Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skapande djurtema Söderskolans fritidshem

Skapad 2019-02-19 14:45 i Söderskolan Falkenberg
Ny planeringsmall för fritidshem i Falkenbergs kommun ht-2017
Grundskola F – 6
Temagrupper våren 2019 Vi arbetar aktivt för samarbete och gemenskap för att skapa ett positivt trivsamt klimat på fritidshemmet. Vi tränar vår sociala och kreativa förmåga på olika sätt.

Innehåll

 

Fantasi och lek är en viktig del på fritidshemmet-vi lär av varandra och vi ska arbeta för att ha en utvecklande stimulerande miljö där vi alla trivs och mår bra.

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas. 

Vi vill arbeta tematiskt under en längre tidsperiod där eleverna ingår i en grupp som gör olika skapande aktiviteter med djur som tema.Eleven tränar sig att sy,pyssla,rita och skapa med lera m m.

Vi lär känna varandra bättre och genom det hoppas vi att konflikter och konkurrens minskar.

Vi vill öka gemenskapen och vi vill uppmuntra till nya kontakter.

Vi vill utmana eleverna att göra nya aktiviteter som de vanligtvis inte väljer själva.

 Vilka förmågor utvecklar eleven? 

 • eleven prövar sin identitet i samspel med andra.

 • eleven utvecklar sin kreativa förmåga.

 • eleven tränar sin sociala och kommunikativa förmåga genom lek och samspel med varandra.

 • eleven ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att koncentrera sig och fullfölja en uppgift.

 • Detta vill vi att eleven skall förstå: 

  • Vi vill att eleverna förstår sammanhang genom att lyssna och respekterar varandras olikheter.

  • På fritids kan det vara viktigt att anpassa sig till andra och att det inte alltid är fria aktiviteter.

  Mål i styrdokumenten: 

-Vi vill att eleverna ska uppmuntras och utmanas att pröva egna och andras idéer,lösa problem och omsätta idéerna i handling.

- Skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt. 

-Vi vill att eleverna ska få möjlighet att skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer. 

Undervisning, arbetsformer, aktiviteter och lärmiljö: 

Aktivitetsplan- Hur skall vi genomföra det? 

I temagrupperna har vi blandade åldrar F-3.

Vi vill göra något roligt tillsammans och vi vet att barn fascineras av djur och det passar alla åldrar.

Vi har bestämda aktiviteter då barngruppen lätt bli orolig och de har svårt att sätta igång med konstruktiva lekar själva.

 • Eleverna har delas in i tre grupper om ca 12 st och en pedagog. Vi har temat en gång i veckan i 1,5 timme/gång i 6 veckor, sedan byter vi grupper så att alla gör samma sak.

 • Vi anpassar aktiviteterna utifrån de yngre/äldre elevernas intresse och behov med olika svårighetsgrad och alternativ. 

 • Vi har samlingar där eleverna får komma till tals och då vi gör samarbetslekar.

 • Aktiviteter

 • Grupp 1 

  -syr gosedjur och käpphästar.

  Grupp 2 

  -pysslar ett hem till ett eget djur som eleven skapat av lera.

  Grupp 3

  -ser filmer om olika djur och lär om deras beteende och liv.

  -gör en Flanosaga.

  Alla grupper:

  -äter mellanmål tillsammans i sin grupp.

  -samarbetslekar.

 • Lärandemiljö

  Vi använder oss av klassrum,fritidslokalerna och bildverkstaden.

  Det finns tillgång till tyger,garner,återbruksmaterial,färger,faktaböcker om djur m m 

Fritidslärarens förhållningssätt: 

Vi använder oss av olika sätt när vi vägleder och lär våra elever. Vi använder oss av mognadsteorin vilket innebär att pedagogens roll är mer observerande och avvaktande då miljön är tillåtande och inspirerande för kreativitet och utforskandet av nya kunskaper.

Kunskaperna kommer av att eleven själv experimenterar och gärna genom att praktiskt skapa utan prestationskrav.

Vi använder oss även utav klassisk didaktik då vi har styrda aktiviteter med mer kortvariga målresultat som t ex planerade lekar  i syfte att träna sin samarbetsförmåga.

Pedagogen undervisar och förklarar hur de lika teknikerna fungerar.

Vi är olika pedagoger och använder oss av olika utrycksformer i våra sätt att arbeta. Detta gör att vi kompletterar varandra och låter våra elever utforska mer i sitt lärande.  

 Utvärderingen 
 Vad är det som ska utvärderas?

 • Vi i personalen ska utvärdera vårt arbete, finns det var något som kunde blivit bättre i vår planering av temat ? Detta gör vi igenom att ta upp det under våra fritidsplaneringar och efter att vi gjort en utvärdering med eleverna.

 • Vi självvärderar vårt arbete.

  Exempel på utvärderingsfrågor:

 • Vad kan vi göra annorlunda till nästa gång?

 • Var alla delaktiga ? - Varför ville vissa inte deltaga ?

 •  Hur ska utvärderingen göras?

 • Vi utvärderar med eleverna kring vad de har lärt sig i de resp gruppperna.

 • Vi kommer under ett fritidsmöte att diskutera om vi kunde gjort något annorlunda för att bidra till elevernas lärande och vi  planerar att ha en fritidssamling och utvärderar hur temat fungerat.

 • Reflektioner från pedagoger:
 • +Fördel med blandade åldrar,de äldre kan hjälpa de yngre.Bestämd aktivitet skapar rutin och trygghet. Utmaning att testa nytt,de har varit fantastiskt tålmodiga men det var svårt att räcka till som pedagog.
 • Kul med vernissage med Drop-in fika för föräldrarna.Viktigt att visa upp vad de har gjort.
 • - Nackdelar Mer tid för att planera och förbereda tillsammans.Anpassa bättre för de med särskilda behov samt de med stort rörelsebehov.Dela in eleverna efter intresse nästa gång,lättare att motivera om de själva valt aktiviteten.
 • Reflektioner från elever
 • Vad har du lärt dig ?

Sy,göra djur av lera,göra hus av sko/mjölkkartonger, Återvinna saker,att klippa jämnt,sy i knappar,att rävarnas ungar heter valpar,att leoparden äter sitt byte i träden,fakta om olika djur,forma med lera 

         Vad kan förbättras?

 Mindre grupper,vara ute mera,pyssla med annat material,använda IPADS,tråkigt när vissa tramsar,samma ålder

 

Förslag till nästa termin: Mat/bakning,Teater/drama,Film,utflykter,träslöjd, Fortnite,yoga,brädspel,leka

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: