Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Förändring-Kontraster

Skapad 2019-02-25 12:45 i Bryggargården Borlänge
Förskola
Vi vill att barnen ska få förutsättningar att utveckla och lära här och nu och på kort sikt: Skillnader, kontraster, begrepp som tex varmt-kallt, kort-lång, volym hög-låg, frö-växt, flyta-sjunka, ljust-mörkt, över-under, ljust-mörkt, framför-bakom, hög-låg, mer-mindre, hårt-mjukt, del-helhet. Samt utveckla sin samarbetsförmåga och sin sj'lvständighet.

Innehåll

Vart är vi  ?- Nulägesbeskrivning

 • vilka intressen och/eller behov finns i nuläget hos enskilda barn och i barngruppen?Rörelse i olika former, fart, både med kroppen och med olika material. Sortera, kategorisera, hälla i och ur, start och stopp.
 • alternativ:vilka förmågor, förståelser, kunskaper eller intressen som verksamheten ska skapa lärtillfällen för har inte fått tillräckligt stort utrymme och behöver lyftas fram?

 

Vart ska vi? - Vilka förmågor, förståelser, kunskaper eller intressen ska barnen få möjlighet att utveckla nu och på sikt?

 • formulera lärandeobjektets specifika aspekterSkillnader, Kontraster, begrepp (Förändring)
 • högt-lågt, varmt-kallt, kort-lång, ljus-mörk, ljudvolym hög-låg, volym massa mer-mindre, hårt-mjukt, smak sött-salt-surt, framför-bakom, över-under, flyta-sjunka, frö-växt, del-helhet.
 • utveckla sin samarbetsförmåga
 • utveckla självständighet
 •  
 • formulera lärandeobjektets generella aspekter- Vad vill vi att barnen ska få förutsättningar att utveckla och lära indirekt och på längre sikt, som en produkt av arbetet med den specifika aspekten av av lärandeobjektet.
 • Att skapa ett intresse för naturvetenskap och matematik blir viktigt för barns fortsatta lärande och utforskarglädje.
 • Språkutveckling och Begrepp

 

 • Hur gör vi? - Vad behöver pedagogerna genom verksamheten göra för att skapa förutsättningar för barnen att utvecklas och lära?
 •  
 • vad ska pedagogerna genom verksamheten erbjuda för att göra det möjligt för barn att utvecklas och lära? - Hur kan vi genom miljö, material, arbetsformer, förhållningssätt rikta barnens uppmärksamhet mot lärandeobjektet?
 • Skapa miljöer som stimulerar barns nyfikenhet på lärandeobjektet
 • Ställa öppna frågor som riktar barnens uppmärksamhet mor lärarobjektet, ej ge färdiga svar eller lösningar, vara nyfikna och lyhörda för det barnen utforskar.
 • Pedagogiska undervisningstillfällen varvas med fritt utforskande.
 •  
 • Hur skapar vi relevansstruktur? - Hur går vi tillväga för att barnen ska uppleva lärandet av det aktuella objektet som meningsfullt?
 • Vi pedagoger behöver vara entusiastiska och försöka inspirera barnen, ta tillvara barnens specialintressen och lyfta fram dem i undervisningen.
 •  
 • Vilka är lärandeobjektets externa horisonter, och hur ska dessa synliggöras? - Hur sätter vi det som ska läras i ett större sammanhang?
 • Synliggöra hur olika matematiska och naturvetenskapliga fenomen upprepar sig och hänger samman, på förskolan, på gården, i världen.

 

Planering för dokumentation

 • Vem ska dokumentera (pedagoger och/eller barn)Pedagoger och barn, enskilt och tillsammans
 • För vem ska vi dokumentera?För att visa föräldrar och andra anhöriga
 • som stöd för gemensam reflektion tillsammans med barnen
 • som underlag för diskussion i arbetslaget för att utveckla verksamheten
 • Vad ska vi dokumentera, vilka processer ska dokumenteras? Koppla till de mål som satts upp i planeringen?
 • Processer som behandlar barns möjligheter till att utveckla kunskaper om och ett intresse för naturvetenskapliga och matematiska fenomen.
 • Barns möjligheter till att föra resonemang och handla i samarbetssituationer
 • Barns möjligheter att utveckla självständighet och tillit till sin egen förmåga (demokrati)
 • Hur ska vi dokumentera?
 • Fotografier, trespalt, dubbellogg, barns egna alster, videoinspelningar
 • Hur ska respektive dokumentationsform presenteras eller förvaras?
 • Dokumentation på vägg, reflektionslogg, pärm
 • Etik (hur ska barnen tillfrågas om deltagandet)

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • att varje barn får sina behov respekterade och tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • att förskolan tillämpar ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • att det utvecklas normer för arbetet och samvaron i den egna barngruppen.
  Lpfö98 Rev. 2016
 • tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • får stöd och stimulans i sin sociala utveckling,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: