👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska åk4

Skapad 2019-02-07 09:59 i Hässelby Villastads skola Stockholm Grundskolor
Grundskola 4 Svenska
"Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära". Välkommen till ämnet svenska! Här kommer vi att läsa olika sorters texter, skriva och uttrycka oss på olika sätt i både skrift och tal.

Innehåll

Vi läser boken ”Pojken och Tigern”  och "Nåjdens sång" tillsammans där vi läser högt/samtalar om texten/tar reda på vad ord betyder samt svarar på frågor om innehållet i texten. Vi läser högt för varandra i läsgrupper. Vi lyssnar när andra läser högt och följer samtidigt med i texten.
Vi använder oss av läsfixarnas strategier före-, under- och efter läsning.

Vi arbetar också med Zick Zack läsrummet när vi tränar läsförståelse.

Vi deltar i lästävlingen "Den stora läsutmaningen " för åk 4 och läser så många böcker vi kan mellan 15/9 - 15/12

Vi arbetar med Språklära åk 4-6! och tränar på stavning, ordklasser och skiljetecken.

I veckans ordkunskap bygger vi ordförråd.

Vi arbetar med Zick Zack skrivrummet och tränar på strukturer i texter.
Vi kommer träna på att:
Läsa
 • Läsa olika typer av texter.
 • Använda lässtrategier; svara på innehållsfrågor, tolka budskap i en text, läsa med flyt, sökläsa.
Skriva
 • Skriva berättande texter med tydlig handling (Boken om mig själv, vikingaberättelse, novell)
 • Skriva dikter
 • Kunna använda en tankekarta eller lista med nyckelord vid faktaskrivning.
 • Skriva beskrivande texter, faktatexter med tydligt innehåll och struktur. (Landskapsbroschyr, medeltiden mm)
 • Skriva återberättande texter. (måndagsposten, dagbok,  Medeltidsmuseet)
 • Kombinera text och bild.
 • Bearbeta texter efter respons.
 • Använda regler för språkriktighet.
Samtala
 • Redovisa muntligt (med hjälp av stödord).
 • Framföra egna åsikter. 
 • Ställa ämnesrelevanta frågor för ökad förståelse.
 • Delta i samtal vid t ex grupparbeten.
 • Lyssna när andra talar.
Vi kommer även att träna på att;
 • Använda olika källor.
 • Söka och sammanställa information. 

Bedömning

 

Du blir bedömd under arbetets gång.

Du visar att du kan samtala om texter med hjälp av de olika strategierna både muntligt och skriftligt.

Vi analyserar resultatet av de skriftliga läsförståelseövningar vi gör under terminen.  

Vi analyserar resultatet av ordtest som alla år 4 elever gör under året.

Du visar hur du stavar och använder skiljetecken i det löpande arbetet samt i de specifika texterna som du producerar. 

Du visar att du kan ordklasserna: substantiv i plural/singular och bestämd/obestämd form, verb i olika tempus- presens/preteritum/perfekt och att komparera adjektiv.

Du visar att du kan följa instruktioner (både muntligt och skriftligt) och/eller följa ett givet arbetsschema för att komma vidare i arbetet. 

Du visar att du kan läsa och tolka de olika texterna som du möter i skolan.

Du visar att du kan skriva olika typer av texter. 

Du visar att du kan bearbeta texter.  

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Hur man använder ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.
  Sv  4-6
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
  Sv  4-6
 • Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
  Sv  4-6
 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
  Sv  4-6
 • Några skönlitterärt betydelsefulla barn- och ungdomsboksförfattare och deras verk.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.
  Sv  4-6
 • Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.
  Sv  4-6
 • Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.
  Sv  4-6

Matriser

Sv
Svenska åk 4

Svenska åk4

På väg
Når målen
Når målen i hög grad
Läsa med flyt
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerade sätt.
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med gott flyt genom att använda lässtrategier på ett ändamålsenligt sätt.
Läsförståelse
Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse.
Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med relativt god koppling till sammanhanget visar eleven god läsförståelse.
Budskap och upplevelse
Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett enkelt sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett utvecklat sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
Skriva texter
Eleven kan skriva olika slags texter* med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation. *dikter, berättelser, faktatexter, återberättande texter
Eleven kan skriva olika slags texter* med relativt tydligt innehåll och relativt väl fungerande struktur samt förhållandevis god språklig variation. *dikter, berättelser, faktatexter, återberättande texter
Skrivregler
I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med relativt god säkerhet.
Berättande texter
De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och enkel handling.
De berättande texter eleven skriver innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar och utvecklad handling.
Beskrivande texter
De beskrivande texter eleven skriver innehåller enkla beskrivningar, egna formuleringar och viss användning av ämnesspecifika ord och begrepp.
De beskrivande texter eleven skriver innehåller utvecklade beskrivningar, egna formuleringar och relativt god användning av ämnesspecifika ord- och begrepp.
Kombinera text och annan estetik
Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett ändamålsenligt sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap.
Bearbeta text
Eleven kan med stöd bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett i huvudsak fungerande sätt.
Samtala
Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som till viss del upprätthåller samtalet.
Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som upprätthåller samtalet relativt väl.
Muntliga redogörelser
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande inledning, innehåll och avslutning och viss anpassning till syfte och mottagare.
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra utvecklade muntliga redogörelser med relativt väl fungerande inledning, innehåll och avslutning och relativt god anpassning till syfte och mottagare.