Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Världshandel, revolutioner, imperialismen och första VK.

Skapad 2019-02-06 08:50 i Hässelbygårdsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 8 Historia
Från 1700-talets mitt och ca hundra år framåt kallas för "revolutionernas tid", en omstörtande förändring både politiskt, ekonomiskt ock politiskt. Världen blev sig aldrig mer lik. Men var det som hände? Varför, hur gick det till och vad blev konsekvenserna? 1800-talets utveckling med imperialism, rasism och nationalism ledder till fler förändringar. Kanske kan vi där hitta förklaringar varför vår värld ser ut som den gör? Under vecka 7-14 kommer vi att läsa om denna utveckling.

Innehåll

Under vecka 7-14 kommer vi att läsa historia.

Kursen inleds med en övning där ni ska öva er förmåga till att sortera och kategorisera orsaker och konsekvenser.

Kursen är delad i två delar med start i de tre stora revolutionerna där ni ska redogöra för orsaker och konsekvenser till dessa.

Sedan går vi in 1800-talets historia med kolonialism, världshandel och nationalism som avslutas med ett skriftligt prov.

Material:

Vi kommer att arbeta med boken Utkik och dess frågor. Utöver det kommer ni att få olika länkar som ni kan använd vid instudering av Fakta.

Studi föreläsningar, filmer från sli.se.

Korta mål och begrepp läggs ut på Teams

 

Uppgifter

 • Instuderingsfrågor för Industriella revolutionen E-nivå och Utblick

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Den ökade världshandeln mellan Europa, Asien, Afrika och Amerika.
  Hi  7-9
 • Industrialiseringen i Europa och Sverige. Olika historiska förklaringar till industrialiseringen, samt konsekvenser för olika samhällsgruppers och människors levnadsvillkor i Sverige, Norden, Europa och några olika delar av världen. Migration inom och mellan länder.
  Hi  7-9
 • Revolutioner och framväxten av nya idéer, samhällsklasser och politiska ideologier.
  Hi  7-9
 • Vad historiska källor kan berätta om människors och gruppers strävan att påverka och förbättra sina egna och andras levnadsvillkor, till exempel genom uppfinningar, bildandet av fackföreningar och kampen mot slaveri.
  Hi  7-9
 • Den europeiska dominansen, imperialism och kolonialism.
  Hi  7-9
 • Nationalism och olika former av demokrati och diktatur i Europa och i andra delar av världen.
  Hi  7-9
 • Historiska berättelser från skilda delar av världen med skildringar av människors upplevelser av förtryck, till exempel i form av kolonialism, rasism eller totalitär diktatur och motstånd mot detta.
  Hi  7-9
 • Hur historia kan användas för att skapa eller stärka nationella identiteter.
  Hi  7-9
 • Hur historia kan användas för att förstå hur den tid som människor lever i påverkar deras villkor och värderingar.
  Hi  7-9
 • Vad begreppen kontinuitet och förändring, förklaring, källkritik och identitet betyder och hur de används i historiska sammanhang.
  Hi  7-9
 • Några historiska begrepp, till exempel antiken, mellankrigstiden, efterkrigstiden och kalla kriget samt olika syn på deras betydelser.
  Hi  7-9

Matriser

Hi
Bedömningsmatris 1700-1900-talet; Världshandel, revolutioner, imperialism och första VK.

E
C
A
Faktaförståelse
 • Hi
Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden och skeenden under olika tidsperioder. FORMATIV RESPONS: Beskriv och förklara mer utförligt genom att ta upp fakta som skapar en helhet men också med urval av detaljer. Du behöver vara tydlig och visa att du förstår genom att skriva mer och förklara.
Eleven har goda kunskaper om historiska förhållanden och skeenden under olika tidsperioder. FORMATIV RESPONS: Beskriv och förklara utförligt. Du ska ha med fakta som skapar en helhet. Du ska vara tydlig i ditt urval av detaljer. Du kan använda dig av kunskapen även i andra sammanhang.
Eleven har mycket goda kunskaper om historiska förhållanden och skeenden under olika tidsperioder.
Begrepp
 • Hi
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt. FORMATIV RESPONS: Använd begreppen för att beskriva och förklara.
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp på ett relativt väl fungerande sätt. FORMATIV RESPONS: Visa att du är medveten om begreppens innebörd och använd dem i beskrivningar och förklaringar.
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp på ett väl fungerande sätt.
Resonera: Analys
 • Hi
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i. FORMATIV RESPONS: Beskriv mer ingående orsaker till händelser och skeenden. Förklara konsekvenser.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar. Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i. FORMATIV RESPONS: Beskriv och förklara orsaker till händelser och skeenden och förklara konsekvenser. Visa förståelse för helheten.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar. Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
Resonera: Samband
 • Hi
 • Hi
Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten och levnadsvillkor och beskriver då enkla samband mellan olika tidsperioder. Eleven anger också någon tänkbar fortsättning på dessa utvecklingslinjer och motiverar sitt resonemang med enkla och till viss del underbyggda hänvisningar till det förflutna och nuet. FORMATIV RESPONS: Beskriv och förklara mer ingående samband mellan tidsperioder. Ge tydliga hänvisningar.
Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom levnadsvillkor och beskriver då förhållandevis komplexa samband mellan olika tidsperioder. Eleven anger också någon tänkbar fortsättning på dessa utvecklingslinjer och motiverar sitt resonemang med utvecklade och relativt väl underbyggda hänvisningar till det förflutna och nuet. FORMATIV RESPONS: Visa och förklara tydligt samband mellan tidsperioder.Visa att du förstår helheten genom att använda både det förflutna så väl som nuet i dina resonemang.
Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom levnadsvillkor och beskriver då komplexa samband mellan olika tidsperioder. Eleven anger också någon tänkbar fortsättning på dessa utvecklingslinjer och motiverar sitt resonemang med välutvecklade och väl underbyggda hänvisningar till det förflutna och nuet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: