 4, 2018 - 2019

Skapad 2019-02-03 19:38 i Toltorpsskolan Mölndals Stad
Grundskola 4 Svenska
I ämnet svenska ska du bland annat träna på att uttrycka dig på olika sätt, både i tal och skrift. Du kommer också att få träna på att läsa olika typer av texter och kunna förstå och återberätta innehållet i dem.

Vi tränar på olika muntliga uppgifter och redovisningar.

Vi tränar på att skriva olika typer av texter.

Vi arbetar i olika teman, där innehållet är viktigt. Utifrån det ska du få träna dig och utveckla dina färdigheter, kunskaper och förmågor.

Vi arbetar bland annat med läroboken "Prima svenska 4" och språkläran "Klara svenskan 4". Vi kommer också att arbeta med andra valda texter.

Innehåll

Syfte

Syfte (Lgr 11)

Genom undervisningen i ämnet svenska ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
 • söka information från olika källor och värdera dessa.

Centralt innehåll

Arbetssätt / metod

 • Läsa texter i böcker, tidningar och på internet.
 • Samtala om och diskutera texter och innehåll. 
 • Skriva texter för hand och på dator.
 • Använda filmer och media för att lära och samtala kring.
 • Enskilt arbete, pararbete och arbete i grupp.
 • Genomgångar.

 

Bedömning

Jag kommer att bedöma din förmåga att

 • läsa och förstå olika slags texter 
 • skriva olika slags texter
 • delta i samtal och diskussioner
 • muntligt berätta och redovisa
 • värdera källor
 • ge och ta emot respons

Uppgifter

 • Bokrecension

 • Dokumentera ditt läsande

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Hur man använder ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.
  Sv  4-6
 • Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.
  Sv  4-6
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
  Sv  4-6
 • Några skönlitterärt betydelsefulla barn- och ungdomsboksförfattare och deras verk.
  Sv  4-6
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.
  Sv  4-6
 • Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.
  Sv  4-6
 • Hur man jämför källor och prövar deras tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.
  Sv  4-6

Matriser

Sv
Svenska år 4, 2018-2019

Läsa och förstå

På väg mot godtagbara kunskaper
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Läsa med flyt
 • Sv  E 6
Du läser texter anpassade för din ålder med flyt och förstår texten i stora drag.
Du läser en text med gott flyt.
Läsförståelse
 • Sv  E 6
 • Sv  E 6
Du visar att du förstår det viktigaste av innehåll och budskap i texter du läser. Du kan svara på innehållsfrågor.
Du läser och förstår innehållet väl. Du kan svara på olika slags frågor. Du förstår och kan diskutera textens budskap.
Läsa instruerande text.
 • Sv  E 6
Du läser och förstår texten och kan återberätta vad du ska göra. Du följer instruktionen med ganska gott resultat.
Du läser och förstår texten i sin helhet och kan följa instruktionen med gott resultat.

Skriva

På väg mot godtagbara kunskaper
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Skriva berättande text.
 • Sv  E 6
Du kan skriva enkla berättande texter med inledning, handling och avslutning. Du användefr enkla gestaltande beskrivningar.
Du kan skriva en berättande text med tydlig handling och struktur. Du skriver med gestaltande beskrivningar. Texten är disponerad i stycken och har varierad meningsbyggnad.
Skriva instruerande text.
 • Sv  E 6
Du kan skriva en enkel instruerande text så att man förstår.
Du kan skriva en instruerande text med tydlighet.
Söka och sammanställa information / skriva faktatext
 • Sv  E 6
Du kan söka och välja ut information från ett avgränsat urval av källor (ex böcker och internet) och sammanställa i en enkel faktatext. Du använder egna formuleringar och några ämnesspecifika ord och begrepp.
Du kan söka efter information ur flera källor och sedan skriva en faktatext med tydligt innehåll och struktur. Du skriver med varierad meningsbyggnad. Du använder flera ämnesspecifika ord och begrepp.
Skrivregler
 • Sv  E 6
Du skriver begripliga meningar. Du använder stor bokstav och skiljetecken på ett ganska korrekt sätt.
Du skriver korrekta meningar och använder olika slags skiljetecken. Du använder styckeindelning.
Stavning
 • Sv  E 6
Du stavar de vanligaste orden ganska bra och skriver med läsbar handstil.
Du stavar med viss säkerhet.

Samtala och berätta

På väg mot godtagbara kunskaper
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Berätta muntligt.
 • Sv  E 6
Du kan förbereda och redovisa en enkel muntligt presentation. Du använder ibland kroppsspråk, gester och någon bild för att förtydliga det du vill berätta om.
Framföra åsikter.
 • Sv  E 6
Du kan berätta om och framföra egna åsikter i samtal och diskussioner. Du lyssnar och ställer ibland frågor.
Du kan berätta om och framföra dina åsikter med tydlighet i samtal och diskussioner. Du lyssnar på andra och ställer ibland frågor.

Språkbruk

På väg mot godtagbara kunskaper
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Nationella minoritetsspråk, språkliga varianter i svenskan och om de nordiska språken.
 • Sv  E 6
Du kan ge exempel på dialekter och nationella minoritetsspråk i Sverige. Du känner till några likheter och skillnader mellan de nordiska språken och svenskan.

Respons och källkritik

På väg mot godtagbara kunskaper
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Ge och ta emot respons.
 • Sv  E 6
Du kan ge en kamrat respons på vad hen har skrivit eller redovisat om. Du tar emot respons och ändrar i dina texter och redovisningar om du får goda råd.
Du kan ge tydlig och användbar respons till en kamrat på vad hen har skrivit eller redovisat om. Du tar emot respons och ändrar i dina texter och redovisningar så du får en ökad kvalitet.
Värdera källor
 • Sv  E 6
Du funderar över och gör enkla jämförelser mellan källor.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: