Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

World´s Children´Prize for the Rights of the Child

Skapad 2019-02-22 08:47 i Tjärnaängskolan Borlänge
Grundskola 6 Samhällskunskap Geografi Religionskunskap Svenska Svenska som andraspråk
Under v.18-20 kommer vi att delta i världens största demokratiutbildning för barn och ungdomar, World´s Children´s Prize for the Rights of the Child. Utbildningen utgår från Barnkonventionen och FN.s Globala mål. Vi kommer att arbeta med tidningen Globen. I den kommer du bl.a. att få läsa om några barnrättshjältar från olika delar av världen. Som avslutning på utbildningen kommer ni att få delta i ett globalt val där barn från hela världen finns med.

Innehåll

Du kommer att få lära dig mer om:

-Barnkonventionen

-FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna

-Hur demokrati fungerar

-FN:s Globala mål och Agenda 2030

-Orsaker till och konsekvenser av fattigdom och orättvisor

-World´s Children´s Prize for the Rights of the Child

 

 

Hur kommer vi att arbeta?

-Lärarledd undervisning

-Tidningen Globen och andra läromedel

-Kartboken och digitala kartor

-Filmer och videoklipp

-Grupparbete

-Kontakter med aktörer utanför skolan

-Redovisa  arbetet för övriga elever på skolan

 

 

Vi kommer bedöma din förmåga att:

- värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling

-resonera kring orsaker och konsekvenser av fattigdom och orättvisor

-analysera globala samhällsfrågor ur olika perspektiv

-uttrycka och argumentera för olika ståndpunkter i aktuella samhällsfrågor

-söka information ur olika källor  och värdera dessa

-reflektera över mänskliga rättigheter, samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser

-resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar

-kommunicera i tal och skrift

-läsa och analysera olika slags texter


Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  Ge
 • värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.
  Ge
 • resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller, och
  Re
 • söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet.
  Re
 • analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,
  Sh
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  Sh
 • söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet, och
  Sh
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  Sh
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Jordens naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark, skogar och fossila bränslen. Var på jorden olika resurser finns och vad de används till. Vattnets betydelse, dess fördelning och kretslopp.
  Ge  4-6
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  4-6
 • Ojämlika levnadsvillkor i världen, till exempel olika tillgång till utbildning, hälsovård och naturresurser samt några bakomliggande orsaker till detta. Enskilda människors och organisationers arbete för att förbättra människors levnadsvillkor.
  Ge  4-6
 • Några etiska begrepp, till exempel rätt och orätt, jämlikhet och solidaritet.
  Re  4-6
 • Vardagliga moraliska frågor som rör flickors och pojkars identiteter och roller, jämställdhet, sexualitet, sexuell läggning samt utanförskap och kränkning.
  Re  4-6
 • De mänskliga rättigheterna, deras innebörd och betydelse, inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen.
  Sh  4-6
 • Ekonomiska villkor för barn i Sverige och i olika delar av världen. Några orsaker till, och konsekvenser av, välstånd och fattigdom.
  Sh  4-6
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Hur man använder ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.
  Sv  4-6
 • Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.
  Sv  4-6
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
  Sv  4-6
 • Texter i digitala miljöer, till exempel texter med länkar och andra interaktiva funktioner.
  Sv  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: