👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kaninen vt 19

Skapad 2019-02-18 10:12 i Sagobackens förskola Lunds för- och grundskolor
Lunds stads mall för pedagogiska planeringar (förskola)
Förskola
För att få en övergripande bild av förskolans gemensamma arbete skriver ni en gemensam text utifrån hur ni arbetar med de tre delarna i läroplanen Lpfö98/16, barns inflytande, normer & värden samt utveckling och lärande. Förskolechefens vision om förskolans arbete kopplat till läroplanen, pedagogerna och barnen.

Innehåll

 

Under denna termin kommer vi att arbeta med dinosaurier då vi märkt att det finns ett stort intresserade och vänskap. I de olika områdena kommer vi att arbeta med målen nedan.

 

1. Normer och värde
Planerade insatser

 

- boksamtal i grupp och enskilt

 

- läsa sagor och fördjupa oss i dessa

 

 

 

Förväntade effekter

 

- att barnen kan berätta hur man är en bra och "dålig" kompis

 

- att barnen lyssnar på kompisen när den säger nej och det blir färre konflikter

 

- att barnen blir bättre på att lösa konflikter själv, att de kan berätta hur man kan göra för att lösa konflikter

 

 

 

Hur får vi syn på barnens lärande

 

Genom observationer i de formella och informella aktiviteterna samt och samtal med barnen

 

 

 

2. utveckling och lärande

 

Planerade insatser

 

Temperatur/vikt/volym/tid

 

- väger/uppskattar olika föremål och jämför vikten och volymen

 

- provar på olika sorters vågar

 

- använder oss av olika behållare och mått för att jämföra volym

 

- skriva egen saga

 

- samtalar om temperatur, årstider och månader på exempelvis samlingarna

 

- läser sagan om de tre små grisarna för att synliggöra hållfasthet

 

- vi arbetar praktiskt och testar hållfasthet

 

 

 

Förväntade effekter

 

Temperatur/vikt/volym/tid

 

Barnen får en ökad förståelse för:

 

- hur temperatur ändras i förhållande till de olika årstiderna

 

- att se sambandet mellan temperaturen utomhus och vilka kläder man behöver ha på sig

 

- att vinden gör att temperaturen känns kallare

 

- att de kan använda begreppen vi pratat om i rätt sammanhang

 

- få en förståelse för hur vikt och volym förhåller sig till varandra. Exempelvis att en liter mjölk inte väger samma som en liter luft.

 

- få kunskaper om hur klockan ser ut, att den har en visare för sekunder, en för timme och en för minuter

 

-kunna känna igen siffrorna på klockan

 

- att tiden går i ”cykler”

 

- att olika material är olika hållfast

 

- att man kan förstärka med andra material för att göra det mer hållfast

 

 

 

Hur får vi syn på barnens lärande

 

Genom observationer i de formella och informella aktiviteterna.

 

 

 

3. Barns inflytande

 

Planerade insatser

 

Vi gör olika aktiviteter där barnen får rösta.

 

 

 

Förväntade effekter

 

- barnen visar att de förstår hur röstning går till.

 

- De förstår att det som har fått flest röster är det resultat som vann.

 

- Att de visar att de kan acceptera resultatet trots att de själva inte röstat på det alternativet.

  

Hur får vi syn på barnens lärande

 

Genom samtal med barnen.

 

 

 

4. Grön flagg

 

Planerade insatser

 

- utrensning av leksaker som är gamla, innehåller kemikalier och som inte är till för lek

 

 - träna på att tvätta händerna bättre

 

- förbättra utemiljön utifrån kemikaliesmart förskola

 

 

 

Förväntade effekter

 

- barnen tvättar händerna noggrannare och får en bättre förståelse varför

 

- barnen får en kunskap om olika material i leksaker samt en förståelse för vad de kan innehålla

 

- vi använder oss av mer naturmaterial i aktiviteter och den fria leken

  

Hur får vi syn på barnens lärande

 

- genom observationer i de formella och informella aktiviteterna.

 

- vi är mer närvarande och ser efter om baren tvättat händerna noggrannare

 

- genom samtal med barnen

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för förskolans miljö, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att förstå och att handla efter demokratiska principer genom att få delta i olika former av samarbete och beslutsfattande.
  Lpfö98 Rev. 2016