Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skolförberedande femårsgruppen

Skapad 2019-02-11 14:03 i Västra Förskolan Solgården Rättvik
Babblarna - språkutveckling
Förskola
Skolförberedande verksamhet för Solgården och Palettens femåringar.

Innehåll

Nuläge

Hur ser det ut just nu? Vilka behov ser vi i den aktuella barngruppen? 

Det finns femåringar på både Solgården och Paletten. Vi vill att de ska få träffas och lära känna varandra inför förskoleklassen nästa läsår.
De behöver få arbeta med skolförberedelse som exempelvis social kompetens samt skaffa sig olika verktyg för att kunna lära för livet.

Mål

Vilka mål ska nås?

Efter detta läsår önskar vi att barnen har lärt sig om bra samarbete samt att det kan vara väldigt bra att samarbeta. De ska ha en bra inställning till samarbete med alla olika individer. Det är viktigt att barnen kommunicerar för att samarbetet ska fungera bra. Det är väldigt bra att kunna kompromissa. Barnen ska träna på att tycka det är ok att allting inte går som man har tänkt men att det inte gör någonting. Vi vill också att barnen ska respektera varandra och att man får ha olika åsikter.

Syfte 

Varför ska dessa mål nås? Varför har vi valt aktiviteten??

Vi vill att barnen ska känna att de är redo för att börja i förskoleklassen, att de har självtillit, en bra och stabil självkänsla och tror på sig själva.  Vi vill även att de känner sig trygga med varandra i gruppen

 

Genomförande 

Hur genomför vi verksamheten/aktiviteten? Vilken tidsplan har vi? Vilka ska vara delaktiga?

Vi har valt att ha skolförberedande som tema för femårsgruppen minst två gånger i veckan för de barn från Paletten och Solgården som tillsammans ska börja i förskoleklass efter sommaren. Vi har valt detta för att barnen ska bli en sammansvetsad grupp och känna sig redo att börja i förskoleklassen samt veta vad som förväntas av dem. Vi arbetar för att stärka barnens självtillit, för att de ska känna sig trygga och säkra I sig själva och i gruppen när de börjar förskoleklassen. Vi diskuterar, tillsammans med barnen, om skolans rutiner och hur det går till på skolan. Vad som skiljer sig och vad som är lika med förskola-skola. På tisdagar har vi utflykt i närområdet där vi leker gruppstärkande lekar, barnen bekantar sig med varandra och naturen samt letar matematik. På onsdagar har vi lär och lekpass tillsammans, äter lunch i skolan och har sedan har lek/rörelse i skolans gymnastiksal eller skridskoåkning på skolan beroende på årstid. 
För att ytterligare träna på att samarbeta och lära känna varandra mer använder vi oss av metoden "handkompis". Barnen får där en ny handkompis varje vecka att ta hand om och samarbeta med.

 

 

Dokumentation    

Hur dokumenterar vi? Vad behöver vi få med i dokumentationen? På förskolenivå, avdelningsnivå, gruppnivå? och barnnivå? 

Vi dokumenterar barnens utveckling på gruppnivå/barnnivå med hjälp av foto, film, barnens verk och med anteckningar.

 

Utvärdering

Hur utvärderar målen och syfte samt hur väl aktiviteten fungerat?

Vi utvärderar regelbundet samt i slutet av läsåret både muntligt och skriftligt.

Ansvar

Vilket ansvar har vem? 

Femårspedagogerna har ansvaret.

Koppla läroplansmål nedan.

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att förstå och att handla efter demokratiska principer genom att få delta i olika former av samarbete och beslutsfattande.
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: