Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Cirkusprojekt

Skapad 2019-02-05 17:20 i Björkängen förskola Kungälv
Förskola

Innehåll

Kartläggning av barngruppen

1. För att ta reda på hur vi ska starta vårt projekt, delar vi in barnen i tre grupper och ställer följande frågor:

 • Vad vet ni om cirkus?

 

 • .Vad vill ni veta mer?

 

 • Hur skulle vi kunna ta reda på det?

 

 

 

 

 

 

Bakgrund/Syfte

VI har observerat barnen i lekhallen då de har fri lek. De leker ofta cirkus, bygger miljöer kring detta och uppträder för varandra. 

Vi vill stärka barnens självkänsla i att våga , i förhållande till gruppen. Vi vill stärka gruppkänslan i att alla får en del i projektet, utifrån eget intresse. 

Även om barnen väljer vägen genom projektet är pedagogernas roll att utmana dem i förhållande kring läroplansmålen. 

Utifrån vår självvärdering och tankar framåt kommer stort fokus vara kring utvalda mål så som Normer och värden, samt NT. Men även genom skapande uttrycksformer.

 

Genomförande/Arbetsmetoder

V.8  UPPSTART!!

Vi frågar barnen i resp grupp utifrån de tre frågeställningarna. Spela in! Gör mind map! Vi börjar fråga de barn som har en mellanposition för att få alla att våga säga sin mening och inte i första hand säga kompisens. 

Namnge gruppen, rösta på förslag, cirkusorienterade namn.

V. 9

Apgruppen: Vi kollade på en film från Cirkus Maximum, barnen kommenterade och emellanåt pausade vi och diskuterade samt skrev ner flera begrepp och nya ord.

Barnen målade sedan cirkus-målningar gemensamt med tuschpennor.

Akrobaterna: Paus

Lindansarna: Rita och klippa ut figurer på en "pedagogmålad" bakgrund

Eleven Alma hade en aktivitet där barnen fick lyssna på ljud med "cirkustema" , t ex popcornmaskin, kameler, trumvirvel m.m. (sinnen)

V10

Apgruppen: Djuren. Forska i olika djur

Akrobaterna: Förslag från barnen: Pyssel, måla, akrobatövningar av olika slag, göra olika figurer.

Lindansarna: Ev. jobba vidare med sinnet: känsel Samarbetsövningar, hålla en penna mellan händerna genom en hinderbana (Cirkusbana)

Träna balans, samarbete.

Skriva CIRKUS på ett stort papper klippa ut bokstäver under det stora ordet.

V11 Paus

V 12:

Lindansarna: Sinnet smak, akrobatiska övningar enl de blad P skrivit ut.

Akrobaterna: Samarbetsövningar , hålla pennan., tillit 

Aporna: Fortsätta forskningen kring våra valda djur. 

V 13: 

Aporna: Biblioteket med Alma

Akrobaterna Porträttmålning med cirkustema, clown, starke Staffan. Klistra upp på spegel, måla av sig

Lindansarna Bokstäver, klippa ur bokstäver ur tidningar. C I R K U S

 A&L tittar på Cirkus Chili på Youtube

 V 14:

Aporna: Akrobatiska övningar och måla "cirkusfigurer", uppsättning av barnens reflektioner kring cirkus-filmen i mindmap på väggen.

Akrobaterna: Måla clowner

Lindansarna: Måla clowner

V15+16:

Påskpyssel

 

 

 

Uppföljning

Intervjufrågor om vårt cirkusprojekt.

  • Berätta på vilket/vilka sätt var du med i cirkusen?

   Berätta om hur barnen fick vara med och bestämma hur cirkusen skulle vara? 

   

  • Vilka saker har du varit med och bestämt om cirkusen?

   

  • Vad tycker du var roligast med cirkusen? 
  •  
  • Vad tycker du var svårast?
  •  
  • Vad har du lärt dig som du inte kunde innan?

 Utvärdering

 

Cirkusprojektet resulterade i både en live-föreställning och en filmföreställning i cirkustältet.

För att ta reda på om vi nått målen för cirkusprojektet har vi intervjuat barnen enskilt och i grupp.

Alla barn ansåg att de hade fått vara med och utforma/bestämma cirkusen.

Alla barn deltog på flera sätt och var mycket engagerade.

Analys och utvecklingI vårt cirkusprojekt kan vi tydligt se att vi har jobbat med stora delar av läroplanen.

Normer och värden: Att använda sig av grupparbete som arbetssätt gör att barnen lär sig i praktiken/vardagen att samarbeta, respektera varandras åsikter och träna på demokratiska processer. Varje barn har dessutom fått delta i flera olika konstellationer. Barnen har tagit ett stort ansvar för att det skulle bli en bra föreställning.

Utveckling och lärande: Vi ser att barnen har tränat sin kroppsuppfattning och motorik vilket de också uttrycker i intervjuerna. De har fått skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker och material. Barnen har fått träna på att känna tillit till sin egen förmåga samt reflektera och prova olika lösningar.

Barns inflytande: Genom intervjufrågorna har vi sett att barnen uttrycker att de varit delaktiga och har fått bestämma, genom hela projektet.

Förskola hem: Föräldrarna har varit mycket delaktiga i projektet, både med ideér, material och engagemang. Vi och barnen har fått deras hjälp och uppmuntran.

Annat vi tar med oss från detta projekt:  

Vi måste alltid ta reda på vad barnen kan och vet i början av ett nytt projekt. Vi trodde t.ex  att de flesta barnen visste vad cirkus var när de ville leka/göra det. Men vi förstod genom  våra frågor att många inte visste riktigt vad cirkus står för.

Vi kommer alltid att jobba i grupparbeten i någon form. Vi tycker att vi kommer nära och lär känna varandra på ett bra sätt i dessa smågrupper. En del barn har lättare att våga uttrycka sig i den mindre gruppen.

Vi märker att barnens lärandet blir större när vi har föräldrarna med i processen, och därför är det viktigt att vi har ett ständigt flöde i dokumentationen och informationen till föräldrarna.

Vi skall hela tiden sträva efter att göra dokumentationen pedagogisk, genom att använda den i flera steg i arbetsprocesserna.

Genom våra observationen ser vi att det "lustfyllda" lärandet fått stort utrymme och det tycker vi är viktigt. 

 

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att förstå och att handla efter demokratiska principer genom att få delta i olika former av samarbete och beslutsfattande.
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: