Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik

Skapad 2019-02-07 16:25 i Ängens förskola Hörby
Fyll i din egen rubrik i stället för "Mall för......." Och din egen beskrivning i denna ruta. Välj en egen ingressbild och börja arbeta!
Förskola
Vi har valt matematik som utvecklingsområde den här terminen då vi har sett ett matematiskt intresse och nyfikenhet hos barnen. De sorterar, utforskar volym, mängd och antal m.m. Matematiken finns överallt vilket vi vill synliggöra för barnen.

Innehåll

Detta vill vi utveckla

Barnens förståelse för antal och siffror 1-10. Vi vill tydliggöra mängden i begreppet. Varje siffra betyder något.

Så här ska det gå till

Genom samlingar, sånger, ramsor, räkna antalet barn som är här.

Vi använder oss av projektorn och lärplattan.

Vi använder oss av barnlitteratur.

Vi delar barnen i mindre grupper.

Vi har matematik och olika material tillgängligt i barnens miljö samt närvarande pedagoger som fångar upp barnens intresse och nyfikenhet och utmanar dem i deras lärande.

Vi sätter upp matematikbilder på väggen som väcker ett intresse för utforskande och skapar naturliga möten och reflektioner.

Så här ska vi synliggöra utvecklingen

Vi dokumenterar, filmar och tar foto. Sätter upp bilder på väggen som vi kan reflektera över och samtala om. Vi synliggör barnens utveckling och lärande i deras enskilda lärloggar.

Reflektion (Hur blev det?)

v.15 Vi har nu arbetat med siffrorna 1-3 ett antal veckor och vi upplever att barnen är nyfikna och intresserade av siffror. Vi arbetar med vårt tema i leken, samlingen och i styrda aktiviteter vilket verkar uppskattas. Att vi har siffror tillgängliga i lärmiljön gör att barnen spontant utforskar både själv och i möten med andra. Bl.a. ramsan ”Fem små apor”, sången ”En elefant balanserade” och räkna med babblarna är aktiviteter som barnen är delaktiga i och försöker förstå antalet till respektive siffra.

v. 20 Vi har erbjudit barnen olika aktiviteter under terminen. Vi har jobbat med sagor, ramsor och annat material som har fokuserat på siffrorna 1-5. Vi har sett ett intresse för siffror och barnen räknar gärna både i leken och i aktiviteter. Senaste tiden så har vi jobbat med ramsan ”krokodilen och aporna” där aporna blir mindre till antalet efterhand. Vi har använt oss av Youtube och en flanosaga för att uppmärksamma ramsan. Barnen har varit delaktiga och nyfikna och de som verbalt kan räkna gör det och de som inte har det verbala språket pekar på en i taget.

v. 25 Uppdragskorten som vi har jobbat med verkar barnen ha uppskattat. De har gått och letat upp t.ex. 4 muggar eller 5 kor. Någon har tyckt att det var svårt men då har en kompis hjälpt till och de har gjort det tillsammans. Ramsan om aporna och krokodilen är fortfarande uppskattad. Vi har dramatiserat den genom att lyssna och titta på ramsan och samtidigt så har barnen gjort rörelser. Barnen har räknat ner antalet apor genom att visa med sina fingrar. Inte helt enkelt att få till rätt antal.

Analys (Vad behöver nu utvecklas?)

V.15 Vi fortsätter arbetet med att synliggöra vilket antal varje siffra står för. Vi kommer att jobba med siffrorna 1-5. Förståelsen för detta är olika hos barnen och vi försöker möta varje barn utifrån deras erfarenhet och kunskapsnivå.

v.20 Vi fortsätter med ramsan om krokodilen och aporna genom att låta barnen dramatisera den. Vi tror att det kan konkretisera siffror och antal ytterligare. Vi tänker även göra ett memory av bilderna på aporna för att skapa samtal kring matematik. 

V. 25 Det har varit en spännande termin med matematik i fokus. Vi upplever att barnen har blivit mer medvetna om siffror och antal. De räknar och uppmärksammar matematik i aktiviteter och i leken. De verkar ha uppskattat materialet vi har jobbat med men vi tycker att det har varit svårt att tillgängliggöra materialet för dem. Hur gör vi miljön mer tillåtande, matematisk och utforskningsbar är frågor vi har funderat mycket på och vi har försökt att anpassa miljön. Ramsor och sånger om matematik har fångat barnen och vi upplever att det har varit ett roligt sätt att fördjupa kunskapen hos barnen genom att använda dessa till att medvetandegöra antal till siffra.

 

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin matematiska förmåga att föra och följa resonemang,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: