Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Plan mot kränkande behandling

Skapad 2019-02-07 14:40 i Junibacken förskola Georgshill Hörby
Förskola
Säkerställa och aktivt arbeta med Plan mot kränkande behandling, för att motverka all form av kränkande behandling.

Innehåll

 

Plan mot kränkande behandling.

Reglerna om aktiva åtgärder mot diskriminering finns i 3 kapitlet diskrimineringslagen.(2008:567

Aktiva åtgärder är ett förebyggande och främjande arbete för att inom en verksamhet motverka diskriminering och på annat sätt verka för lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Lag (2016:828).

Arbetet med aktiva åtgärder

Arbetet med aktiva åtgärder innebär att bedriva ett förebyggande och främjande arbete genom att
1. Undersöka om det finns risker för diskriminering eller repressalier eller om det finns andra hinder för enskildas lika rättigheter och möjligheter i verksamheten,
2. Analysera orsaker till upptäckta risker och hinder,
3. Vidta de förebyggande och främjande åtgärder som skäligen kan krävas.
4. Följa upp och utvärdera arbetet enligt 1-3. Lag (2016:828).

Arbetet med aktiva åtgärder ska genomföras fortlöpande.

Syfte:

Att säkerställa och aktivt arbeta med planen för att motverka kränkande behandling

 

 Åtgärd:

·         Trygghetsvandring

 

·         Observation i barngruppen med yngre barn

 

·          Intervju med äldre barn.

 

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
  Lpfö 18
 • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
  Lpfö 18
 • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
  Lpfö 18
 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
  Lpfö 18
 • sin kulturella identitet samt kunskap om och intresse för olika kulturer och förståelse för värdet av att leva i ett samhälle präglat av mångfald samt intresse för det lokala kulturlivet,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • förståelse för demokratiska principer och förmåga att samarbeta och fatta beslut i enlighet med dem.
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: