Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Språkhistoria och nyord åk 9 VT 19

Skapad 2019-02-06 14:56 i Svensgårdsskolan Helsingborg
Grundskola 9 Svenska Svenska som andraspråk
Språkhistoria; språkens indelning i olika språkfamiljer i världen, svensk språkhistoria, från runskrift till nusvenska och språkförändring. De olika språkperioderna behandlas, liksom influenser av andra språk samt nyord.

Innehåll

Målet med undervisningen är...

att du ska få en inblick i vårt svenska språk, få kunskap om vår språkhistoria, hur och varför vårt språk ständigt förändras, hur nyord kommer in i vårt språk och sist men inte minst ska du få prova på att skriva en uppsats.

I och med detta ges du möjlighet att utveckla dina kunskaper om svenska språket, dess normer, uppbyggnad, historia och utveckling. 

Så här ska vi arbeta:

Arbetsområdet inleds med en föreläsning om språkfamiljer, nordiska språk och minoritetsspråk. Den följs  upp av individuellt arbete med instuderingsfrågor.

Nästa föreläsningsserie i två delar behandlar svenska språkets historiska perioder, influenser av andra språk, samt texter som visar hur språket förändrats över tid. Vi jobbar med texter från olika perioder.

Den sista föreläsningen om svenska språkets historia handlar om arvord och nyord. Den mynnar ut i en språkvetenskaplig undersökning kring nyord som du ska få göra.

Ensam eller tillsammans med en vän ska en enkätundersökning om nyord genomföras. Du redogör för undersökningen individuellt i en uppsats som utformas enligt gällande formalia och språk. Du ska även redogöra för din undersökning muntligt. Den muntliga redovisningen samt uppsatsen är examinationsuppgiften i arbetsområdet, där uppsatsen väger tyngst vid bedömningen.

 

Bedömning:

Se matris

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Nya ord i språket, till exempel lånord.
  Sv  7-9
 • Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar.
  Sv  7-9
 • Språkets betydelse för att utöva inflytande och för den egna identitetsutvecklingen.
  Sv  7-9
 • Språkbruk genom tiderna. De nationella minoritetsspråken i Sverige och deras ställning i samhället.
  Sv  7-9
 • Hur man sovrar i en stor informationsmängd och prövar källors tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.
  Sv  7-9

Matriser

Sv SvA
Formellt skrivande_Uppsats

F- Nivå
E - Nivå
C - Nivå
A - Nivå
Formalia
Alla delar i uppsatsmallen finns med. Texten är i huvudsak indelad i stycken försedda med rubrik.
Alla delar i uppsatsmallen finns med. Texten är i huvudsak indelad i stycken försedda med rubrik. Under varje rubrik behandlas det som rubriken avser.
Alla delar i uppsatsmallen finns med. Texten är i huvudsak indelad i stycken försedda med rubrik. Under varje rubrik behandlas det som rubriken avser. Texten är logiskt uppbyggd, har flyt och en tydlig röd tråd
Innehåll
Texten behandlar ämnet på ett enkelt och relevant sätt. Tabell eller diagram åskådliggör resultaten på ett enkelt sätt.
Texten behandlar ämnet på ett utvecklat sätt med några kommentarer och resonemang. Tabeller och diagram åskådliggör resultaten på ett utvecklat sätt.
Texten behandlar ämnet på ett väl utvecklat sätt med relevanta diskussioner och underbyggda resonemang. Tabeller och diagram åskådliggör resultaten på ett väl utvecklat sätt.
Språk
Språk och ordval uppfyller i huvudsak uppgiftens krav.
Språk och ordval är passande och varierat.
Språk och ordval är formellt, väl anpassat och varierat.
Slutsatser
Delar av texten sammanfattas.
Väsentliga delar av texten sammanfattas.Någon övergripande kommentar ges.
Sammanfattar hela texten och kommenterar undersökningens resultat.
Källor
Källor redovisas i texten och i en källförteckning. Källhänvisningarna fungerar i huvudsak.
Källor redovisas enligt Harvardsystemet på ett väl fungerande sätt även om några småfel förekommer.
Källor redovisas enligt Harvardsystemet på ett mycket välfungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: