Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ekorren

Skapad 2019-02-21 13:10 i Säteriskolan Härryda
Verksamhetens syfte.
Grundskola 2 Svenska
Verksamhetens mål och syfte.

Innehåll

Ekorrens fritidsverksamhetVerksamheten ska syfta till att vara stimulerande och kännas meningsfull för varje enskild elev på fritidshemmet samt ge eleverna möjlighet att utvecklas till självständiga och ansvarsfulla individer.

 

Vår målsättning är att:

 • Det ska kännas tryggt och roligt att vara på fritids där kamrat och vuxenkontakt knyts.

 • Alla elever ska känna sig bekräftade, sedda och lyssnade till av oss pedagoger.

 • Skapa en miljö där lärande ständigt uppmuntras och pågår.

 • Varje elev ska förstå och respektera likheter och olikheter.

 • Eleverna ska vara delaktiga i verksamheten och lära sig att ta ansvar. Elevernas behov och intresse ska prägla verksamheten i största möjliga mån.

 • Komplettera skolan genom social och emotionell träning i grupp samt komplettera lärandet i skolan genom fri och styrd lek, skapande, rörelse och utevistelse.

 

Vi på Växthuset erbjuder en meningsfull och varierad fritidsverksamhet genom att:

 • Vi erbjuder alla elever att få vara med i vår planerade verksamhet. Likaså har eleverna möjlighet till spontan lek på eget initiativ.

 • Vi uppmuntrar eleverna till att själva tänka igenom vad de vill göra.

 • Vi uppmuntrar eleverna att prova på något som de vanligtvis inte väljer att göra.

 • Vi utgår från elevernas behov, intressen och erfarenheter vid planering av verksamheten.

 

 • Vår ambition är att varje elev skall utvecklas till en självständig och ansvarsfull individ genom att:

 • Vi arbetar för att eleverna ska lära sig att ansvara för sig själv och andra. Vi tränar eleverna i allt från sitt eget lärande, följa regler till att ta ansvar för sina saker.

 • Vi arbetar kontuntunuerligt med trygghet både för individ- och grupp.

 • Vi arbetar med de demokratiska principerna där eleverna får vara med och påverka verksamhetens innehåll tex via förslagslåda.

 • Vi tränar eleverna dagligen i att självständigt tänka och lösa olika vardagliga situationer som kan uppstå.Föräldrakontakt

 

För vårt arbete med eleverna skall bli så bra som möjligt är det viktigt att vi har en öppen och positiv samverkan med föräldrarna.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Samtala, lyssna, ställa frågor samt framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.
  Gr lgr11  -
 • Samtala om olika typer av texter.
  Gr lgr11  -
 • Digitala verktyg och medier för kommunikation.
  Gr lgr11  -
 • Säker och ansvarsfull kommunikation, även i digitala sammanhang.
  Gr lgr11  -
 • Ord och begrepp som uttrycker behov, känslor, kunskaper och åsikter. Hur ord och yttranden kan uppfattas av och påverka en själv och andra.
  Gr lgr11  -
 • Skapande genom olika estetiska uttrycksformer, till exempel lek, bild, musik, dans och drama.
  Gr lgr11  -
 • Olika material, redskap och tekniker för att skapa och uttrycka sig.
  Gr lgr11  -
 • Tolka och samtala om olika estetiska uttryck.
  Gr lgr11  -
 • Digitala verktyg för framställning av olika estetiska uttryck.
  Gr lgr11  -
 • Olika sätt att utforska företeelser och samband i natur, teknik och samhälle, till exempel genom samtal, studiebesök och digitala medier. Hur företeelser och samband kan beskrivas, till exempel med ord och bilder.
  Gr lgr11  -
 • Matematik som redskap för att beskriva vardagliga företeelser och för att lösa vardagliga problem.
  Gr lgr11  -
 • Byggande och konstruktion med hjälp av olika material, redskap och tekniker.
  Gr lgr11  -
 • Normer och regler i elevernas vardag, till exempel i lekar och spel, och varför regler kan behövas.
  Gr lgr11  -
 • Etnicitet, könsroller, kroppsideal och konsumtion samt kritisk granskning av hur dessa företeelser framställs i medier och populärkultur.
  Gr lgr11  -
 • Demokratiska värderingar och principer, i sammanhang som är bekanta för eleverna. Hur gemensamma beslut kan fattas och hur konflikter kan hanteras på ett konstruktivt sätt.
  Gr lgr11  -
 • Barnets rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen).
  Gr lgr11  -
 • Hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling.
  Gr lgr11  -
 • Närsamhällets och föreningslivets utbud av aktiviteter och platser för kultur, fritid och rekreation.
  Gr lgr11  -
 • Orientera sig i närmiljön och hur man beter sig i trafiken på ett säkert sätt.
  Gr lgr11  -
 • Initiera, organisera och delta i lekar av olika slag.
  Gr lgr11  -
 • Idrotter och andra fysiska aktiviteter inomhus och utomhus under olika årstider och i olika väder.
  Gr lgr11  -
 • Utevistelse under olika årstider, samt närmiljöns möjligheter till vistelse i naturen och på andra platser för fysisk aktivitet och naturupplevelser.
  Gr lgr11  -
 • Säkerhet och hänsyn till miljö och andra människor vid vistelse i olika naturmiljöer. Rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten.
  Gr lgr11  -
 • Livsstilens betydelse för hälsan, till exempel hur kost, sömn och balansen mellan fysisk aktivitet och vila påverkar det psykiska och fysiska välbefinnandet.
  Gr lgr11  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: