Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska åk 5

Skapad 2019-02-11 23:06 i Parkskolan Norrtälje
Grundskola 5 Svenska
I vårt arbete i svenska kommer vi att arbeta för att du ska få träna din förmåga att läsa, skriva, lyssna och tala.

Innehåll

Skriva

Vi kommer att träna på att skriva olika slags texter så som berättande text, faktatext, nyhetsartikel och presentation. Vi kommer prata om vad som är texttypiskt för sådana texter och träna på att:

 • planera vårt skrivande med hjälp av tankekarta/punktlista 
 • skriva tydlig rubrik, inledning och avslutning,
 • skriva nyhetsartikel med rubrik, ingress och brödtext.
 • skriva med en tydlig handling i kronologisk ordning,
 • skriva med varierande tidsord,
 • dela upp sin text i stycken,
 • göra miljö- och personbeskrivningar

Läsa

Vi kommer att träna på att läsa olika slags texter så som skönlitterär text, faktatext, reportage, insändare, dikt, saga och instruktion. Vi kommer att träna på att:

 • urskilja de olika texternas struktur,
 • förutspå textens handling,
 • urskilja tidsord och förklarande ord
 • ställa frågor till texten,
 • sammanfatta huvuddragen i det vi läst.

Tala/Lyssna

Vi kommer att träna på att tala i olika sammanhang. Dels genom diskussion i par/grupp om ett givet ämne, dels att redovisa inför en liten/större grupp samt genom att intervjua en vuxen. Vi kommer att träna på att:

 • Delta i textsamtal,
 • lyssna på mina kamraters resonemang,
 • ställa frågor, 
 • återberätta i kronologisk ordning,
 • hålla sig till ämnet,
 • framföra egna tankar och resonemang,
 • använda varierande tidsord,
 • tala tydligt,
 • formulera öppna och stängda frågor,
 • förbereda och genomföra en intervju.

Språklära

Vi kommer att arbeta med:

 • alfabetet,
 • meningsbyggnad
 • stavning (Ng-ljud, n-ljud, m-ljud, j-ljud, tj-ljud, sj-ljud, ä-ljud)
 • Ordkunskap 
 • Ordklasser
 • Språkbruk

Uppgifter

 • Skrivuppgift, instruerande text

 • Skriva ett reportage

 • Skrivuppgift berättande text

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Hur man använder ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.
  Sv  4-6
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.
  Sv  4-6
 • Språkbruk i Sverige och Norden. Några varianter av regionala skillnader i talad svenska. Några kännetecknande ord och begrepp i de nordiska språken samt skillnader och likheter mellan dem. Vilka de nationella minoritetsspråken är.
  Sv  4-6
 • Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.
  Sv  4-6
 • Hur man jämför källor och prövar deras tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.
  Sv  4-6

Matriser

Sv
Svenska åk 5

Insats krävs
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Skriva
Formulera sig och kommunicera i skrift.
Du skriver olika slags texter med begripligt innehåll och fungerande struktur.
Du skriver olika slags texter med begripligt innehåll, fungerande struktur och viss språklig variation.
Du skriver olika slags texter med begripligt innehåll, fungerande struktur och språklig variation.
Skriva
Formulera sig och kommunicera i skrift.
Du korrigerar dina texter utifrån respons.
Du bearbetar dina texter till viss del utifrån respons.
Du bearbetar dina texter utifrån respons.
Skriva
Urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer.
Du stavar välbekanta ord rätt.
Du stavar oftast rätt.
Du stavar med god säkerhet.
Skriva
Urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer.
Du använder grundläggande regler för skiljetecken och skriver språkriktigt till viss del.
Du använder grundläggande regler för skiljetecken och skriver språkriktigt med relativt god säkerhet.
Du använder grundläggande regler för skiljetecken och skriver språkriktigt med god säkerhet.
Skriva
Formulera sig och kommunicera i skrift.
Du skriver berättande texter med enkla gestaltande beskrivningar och enkel handling.
Du skriver berättande texter med utvecklade gestaltande beskrivningar och handling.
Du skriver berättande texter med välutvecklade gestaltande beskrivningar och handling.
Läsa
Läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften.
Du läser olika slags texter med relativt gott flyt.
Du läser olika slags texter med gott flyt.
Du läser olika slags texter med mycket gott flyt.
Läsa
Läsa och analysera skönlitteratur och andra texter.
Du gör enkla sammanfattningar och analyser av det du har läst.
Du gör sammanfattningar och analyser av det du har läst.
Du gör välutvecklade sammanfattningar och analyser av det du har läst.
Läsa
Läsa och analysera skönlitteratur och andra texter.
Du kan tolka och föra enkla resonemang om budskap i texter utifrån egna erfarenheter.
Du kan tolka och föra resonemang om budskap i texter utifrån egna erfarenheter.
Du kan tolka och föra välutvecklade resonemang om budskap i texter utifrån egna erfarenheter.
Tala
Formulera sig och kommunicera i tal.
Du samtalar om bekanta ämnen genom att ställa frågor, framför egna åsikter och till viss del för samtalet framåt.
Du samtalar om bekanta ämnen där du ställer frågor, framför dina egna åsikter och för samtalet framåt.
Du samtalar om bekanta ämnen där du för samtalet framåt genom att ställa frågor och motivera dina åsikter.
Tala, lyssna, samtala
Formulera sig i tal och skrift.
Du kan ge enkla omdömen om texters innehåll och bearbeta texter utifrån respons.
Du kan ge omdömen om texters innehåll och bearbeta texter utifrån respons.
Du kan ge välutvecklade omdömen om texters innehåll och bearbeta texter utifrån respons.
Tala, lyssna, samtala
Formulera sig i tal och skrift.
Du kan förbereda och genomföra enkla redogörelser där du anpassar språket till viss del till mottagaren.
Du kan förbereda och genomföra redogörelser där du anpassar språket relativt väl till till olika mottagare.
Du kan förbereda och genomföra väl förberedda redogörelser där du anpassar ditt språk till mottagaren.
Skriva
Formulera sig och kommunicera i skrift.
Du kan göra sammanställningar som innehåller enkla beskrivningar, egna formuleringar och ämnesspecifika ord och begrepp.
Du kan göra sammanställningar som innehåller beskrivningar, egna formuleringar och ämnesspecifika ord och begrepp.
Du kan göra sammanställningar som innehåller välutvecklade beskrivningar, egna formuleringar och ämnesspecifika ord och begrepp.
Tala, lyssna, samtal
Urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer.
Du kan ge exempel på språkliga likheter och skillnader mellan svenskan och närliggande språk.
Du kan ge exempel på språkliga likheter och skillnader mellan svenskan och närliggande språk.
Du kan ge exempel på språkliga likheter och skillnader mellan svenskan och närliggande språk.
Skriva/Läsa
Källkritik: söka information från olika källor och värdera dessa.
Du söker, väljer ut och sammanställer information från ett avgränsat urval källor och för enkla resonemang.
Du söker, väljer ut och sammanställer information från ett avgränsat urval källor och för utvecklade resonemang.
Du söker, väljer ut och sammanställer information från ett avgränsat urval källor och för välutvecklade resonemang .
Skriva
Urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer.
Du visar att du har viss förståelse för stavningsregler och ords böjningsformer.
Du visar att du har relativt god förståelse för stavningsregler och ords böjningsformer.
Du visar att du har god förståelse för stavningsregler och ords böjningsformer.
Skriva
Urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer.
Du visar att du har viss förståelse för ordklasser.
Du visar att du har relativt god förståelse för ordklasser.
Du visar att du har god förståelse för ordklasser.

Sv
Bedömningsmatris för berättande text

Insats krävs
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Koppling till uppgiften.
Du följer instruktionen.
Du följer instruktionen.
Du följer instruktionen.
Koppling till uppgiften.
Texten fungerar i huvudsak som en berättelse.
Texten fungerar relativt väl som en berättelse.
Texten fungerar väl som en berättelse.
Innehåll
 • Sv  E 6
 • Sv  C 6
 • Sv  A 6
Texten har ett begripligt innehåll med enkla gestaltande beskrivningar och enkel handling. Du räknar upp händelser.
Texten har ett relativt tydligt innehåll med utvecklade gestaltande beskrivningar och utvecklad handling. Du återger händelser och förmedlar i viss mån upplevelser.
Texten har ett tydligt innehåll med välutvecklade gestaltande beskrivningar och utvecklad handling. Du förmedlar upplevelser och värderar/utvecklar dessa.
Struktur
 • Sv  E 6
 • Sv  C 6
 • Sv  A 6
Texten har en i huvudsak fungerande struktur.
Texten har en relativt väl fungerande struktur.
Texten har en väl fungerande struktur.
Struktur
Uppbyggnaden går att följa.
Uppbyggnaden är tydlig.
Uppbyggnaden lyfter texten.
Struktur
Uppbyggnaden går att följa.
Textuppbyggnad med hjälp av enkla sambandsord t. ex. och, men.
Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
Struktur
Uppbyggnaden går att följa.
Ansatser till styckeindelning.
I huvudsak fungerande styckeindelning.
Språk
 • Sv  E 6
 • Sv  C 6
 • Sv  A 6
Texten har viss språklig variation. Ordvalet uppvisar viss variation.
Texten har förhållandevis god språklig variation. Ordvalet är relativt varierat.
Texten har god språklig variation. Ordvalet är passande och höjer textens kvalitet.
Språk
 • Sv  E 6
 • Sv  C 6
 • Sv  A 6
Du använder grundläggande regler för språkriktighet med viss säkerhet.
Du använder grundläggande regler för språkriktighet med relativt god säkerhet.
Du använder grundläggande regler för språkriktighet med god säkerhet.
Språk
Meningsbyggnaden är i huvudsak korrekt.
Meningsbyggnaden är relativt varierad och relativt korrekt.
Meningsbyggnaden är varierad och relativt korrekt.
Språk
Tempusbruket stör inte förståelsen.
Tempus används på ett riktigt sätt i större delen av berättelsen.
Tempus används på ett riktigt sätt.
Skrivregler
 • Sv  E 6
 • Sv  C 6
 • Sv  A 6
Du använder grundläggande regler för stavning och skiljetecken med viss säkerhet.
Du använder grundläggande regler för stavning och skiljetecken med relativt god säkerhet.
Du använder grundläggande regler för stavning och skiljetecken med god säkerhet.
Skrivregler
Stor/liten bokstav används med viss säkerhet.
Relativt få fel i användningen av skiljetecken.
Få fel i användningen av skiljetecken.
Skrivregler
Stavfel förekommer men de stör inte förståelsen.
Relativt få stavfel som inte stör förståelsen.
Få stavfel.

Sv
Helhetsbedömning för berättande text

Helhetsbedömning av din berättelse.

Insats krävs
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Nivå 5
Helhetsbedömning
Du har skrivit en berättelse som i huvudsak är kopplad till uppgiften och som i huvudsak följer matrisens krav för innehåll och struktur, språk samt skrivregler. Bearbetning kan behövas för att texten ska bli helt självbärande.
Du har skrivit en berättelse som är relativt väl kopplad till uppgiften och relativt väl följer matrisens krav för innehåll, struktur, språk samt skrivregler.
Du har skrivit en berättelse som är väl kopplad till uppgiften och väl följer matrisens krav för innehåll och struktur, språk samt skrivregler.

Sv
Bedömningsmatris för instruerande text

Instruerande text

 • Sv  4-6   Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
Insats krävs
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 3
Innehåll
Begripligt innehåll. Texten har ett i huvudsak begripligt och relevant innehåll i förhållande till uppgiften.
Relativt tydligt innehåll. Texten har ett relativt tydligt och relevant innehåll i förhållande till uppgiften.
Tydligt innehåll. Texten har ett tydligt och relevant innehåll i förhållande till uppgiften.
Innehåll
Instruktionens syfte framgår av rubrik och/eller av innehåll.
Instruktionens syfte framgår relativt tydligt av textens rubrik och/eller av innehåll.
Instruktionens syfte framgår tydligt av textens rubrik och innehåll.
Innehåll
Innehållet utvecklas något genom t. ex. beskrivningar, motiveringar, råd, förklaringar.
Innehållet utvecklas relativt väl genom t. ex. beskrivningar, motiveringar, råd, förklaringar.
Innehållet utvecklas väl genom t. ex. beskrivningar, motiveringar, råd, förklaringar.
Struktur
I huvudsak fungerande struktur. Texten är i huvudsak sammanhängande och begriplig genom i huvudsak fungerande stegvis struktur.
Relativt väl fungerande struktur. Texten är sammanhängande och relativt väl strukturerad genom relativt väl fungerande stegvis struktur.
Väl fungerande struktur. Texten är sammanhängande och väl strukturerad genom väl fungerande stegvis struktur.
Struktur
Texten hålls samman på ett i huvudsak fungerande sätt.
Texten hålls samman på ett relativt väl fungerande sätt.
Texten hålls samman på ett väl fungerande sätt.
Språk
Viss språklig variation. Ordvalet uppvisar viss variation.
Förhållandevis god språklig variation. Ordvalet är förhållandevis varierat.
God språklig variation. Ordvalet är varierat.
Språk
Texten riktar sig till läsaren genom ansatser till uppmaningar.
Texten riktar sig till läsaren genom relativt tydliga uppmaningar.
Texten riktar sig till läsaren genom tydliga uppmaningar.
Språk
Grundläggande regler för språkriktighet används med viss säkerhet. Viss säkerhet uppvisas i meningsbyggnaden.
Grundläggande regler för språkriktighet används med relativt god säkerhet. Meningsbyggnaden är relativt väl fungerande och något varierad.
Grundläggande regler för språkriktighet används med god säkerhet. Meningsbyggnaden är relativt väl fungerande och varierad.
Skrivregler
Grundläggande regler för stavning, skiljetecken används med viss säkerhet. Stavfel finns men de stör inte förståelsen.
Grundläggande regler för stavning, skiljetecken används med relativt god säkerhet. Relativt få stavfel finns.
Grundläggande regler för stavning, skiljetecken används med god säkerhet. Få stavfel finns.
Skrivregler
Stor/liten bokstav och punkt används med viss säkerhet.
Stor/liten bokstav och punkt används med relativt god säkerhet.
Stor/liten bokstav och punkt används med god säkerhet.

Sv
Helhetsbedömning för instruerande text.

Helhetsbedöming för instruerande text

Insats krävs
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Nivå 5
Helhetsbedömning
Eleven följer uppgiftsinstruktionen. Texten fungerar i huvudsak som en instruerande text. Textens innehåll och form är i huvudsak anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation.
Eleven följer uppgiftsinstruktionen. Texten fungerar relativt väl som en instruerande text. Textens innehåll och form är relativt väl anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation.
Eleven följer uppgiftsinstruktionen. Texten fungerar väl som en instruerande text. Textens innehåll och form är väl anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation.

Sv
Skriva ett reportage

Återberättande text - Att skriva ett reportage

Träna mer på
Nivå 1
Nivå 2
Rubrik och underrubrik
Du skriver en nyhetsartikel med rubrik och underrubrik.
Du skriver en nyhetsartikel med rubrik och underrubrik.
Ingress
Du skriver en ingress.
Du skriver en välutvecklad ingress.
Brödtext
Du skriver brödtext.
Du skriver välutvecklad brödtext.
De journalistiska frågorna
Du använder dig av och svarar på de journalistiska frågorna.
Du använder dig av och svarar på de journalistiska frågorna på ett välutvecklat sätt.
Talstreck
Du återger vad någon har sagt genom att använda talstreck till viss del.
Du återger vad någon har sagt genom att genomgående använda talstreck.
Bildtext
Du skriver bildtexter till artikelns bilder.
Du skriver bildtexter till artikelns bilder på ett välutvecklat sätt.
Skrivregler
Stavfel finns men de stör inte förståelsen.
Få stavfel finns.
Skrivregler
Stor/liten bokstav och punkt används med viss säkerhet.
Stor/liten bokstav och skiljetecken används med god säkerhet.
Källförteckning
Du har en källförteckning.
Du har en tydlig källförteckning.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: