Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jag - Vi

Skapad 2019-02-25 10:14 i Sagolandets förskola Hörby
Fyll i din egen rubrik i stället för "Mall för......." Och din egen beskrivning i denna ruta. Välj en egen ingressbild och börja arbeta!
Förskola
Vi vill utgå från det enskilda barnet & skapa tillit till den egna förmågan. Från detta vill vi skapa god känsla för gemenskap. Vi vill att barnet utvecklar jaget samt känner att de är en tillgång i gruppen och känner respekt för varandra.

Innehåll

Detta vill vi utveckla

Nationella mål:

Kopplingar till läroplanen

  • Lpfö98 Rev. 2016
    Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,
 

 

  

  • Lpfö98 Rev. 2016
    Arbetslaget ska stimulera barnens samspel och hjälpa dem att bearbeta konflikter samt reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra,

 

 

Lokala mål:

Jag - Vi vill att varje barn ska känna trygghet i sig själv och i sin vardag, de ska kunna känna tillit till sig själv och sin egna förmåga.

Vi - Vi vill att barnen ska känna trygghet och glädje med att vistas i grupp, vi vill att barnen ska känna tillit till oss pedagoger

Så här ska det gå till

Närvarande pedagoger - vi ska alltid vara ett inom synhåll för varje barn, då detta ger trygghet, kontakt, tillit etc 

Delaktighet och inflytande - Bejaka barnens behov och intresse 

Jag - Prata om känslor - att kunna hantera sina känslor är en avgörande faktor för hur vi fungerar tillsammans med andra människor och hur vi handskas med problem som uppstår. Vi vill genom att arbeta med känslor stötta, bejaka och bekräfta de känslor som kan uppstå och hjälpa barnen att förstå att alla har rätt till sina känslor och att alla känslor är viktiga.

Vi - Arbeta i lekgrupper, där ett par barn samspelar tillsammans med pedagog. Här kan barnen känna glädje i att leka tillsammans, träna samspel och turtagning.  

Arbeta med ”Drömmen om det goda”, massage, talsten m m

På våra avdelningsplaneringar pratar vi om varje barn, om deras intresse behov och styrkor och utifrån dem planerar vi verksamheten. Vi läser gemensam litteratur som vi diskuterar.

Så här ska vi synliggöra utvecklingen

Via Unikum 

Dagliga kontakten med föräldrar

Reflektion (Hur blev det?)

Mars 2019

På våra avdelningsplaneringar har vi pratat om barnen och deras intresse och behov och bestämt att vi kommer lägga stor vikt på omsorgsbiten och trygghet för varje barn. Vi bestämde oss för att börja prata om känslor för att sätta ord på barnens olika känslor, visa att känslor är viktiga och för att det utgör grunden för god kommunikation och förståelse. Vi har börjat prata om känslorna glad och ledsen. Genom att läsa boken "Alla får åka med" har vi kunnat ta upp dessa känslor och visat dem på ett enkelt och lättförståeligt sätt, både genom Polyglutt och sagopåse.

 

April 2019

Vi har den här månaden förutom att prata om känslorna ”glad” och ”ledsen” börjat prata om känslan ”arg”. Vi har använt oss av bilderna i materialet ”Liten” som visar de här känslorna. Många av barnen har varit fascinerade av dessa bilder och vill gärna hålla i dem och titta närmre på dem. Vid något tillfälle har vi tagit fram en spegel i samband med dessa bilder. Vi har visat bilderna på Liten och frågat barnen ”Hur mår Liten idag? Efter det har varje barn fått titta i spegeln och vi har frågat: Hur mår NN idag? På så vis uppmärksammar vi varje barn och  deras känslor. Tillsammans med bilderna har vi lyssnat på musik som beskriver känslan. Barnen reagerade olika. Vid t ex känslan glad var det några barn som började dansa och något barn höll för öronen. Vi kommer fortsätta med dessa bilder tillsammans med musiken fler gånger för att se om det sker några fler reaktioner eller kommentarer kring känslor och musik. Efter vi lyssnat på känslorna glad och arg fick några barn måla tillsammans medan de hörde på musiken igen. Den skillnad vi kunde se kring de båda målningarna, var hur barnen använde penslarna. Det var mer yviga penseldrag och mer i takt till musiken vid känslan glad och vid den arga musiken bar penseldragen mer hårda och bestämda.

Vi har läst sagan ”Vems kompis?” av Stina Wirsén. Den här boken tar upp de här  tre känslorna. Stina Wirsén är kvinnan bakom bilderna i ”Liten”, så figurerna gav igenkänning hos barnen. Vi har läst boken genom vår app Polyglutt samt genom laminerade bilder från boken. Detta för att barnen ska kunna leka, berätta sagan med hjälp av konkreta bilder. 

 

Maj 2019

Under maj månad har vi haft en lärarstudent  hos oss på Nyckelpigan. Hon hade ett projekt kring odling med barnen där de fått följa fröets väg till att bli planta. Barnen odlade i egna krukor. De fick plantera, vattna och pyssla om sin kruka och studera vad som hände i den under dagarna som gick. Vi har haft ett föräldramöte där vi berättade om vårt tema och kopplade till Lpfö 18. föräldrarna fick sedan måla till musik såsom deras barn hade gjort. Detta för att föräldrar skulle få en inblick i det deras barn upplevt på förskolan.

 

Vårterminen 2019

Med vårt tema Jag - Vi, har vi pedagoger upplevt en positiv utveckling i vår barngrupp, både för det enskilda barnet och gruppkänslan.

Vi har lagt mycket fokus på det enskilda barnets intresse, behov och styrkor. Vi har velat visa att varje barn är viktigt och att de själv kan påverka sin vardag. Vi har låtit barnen fått tid att pröva sig fram och bemästra saker som de tidigare tyckt varit svåra. Vi har sett hur barnen på detta sätt vuxit i sin självkänsla och självständighet.

Då vi pratat mycket om känslorna Glad, Ledsen och Arg har vi kunnat sätta ord på dessa samt bekräftat barnens olika uttryck vid olika tillfällen. Vi upplever också att det har hjälpt oss och barnen vid konflikthantering då barnen fått en djupare förståelse för andra barns känslor.  

 

Analys (Vad behöver nu utvecklas?)

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: