Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Grovplanering Knytte Våren 19

Skapad 2019-02-07 09:00 i Skogsbyns förskola Båstad
Förskola

Gläntans 3-4 åringar går på Knytte en dag i veckan. Vi är ute 1-2 timmar och fokus ligger på gemenskap och barnens egna upptäckter.

Innehåll

Syftet med Knytte är att vi ska fortsätta att bygga vidare på den positiva naturuppfattningen barnen hittills fått genom Knytte och att barnen ska uppleva och känna trygghet ute i skogen. Barnens begrepp vidgas, fördjupas och vi värnar om allt levande. Vi gör detta genom aktivt friluftsliv där barnen får naturkänsla, rörelseglädje och gemenskap. För Knyttebarnen innebär detta att de får uppleva naturen med alla sinnen, röra sig fritt och ha roligt ute, vi låter barnen leka och upptäcka mycket själv med oss pedagoger som medupptäckare. Vi pedagoger arbetar med att fånga upp barnens intresse här och nu. Vi följer deras upptäckter, deltar i upplevelserna, stannar upp och tittar, känner, lyssnar, luktar, smakar och funderar tillsammans. Vi tar alla på våra ”upptäckarglasögon”!

Mål

 • Barnen ska få en positiv utevistelse.
 • Barnen ska kunna klä sig.
 • Barnen ska kunna packa sin ryggsäck.
 • Barnen ska få bli vän med naturen, ta hänsyn till allt levande
 • Barnen ska få möjlighet att utforska naturen efter egen förmåga genom lek
 • Barnen ska få möjlighet att träna fin- och grovmotoriken
 • Barnen ska få samla, sortera, jämföra med hjälp av sina sinnen
 • Barnen ska få möjlighet att vidga sina begrepp

Målet ska vara uppfyllt i maj 2019.

 Vi anser att målet är uppfyllt när:

 • Barnen kan klä sig.
 • Barnen vet vad de behöver i sin ryggsäck
 • Barnen längtar efter att få gå på Knytte
 • Barnen känner sig trygga och vågar utforska och prova det okända
 • Barnen vet vad man får och inte får göra i naturen - på sin nivå
 • Barnen har utvecklat sitt sätt att resonera och se samband 

 Varför ska vi jobba mot dessa mål?

Friluftsfrämjandets I Ur och Skur-metodik i förskolan strävar efter att varje barn får utvecklas genom friluftsliv, lek, rörelse, spänning och upplevelser med alla sinnen. Barn som får möjlighet att komma ut i naturen lär sig handla efter allemansrätten och värna om miljön. Vi utgår från I Ur och Skurs Cirkel och Stege för att skapa sammanhang. 

Hur gör vi?

En dag i veckan går vi iväg till närliggande område, vi går inte så långt utan målet är att barnen ska bli trygga med omgivningen så att de vill upptäcka och uppleva saker på vägen. Alla barn har ryggsäck på sig med frukt och dricka. Efter en stund samlas vi och sätter oss ner, där Maria Nyckelpiga kommer, ibland ger hon barnen ett uppdrag att utföra eller tipsar om en lek och vi sjunger Knyttesången tillsammans. Det är barnens upptäckter som styr vad vi pratar om och tittar på under vår Knytteutflykt. 

Hur vet vi att målen är uppfyllda? 

 • Vi dokumenterar varje tillfälle med hjälp av foton, texter och material.
 • Dokumentationen publiceras på Unikum i lärloggar.
 • Vi sätter upp bilder och insamlat material på väggen i trapphallen.
 • Vi fångar upp barnens reflektioner kring det som sätts upp.
 • I personalgruppen reflekterar vi kring barnens upplevelser och gör en analys för att veta hur vi ska gå vidare.

 

 Hur gick det? Har målen uppfyllts?

Vecka 5:

Vi har börjat utforska vår ”nya” närmiljö, skogen och vägen upp till utsiktsplatsen. Vi har valt en glänta i lilla skogen som vår basplats. Där har vi även nära ut till ängen med grillplats, om vi behöver utrymme för lek eller om vi vill grilla framåt våren

Vecka 6:

Vi sjöng ”Knacka på sången” vid ett träd i början av skogen. Det regnade. Längs stigen gick vi förbi en björk som det rann/droppade från. Ett barn konstaterade att trädet grät/var ledset. Barnen plockade många ekollon med groddar. Vi provade vår Knytteplats för första gången. Vi hittade några stockar som vi la i en ruta som vi kunde sitta på och äta frukt. Maria Nyckelpiga kom på besök och vi sjöng Knyttesången. Efteråt ville barnen gå balansgång på nedsågade trädstammar. Stammarna var lite våta och hala. Vi fortsatte promenaden tillbaka till förskolan.

 

 

 

 

Uppgifter

 • vecka 12

Kopplingar till läroplanen

 • respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö.
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: