Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läslykta

Skapad 2019-02-05 12:38 i Linehedsskolan Halmstad
Grundskola 1 – 3 Svenska som andraspråk
Vi kommer genom detta arbete att få läsa olika böcker gemensamt i helklass för att sedan arbeta i mindre grupper, par eller enskilt med efterarbete av texterna.

Innehåll

 

Pedagogisk planering: Läslyktan

Svenska som andraspråk

Årskurs 3 Linehedsskolan

 

Syfte:

Undervisningen i ämnet svenska som andraspråk ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i och om svenska språket. Genom undervisningen ska eleverna ges förut­sättningar att utveckla sitt svenska tal- och skriftspråk så att de får tilltro till sin språk­förmåga och kan uttrycka sig i olika sammanhang och för skilda syften.

Undervisningen ska stimulera elevernas intresse för att läsa och skriva på svenska. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om hur man formulerar egna åsikter och tankar i olika slags texter och genom skilda medier. Undervisningen ska även syfta till att eleverna utvecklar förmåga att skapa och bearbeta texter, enskilt och tillsammans med andra.

Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla sina kunskaper om svenska språket, dess normer, uppbyggnad, uttal, ord och begrepp samt om hur språk­bruk varierar beroende på sociala sammanhang och medier. På så sätt ska undervis­ningen bidra till att stärka elevernas medvetenhet om och tilltro till den egna språkliga och kommunikativa förmågan.

Förmågor i fokus:

Genom undervisningen i ämnet svenska som andraspråk ska eleverna sammanfatt­ningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

 • Formulera sig och kommunicera i tal och skrift

 • Läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften

 • Anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang

 • Välja och använda språkliga strategier

 • Urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer

Centralt innehåll:

 Läsa och skriva

 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.

 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska upp­byggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar.

 • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom sin text och göra förtydliganden.

 • Handstil och att skriva på dator.

 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken, ords böjningsformer och meningsbyggnad samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.

 

Tala, lyssna och samtala

 • Strategier för att lyssna, förstå och muntligt göra sig förstådd i situationer när det egna svenska språket inte räcker till.

 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.

 • Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning.


Konkretisering av målen:
Vad ska eleverna kunna göra med sina kunskaper? (förmågor och färdigheter)

  Läsa och skriva

 • Du ska välja lässtrategier för att förstå vad vi läst i läslyktan samt för att kunna svar på frågor till texten, både på raden och under ytan.

 • Du använder olika strategier för att skriva olika typer av texter som t.ex. en sammanfattning. med anpassning till deras typiska upp­byggnad och språkliga drag. Du ritar en bild till din sammanfattning där bilden hör ihop med din text.

 • Du läser igenom din text efter att du är klar för att bearbeta den. Du kan till exempel att i efterhand gå igenom din text och göra förtydliganden.

 • Du skriver med en läslig handstil.  

 • Du tränar på att använda språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken, ords böjningsformer och meningsbyggnad samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter i din text.

 

Tala, lyssna och samtala

 • Du använder olika strategier för att lyssna, förstå och muntligt göra dig förstådd i situationer när det egna svenska språket inte räcker till. Du kan t.ex. förklara vad du menar med andra ord, fråga om ord du inte förstår, lyssna på hela meningen och sammanhanget för att lista ut vad ord du inte känner till kan betyda. 

 • Du tränar på att lyssna och återberätta vad vi läst i helklass, par och enskilt.

 • Du tränar på att lyssna på berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Vi tränar även på att skriva en berättande text med inledning, händelseförlopp och avslutning.

 

Genomförande:

Vi kommer att:

 • Inleda med att kolla på bokens framsida, titel och text på baksidan för att förutspå vad boken kommer att handla om

 • Vi pratar om svåra ord i boken samt använder oss av bildstöd.

 • De elever som behöver går in i grupprummet för att få mer stöd och stöttning i mindre grupp.

 • Vi tänder vår lykta och läser boken utan att ställa frågor under läsningen

 • Jag som lärare gör kopplingar och berättar om egna erfarenheter från saker jag kan likställa med boken

 • Vi pratar gemensamt om bokens innehåll och sammanfattar tillsammans.

 • Eleverna får enskilt eller i mindre grupp skriva en sammanfattning av boken samt rita tillhörande bilder.

 • Vid senare tillfälle görs ett venndiagram för att jämföra likheter och olikheter.

 

Bedömning:
Du visar att du kan genom att:

 

 • Du är delaktig när vi gemensamt går igenom de svåra orden

 • Du hjälper till att förutspå vad boken kommer att handla om

 • Du skriver en sammanfattning med inledning, händelse och avslutning.  

 • Du deltar när vi gemensamt återberättar boken.

 • Du efterarbetar den text som du har skrivit.

 • Du ritar en bild som hör ihop med din text.

 • Du deltar aktivt i våra diskussioner

 

Bedömningsverktyg: 
Elevernas egenproducerade sammanfattningar
Diskussioner i helklass och mindre grupper
Deltagande på lektionerna

 

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.
  SvA   3
 • Dessutom kan eleven utifrån egna referensramar föra enkla resonemang om texternas tydligt framträdande budskap och relatera detta till egna erfarenheter.
  SvA   3
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  SvA   3
 • I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
  SvA   3
 • Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven förtydliga och förstärka sina budskap.
  SvA   3
 • Genom att kommentera och återge någon för eleven viktig del av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven begynnande läsförståelse. Med stöd av bilder eller frågor kan eleven också uppmärksamma när det uppstår problem med läsningen av ord eller med förståelse av sammanhanget och prövar då att läsa om och korrigera sig själv.
  SvA   1
 • I samtal om texter som eleven lyssnat till kan eleven utifrån sina egna referensramar föra enkla resonemang om texters tydligt framträdande innehåll och jämföra detta med egna erfarenheter.
  SvA   1
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: