Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Natur och teknik för alla ljus

Skapad 2019-02-13 13:29 i Brunnsnäs förskola Hudiksvall
Förskola
NTA ljus innefattar fakta om ljus, vetenskapliga begrepp, experiment och reflektion tillsammans med barnen.

Innehåll

Arbetsområde/tema/projekt: Natur och teknik för alla Ljus. 

Tidsperiod: oktober 2018-maj 2019

Förskolans namn: Brunnsnäs förskola

Grupp: Hela huset

Barnens ålder: 1-5 år

År och datum: 2019

 

Vilket innehåll ska behandlas?
-Natur och teknik

-Ljus både ute och inne

-Ljus egenskaper

-Fysikaliska fenomen

 

 

 

Vilka målområden i läroplanen berörs? 

-  Utveckla sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära
- Utveckla sin självständighet och tillit till sin egen förmåga

- Utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar

-Utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra

- Utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra

- Utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen

- Utveckla sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar.

- Utveckla sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap.

- Utveckla sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar.

Vad vill vi ge barnen möjlighet att lära sig och utveckla?
Vilka förmågor vill vi stimulera utifrån läroplanens intentioner?

- Barnen ska i lekens och det lustfyllda lärandets former få utveckla sin nyfikenhet och intresse för ljusets färger.

- Barnen får utveckla sin förmåga att undersöka, utforska och samtala om ljusets färger. De får då utveckla sin förståelse för och sina kunskaper om detta fysikaliska fenomen.

- Barnen ska  få möjligheter att utveckla förståelse för olika samband i naturen, få förståelse för kretslopp och  att de själva är en del i detta. Hur påverkas vi, växter, djur och vår jord av klimatet?

- Barnen får på ett lustfyllt sätt utveckla sin nyfikenhet och intresse för ljusetes reflektion. 

Barnen behöver stimuleras till att reflektera, resonera och lyssna på varandra och försöka uttrycka sin mening, lyssna, ställa frågor och försöka förstå varandras perspektiv.

Barnen behöver tillägna sig olika naturvetenskapliga begrepp. 

Hur kommer arbetet att läggas upp? Hur tar vi reda på barnens behov, erfarenheter och förkunskaper? Hur görs barnen delaktiga? Vem är ansvarig? 

Vi kommer dela upp hela förskolans barngrupp i tre olika grupper oavsett ålder på torsdagar efter fruktsamlingen. En grupp har Luft där Ida-Marie är ansvarig, en grupp har Ljus där Erika är ansvarig och den sista gruppen har Vatten som Christina har ansvar över. De övriga pedagogerna är med och hjälper till där det behövs.
Vi kommer vid varje nytt tillfälle ställa utmanade frågor om ämnet för att kunna få reda på barnens förkunskaper, samt återkoppla till förgående gång, fråga barnen vad de vet om ljus, varför det behövs, samt vart finns ljus?

Barnen är med och knäpper kort och lägger efter varje avslutad aktivitet lägger de tillsammans med pedagogen in på Unikum. Då får vi pedagoger en möjlighet att se vad som intresserade barnen och vad vi ska fortsätta utmana dem i.

Hur ska barnens lärande synliggöras för barnet, pedagogen och föräldrarna? Dokumentations- och utvärderingsmetoder?
- Genom reflektioner och dokumentation tillsammans med barnen på förskolan. Barnen får återkoppla och berätta både i bild och tal. Detta läggs sedan ut på Unikum. 

Planeringen upprättad av:  Erika

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap, och
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: