Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Genetik, arvsanlag och evolution

Skapad 2019-02-19 21:28 i Smedingeskolan Söder Kungsbacka Förskola & Grundskola
Ett arbetsområde som täcker genetik, genteknik samt evolution.
Grundskola 9 Biologi
Varför har du just den ögonfärg du har? Hur ärvs våra egenskaper vidare? Vad betyder det att klona något? Finns det moraliska dilemman med kloning och annan genteknik? Hur har livet på jorden utvecklats under årmiljonerna? Vad betyder ordet evolution?

Innehåll

Genetiken finns överallt runtomkring oss. Genetiska sjukdomar, möjligheterna att skapa resistenta grödor och kunskap om hur arter bildas. Allting beror på generna och deras samspel med omgivningen. Nedan finner du viktiga begrepp. Alla är viktiga, men utan de fet-markerade blir det mycket svårare att hänga med och kunna beskriva saker inom genetiken:

Begrepp

GENETIK : ärftlighetsläran

EVOLUTION: hur arter förändras över tid, dvs generation efter generation; kan leda till att nya arter bilas

Gen: arvsanlag, en del av DNA, som kodar för ett visst protein.

Kromosom: struktur i cellen som är bärare av arvsmassan

Ribosom: proteiner i cellen som översätter den genetiska koden till att bygga proteiner. De finns i cellerna. 

DNA: molekyl som som utgör arvsmassan

Baspar: ett par av nukleotiderna (byggstenarna) som bygger upp DNA:t (t.ex adenin A, tymin T, guanin G och cytosin C)

Genom: arvsmassan, dvs en organisms samtliga gener

Mitos: en vanlig celldelning, sker i alla kroppsceller.

Meios: en celldelning som sker i könscellerna (reduktionsdelning, dvs. antalet kromosomer reduceras till ett par per könscell)

Könscell: ägg- eller spermiecell

Homozygot: två likadana varianter av en gen.

Heterozygot: två olika varianter av en gen.

Dominant: anlaget som visar sitt uttryck.

Recessiv: anlaget som undertrycks (=vikande).

Intermediär: anlaget som är lika starka, inget dominerar det andra,

Mutation: förändringar i arvsanlaget (DNA:t), där den genetiska koden ändrats, t.ex genom att en aminosyra i DNA:t ändras eller läggs till, delar av en kromosom kopieras, ändrar ordning eller bryts loss. En mutation kan uppträda slumpmässigt eller utlösas av t.ex UV-strålning eller kemikalier.

GMO: Genetisk förändrat organism

Naturlig urval: sortering av egenskaper; vissa egenskaper är gynnsamma i den ena miljön vilket skapar fördelar, medans samma gener kan vara till nackdel i en annan miljö. Den som överlever för sina gener vidare till nästa generation. Har man gener som passar bra i en viss miljö

Kloning: man "kopierar" en och samma genuppsättning, så att det blir flera individer med exakt samma gener så att det blir en samling av genetiskt likadana individer. Växter kan klona sig själva och vissa djur kan kläcka avkommor ur obefruktade ägg, vilka är då kloner av mamman.

Fossil: djur eller växtdelar som har bevarats i sediment över lång tid

Art: en grupp individer som kan fortplanta sig med varandra och få livsduglig avkomma (t.ex en ek och en björk är olika arter för att de inte kan bilda fertila frön; samma gäller t.ex en ko och en häst).

Population: en grupp av samma art som lever i ett visst området

Variation: förekomst av genetiska olikheter i en population av individer av samma art

 

Undervisningsmål

Efter genomgångar, filmer, diskussioner osv ska du kunna följande:

GENETIK OCH GENTEKNIK

 • Känna till hur cellen ser ut inuti i stora drag och att arvsanlagen finns i cellkärnan

 • Veta om celldelningen, både mitos och meios.

 • Veta vad DNA-molekylen, kromosom och gen är. 

 • Veta processen om hur anlag för olika egenskaper ärvs från båda föräldrarna till barnen (t.ex. i ett korsningsschema).

 • Ha någon kännedom om hur anlag kan kombineras och effekterna av det.

 • Veta något om och några exempel på ärftliga sjukdomar.

 • Kunna ge exempel på hur arv och miljö gemensamt utformar olika egenskaper.

 • Kunna ge exempel på yttre faktorer som kan ändra den genetiska informationen.

 • Kunna beskriva vad genteknik är.

 • Veta vad som menas med en mutation samt förklara varför dessa är nödvändiga.

 • Kunna använda sig av korsningsscheman, veta vad dominanta och recessiva anlag betyder samt veta vad som menas med en homozygot och heterozygot individ.

 • Kunna redogöra för några metoder som används inom modern genteknik samt berätta om någon praktisk tillämpning.

 • Kunna kritiskt granska medias rapportering om olika teknik med hjälp av naturvetenskapliga argument.

 EVOLUTION

 • känna till hur universum och Jorden sannolikt uppstått.

 • veta om vilka vetenskapsmän som ligger bakom.
 • känna till begreppet evolution, kunna ge några exempel som bevisa detta.

 • känna till olika teorin om hur livets utveckling.

 • veta om jordens olika tidsperioder.

 • veta om sambanden mellan mutationer och evolution

 • kunna ge exempel på hur människan påverkar evolutionen positivt och negativt med sin teknik och kultur

 

Uppgifter

 • Material och länkar genetik

 • Material och länkar

 • Tankekarta Genetik & Evolution

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Biologisk mångfald och vad som gynnar respektive hotar den. Samhällsdiskussioner om biologisk mångfald, till exempel i samband med skogsbruk och jakt.
  Bi  7-9
 • Aktuella samhällsfrågor som rör biologi.
  Bi  7-9
 • Hur den fysiska och psykiska hälsan påverkas av sömn, kost, motion, sociala relationer och beroendeframkallande medel. Vanligt förekommande sjukdomar och hur de kan förebyggas och behandlas. Virus, bakterier, infektioner och smittspridning. Antibiotika och resistenta bakterier.
  Bi  7-9
 • Kroppens celler, organ och organsystem och deras uppbyggnad, funktion och samverkan. Evolutionära jämförelser mellan människan och andra organismer.
  Bi  7-9
 • Evolutionens mekanismer och uttryck, samt ärftlighet och förhållandet mellan arv och miljö. Genteknikens möjligheter och risker och etiska frågor som tekniken väcker.
  Bi  7-9
 • Historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för samhället, människors levnadsvillkor samt synen på naturen och naturvetenskapen.
  Bi  7-9
 • Aktuella forskningsområden inom biologi, till exempel bioteknik.
  Bi  7-9
 • Naturvetenskapliga teorier om livets uppkomst. Livets utveckling och mångfald utifrån evolutionsteorin.
  Bi  7-9
 • Sambandet mellan biologiska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.
  Bi  7-9
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Bi  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: