Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hur kan vi påverka vår och andras livssituation

Skapad 2019-02-18 06:29 i Tjärnaskolan Borlänge
Grundskola 4 – 6 Samhällskunskap Religionskunskap Historia Geografi
Vi ska arbeta med likheter och skillnader i världen. Vi ska uppmärksamma olika samhällsproblem och hur vi kan uppmärksamma dem och göra skillnad Det ska vi göra med hjälp av samtal, musik, filmer, dikter, bilder, diskussioner, debatter och fakta. Finns det enkla lösningar? Vad påverkar människors livssituation? Vad påverkar att ett land är fattigt och ett annat är rikt? Varför är vissa länder i krig? Hur ser man på miljöhotet? Vad händer i världen och hur kan vi förstå det ? "I all undervisning är det angeläget att anlägga vissa övergripande perspektiv. Genom ett historiskt perspektiv kan eleverna utveckla en förståelse för samtiden och en beredskap inför framtiden samt utveckla sin förmåga till dynamiskt tänkande. Genom ett miljöperspektiv får de möjligheter både att ta ansvar för den miljö de själva direkt kan påverka och att skaffa sig ett personligt förhållningssätt till övergripande och globala miljöfrågor. Undervisningen ska belysa hur samhällets funktioner och vårt sätt att leva och arbeta kan anpassas för att skapa hållbar utveckling. Ett internationellt perspektiv är viktigt för att kunna se den egna verkligheten i ett globalt sammanhang och för att skapa internationell solidaritet samt förbereda för ett samhälle med täta kontakter över kultur- och nationsgränser. Det internationella perspektivet innebär också att utveckla förståelse för den kulturella mångfalden inom landet. Det etiska perspektivet är av betydelse för många av de frågor som tas upp i skolan. Perspektivet ska prägla skolans verksamhet för att ge grund för och främja elevernas förmåga att göra personliga ställningstaganden." Lgr 11 s 9-10

Innehåll

När vi är klara ska du visa dina kunskaper i ett muntligt anförande av något slag. Du kan presentera, hålla ett tal, läsa en dikt eller framföra en sångtext. I ett skriftligt dokument ska du belysa skillnader här i Sverige och i världen, ange orsaker till att olikheter och orättvisor finns och förslag på hur vi på olika sätt  kan uppmärksamma olika samhällsproblem och hur vi kan göra skillnad.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
  Re
 • reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
  Re
 • resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller, och
  Re
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  Sh
 • analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,
  Sh
 • söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet, och
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Ojämlika levnadsvillkor i världen, till exempel olika tillgång till utbildning, hälsovård och naturresurser samt några bakomliggande orsaker till detta. Enskilda människors och organisationers arbete för att förbättra människors levnadsvillkor.
  Ge  4-6
 • Hur olika livsfrågor, till exempel vad som är viktigt i livet och vad det innebär att vara en bra kamrat, skildras i populärkulturen.
  Re  4-6
 • Hur olika livsfrågor, till exempel synen på kärlek och vad som händer efter döden, skildras i religioner och andra livsåskådningar.
  Re  4-6
 • Vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för människors identitet, livsstil och grupptillhörighet.
  Re  4-6
 • Några etiska begrepp, till exempel rätt och orätt, jämlikhet och solidaritet.
  Re  4-6
 • Vardagliga moraliska frågor som rör flickors och pojkars identiteter och roller, jämställdhet, sexualitet, sexuell läggning samt utanförskap och kränkning.
  Re  4-6
 • Frågor om vad ett bra liv kan vara och vad det kan innebära att göra gott.
  Re  4-6
 • De mänskliga rättigheterna, deras innebörd och betydelse, inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen.
  Sh  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett väl fungerande sätt, samt för välutvecklade resonemang om olika källors användbarhet.
  Ge  A 6
 • Dessutom för eleven resonemang om orsaker till och konsekvenser av ojämlika levnadsvillkor i världen och ger då välutvecklade och väl underbyggda förslag på hur människors levnadsvillkor kan förbättras.
  Ge  A 6
 • Eleven kan föra välutvecklade resonemang om vardagliga moraliska frågor och vad det kan innebära att göra gott.
  Re  A 6
 • Eleven gör då reflektioner som för resonemanget framåt och fördjupar eller breddar det och använder några etiska begrepp på ett väl funge­rande sätt.
  Re  A 6
 • Eleven kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett väl fungerande sätt samt för välutvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.
  Re  A 6

Matriser

Hi Re Sh Ge
Hur kan vi påverka vår och andras livssituation

Rubrik 1 Hållbar utveckling i världen

 • Sh   analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,
 • Sh   uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Ny nivå
Ny nivå
Aspekt
Du vet inte vad hållbar utveckling är och kan ite utrycka några reflektioner kring detta.
Du kan samtala kring frågor som rör hållbar utveckling och kan på en enkel nivå ge enkla förslag på vad som är bra för miljön
Du kan samtala kring frågor som rör hållbar utveckling och kan på en något utvecklad ge några förslag på vad som är bra för miljön
Du kan samtala kring frågor som rör hållbar utveckling och kan ge flera och utvecklade förslag på vad som är bra för miljön
Ny aspekt
Du kan föra samtal och analysera kring orsaker och konsekvenser kring ojämlika levnadsvillkor i världen. Du kan också ge något förslag på hur en människas levnadsvillkor kan förbättras
Du kan föra samtal och analysera kring orsaker och konsekvenser kring ojämlika levnadsvillkor i världen. Du kan också ge några och relevanta förslag på hur en människas levnadsvillkor kan förbättras.
Du kan föra samtal och analysera kring orsaker och konsekvenser kring ojämlika levnadsvillkor i världen. Du kan också ge flera olika och relevanta förslag på hur en människas levnadsvillkor kan förbättras.

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Ny nivå
Ny nivå

Ny rubrik Levnadsvilkor i världen

 • Sh   reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
 • Sh   analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,
 • Sh   uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
 • Sh   reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Ny nivå
Ny nivå

Kommunicera med hjälp av centrala ord och begrepp

Du förstår och använder de centrala orden och begreppen på ett i huvudsak fungerande sätt. Du förstår och använder de centrala orden och begreppen på relativt väl fungerande sätt. Du förstår och använder de centrala orden och begreppen på ett väl fungerande sätt. Eleven kan föra enkla resonemang om vardagliga moraliska frågor och vad det kan innebära att göra gott. Eleven gör då reflektioner som i huvudsak hör till ämnet och använder några etiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt Eleven kan föra utvecklade resonemang om vardagliga moraliska frågor och vad det kan innebära att göra gott. Eleven gör då reflektioner som för resonemanget framåt och använder några etiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt. Eleven kan föra välutvecklade resonemang om vardagliga moraliska frågor och vad det kan innebära att göra gott. Eleven gör då reflektioner som för resonemanget framåt och fördjupar eller breddar det och använder några etiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Ny nivå
Ny nivå
Ny aspekt
Resonera Du kan; se orsaker och konsekvenser, jämföra, se likheter och skillnader, se fördelar och nackdelar, se samband, dra slutsatser och formulera egna lösningar och alternativ.
Eleven kan föra enkla resonemang om vardagliga moraliska frågor och vad det kan innebära att göra gott. Eleven gör då reflektioner som i huvudsak hör till ämnet och använder några etiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt
Eleven kan föra utvecklade resonemang om vardagliga moraliska frågor och vad det kan innebära att göra gott. Eleven gör då reflektioner som för resonemanget framåt och använder några etiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven kan föra välutvecklade resonemang om vardagliga moraliska frågor och vad det kan innebära att göra gott. Eleven gör då reflektioner som för resonemanget framåt och fördjupar eller breddar det och använder några etiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
Eleven kan inte föra enkla resonemang om vardagliga moraliska frågor och vad det kan innebära att göra gott. Eleven gör då ej reflektioner som i huvudsak hör till ämnet och använder ej några etiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt

Natur och kulturlandskap

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Ny nivå
Ny nivå
Ny aspekt
analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen
Eleven har grundläggande kunskaper om natur- och kulturlandskap och visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om processer som formar och förändrar jordytan, samt vilka konsekvenser det kan få för människor och natur.
I resonemangen beskriver eleven enkla samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad. Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven har goda kunskaper om natur- och kulturlandskap och visar det genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om processer som formar och förändrar jordytan, samt vilka konsekvenser det kan få för människor och natur. I resonemangen beskriver eleven förhållandevis komplexa samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad. Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven har mycket goda kunskaper om natur- och kulturlandskap och visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om processer som formar och förändrar jordytan, samt vilka konsekvenser det kan få för människor och natur.
I resonemangen beskriver eleven komplexa samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad. Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
Eleven har ej grundläggande kunskaper om natur- och kulturlandskap och kan föra ej enkla och till viss del underbyggda resonemang om processer som formar och förändrar jordytan, samt vilka konsekvenser det kan få för människor och natur.
I resonemangen beskriver eleven ej enkla samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad. Eleven kan ej använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.

undersöka omvärlden

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Ny nivå
Ny nivå
Ny aspekt
utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen
Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett i huvudsak fungerande sätt, samt för enkla resonemang om olika källors användbarhet
Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett relativt väl fungerande sätt, samt för utvecklade resonemang om olika källors användbarhet
Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett väl fungerande sätt, samt för välutvecklade resonemang om olika källors användbarhet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: