Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska år 6

Skapad 2019-02-07 19:43 i Sverkerskolan Uppsala
Grundskola 4 – 6 Svenska
Pedagogisk planering i ämnet svenska för år 6. I ämnet svenska arbetar du med att formulera dig och kommunicera i såväl tal, skrift och med hjälp av olika modaliteter. Du läser och analyserar olika typer av texter och tränar på att anpassa ditt språk efter syfte, mottagare och sammanhang. Du övar på att urskilja och följa språkliga strukturer och normer samt söka information från olika källor och värderar dessa.

Innehåll

Övergripande mål och riktlinjer

 

Eleven kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen, och

Eleven kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,

Eleven tar ett personligt ansvar för sina studier och sin arbetsmiljö

  

Konkretisering av målen

Eleven ska kunna
 
* läsa sakprosatexter och beskrivandetexter, samt samtala om dessa och motivera sina åsikter
* skriva berättelser och beskrivandetexter
* skriva läsligt förhand, och använda dator
* stavningsregler och ordklasser, använda skiljetecken
* planera och genomföra muntliga presentationer
 

Undervisning

Hur undervisningen kommer att utformas för att eleven skall ges förutsättningar att nå målen för arbetsområdet
 
Vi kommer att läsa, skriva och samtala. Vi arbetar med olika genre i sv/so. Vi genomför muntligpresentationer och har regelbundna bok- och textsamtal.
 
 
Hur eleven skall få visa sina förmågor
 
Läsa individuellt/i grupp, samtala, diskutera om det lästa.
Genomföra olika skrivuppgifter i olika genre. 
 
Kunskapskrav som kommer att bedömas
 
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med flyt genom att använda lässtrategier på ett fungerande sätt. Genom att göra sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med koppling till sammanhanget visar eleven läsförståelse. Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt beskriva sin upplevelse av läsningen. Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll och fungerande struktur samt språklig variation. I texterna använder eleven regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med säkerhet. De berättande texter eleven skriver innehåller gestaltande beskrivningar och handling. Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett urval av källor och för då resonemang om informationens användbarhet. Sammanställningarna innehåller beskrivningar, egna formuleringar och användning av ämnesspecifika ord och begrepp. Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett fungerande sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap. Dessutom kan eleven ge omdömen om texters innehåll och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett fungerande sätt. Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som upprätthåller samtalet. Dessutom kan eleven förbereda och genomföra muntliga redogörelser med fungerande inledning, innehåll och avslutning och anpassning till syfte och mottagare.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Hur man använder ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.
  Sv  4-6
 • Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.
  Sv  4-6
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
  Sv  4-6
 • Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
  Sv  4-6
 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
  Sv  4-6
 • Några skönlitterärt betydelsefulla barn- och ungdomsboksförfattare och deras verk.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Texter som kombinerar ord, bild och ljud, till exempel webbtexter, spel och tv-program. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.
  Sv  4-6
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  4-6
 • Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.
  Sv  4-6
 • Språkbruk i Sverige och Norden. Några varianter av regionala skillnader i talad svenska. Några kännetecknande ord och begrepp i de nordiska språken samt skillnader och likheter mellan dem. Vilka de nationella minoritetsspråken är.
  Sv  4-6
 • Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.
  Sv  4-6
 • Hur man jämför källor och prövar deras tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.
  Sv  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: