Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Procent kurs Ma1c

Skapad 2019-02-07 18:24 i Örbyhus skola 7-9 Tierp
En LPP för arbetsområdet Aritmetik i kurs 1c
Gymnasieskola Matematik
En LPP för arbetsområdet Procent i kurs Ma1c.

Innehåll

Syfte:

Syftet med detta arbetsområde är hämtat från syftestexten i kursplanen.

”Undervisningen i ämnet matematik ska syfta till att eleverna utvecklar förmåga att arbeta matematiskt. Det innefattar att utveckla förståelse av matematikens begrepp och metoder samt att utveckla olika strategier för att kunna lösa matematiska problem och använda matematik i samhälls- och yrkesrelaterade situationer.”

                      Undervisningen ska stärka elevernas tilltro till sin förmåga att använda matematik i olika sammanhang samt ge utrymme åt problemlösning som både mål och medel.”

                                                                                                             (ur lgy 11)

Centralt innehåll:

Det centrala innehållet styr vad vi ska arbeta med inom matematikämnet. Där uttrycks att eleverna ska få undervisning i:

·         Fördjupning av procent begreppet: promille, ppm och procentenheter.

·         Begreppen förändringsfaktor och index samt metoder för beräkning av räntor och amorteringar för olika typer av lån.

·         Matematiska problem av betydelse för privatekonomi, samhällsliv och tillämpningar i andra ämnen.

 (ur lgy 11)

Arbetssätt:

Ni kommer att arbeta med läromedlet ”Matematik 5000” och utgå ifrån det i ert arbete. Uppgifter med enklare räkneövningar blandas med problemlösning och undersökande uppgifter. Ni kommer att arbeta med olika typer av beräkningar av andelar och helheter med procentuella förändringar. Ni kommer att beröra begreppen procentenhet, promille och ppm samt fördjupa er i att använda förändringsfaktor. Ni kommer även att arbeta med beräkningar av lånekostnader samt hur index används. Arbetet kommer att utvärderas fortlöpande och avslutas med ett skriftligt prov.

Bedömning:

Bedömningen kommer att baseras på följande kriterier utifrån läroplanen:

·       Eleven kan (…) beskriva innebörden av centrala begrepp med hjälp av (…) representationer samt (…) beskriva sambanden mellan begreppen.

·       Eleven kan (…) använda begrepp och samband mellan begrepp för att lösa matematiska problem och problemsituationer i karaktärsämnena (…).

·       I arbetet hanterar eleven (…) procedurer och löser uppgifter av standardkaraktär (…),

 

 (ur lgy11)

Matriser

Mat
Matematik - Procent Ma1c

F
E
C
A
Matematiska Begrepp
Du har inte nått upp till kunskaps- kraven på denna aspekt.
Eleven kan använda några matematiska begrepp i olika typer av uppgifter. Eleven använder några matematiska begrepp i samtal samt skriftliga uppgifter.
Eleven kan använda de matematiska begrepp som behandlats och kan beskriva och förklara begreppen till viss del. Eleven kan använda begreppen för att föra matematiska resonemang.
Eleven är väl förtrogen med de olika matematiska begreppen och kan använda dem i olika typer av uppgifter. Eleven kan växla mellan begrepp och utförligt beskriva begreppen.
Rutinuppgifter
Du har inte nått upp till kunskaps- kraven på denna aspekt.
Eleven kan lösa enklare uppgifter i bekanta situationer. Eleven kan använda enkla algoritmer för att lösa uppgifter.
Eleven kan lösa rutinuppgifter i flera steg som ställer krav på olika typer av algoritmer. Eleven kan använda olika tillvägagångssätt för att lösa samma uppgift.
Eleven kan lösa avancerade uppgifter i flera steg. Eleven löser uppgifterna säkert och kan variera sina tillvägagångssätt.
Problemlösning
Du har inte nått upp till kunskaps- kraven på denna aspekt.
Eleven kan bearbeta och lösa enkla problem. Eleven kan till viss del översätta en problemsituation till matematiska beräkningar.
Eleven kan lösa matematiska problem av olika karaktär och använda olika modeller för att lösa problemen. Eleven kan föra resonemang om tillvägagångssätt och använder ett tydligt matematiskt språk.
Eleven kan lösa avancerade problem av olika karaktär samt tillämpa olika modeller för att lösa dem. Eleven för tydliga matematiska resonemang och kan tydligt visa tillvägagångssätt och lösning.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: