Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska, arbetsområde 3, åk 4

Skapad 2019-03-01 11:54 i Slöingeskolan Falkenberg
Uppdaterad gemensam planeringsmall för Falkenbergs grundskolor från årskurs 1 till årskurs 9 ht-2018.
Grundskola 4 Engelska
Ett arbetsområde efter kap 11-15 i läromedlet Champ 4.

Innehåll

 

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Du kommer att utveckla din förmåga att tolka (uttrycka i ord) innehållet i både talad engelska och i olika texter.

Du kommer att utveckla din förmåga att tala och skriva.

Du kommer att utveckla din förmåga att använda språkliga strategier för att förstå och att göra dig förstådd.

Du kommer att utveckla din förmåga att anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang.

Du kommer också att utveckla din förmåga att reflektera (fundera över) livsvillkor (hur andra människor har det), frågor som rör samhället och händelser om kultur (t ex om hur man firar jul i andra länder och vad man t ex äter till frukost), i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.

 

Bedömning - vad och hur

Vad:

Din förmåga att:

Lyssna

- förstå och förklara innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen

- förstå enkel, tydligt talad engelska i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen

Läsa

- förstå och förklara innehållet i olika slags texter som dialog, faktatext och berättelse

Tala

- formulera dig i tal med ord och fraser i både presentationer och samtal

- anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang

Skriva

-formulera dig i skrift med fraser och meningar

- anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang

 

Din förmåga att använda dig av språkliga strategier för att förstå och göra dig förstådd.

Reflektera över kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används (t ex om hur man firar jul i andra länder och vad man t ex äter till frukost).

Genom att:

Lyssna och försöka förstå

- vad som sägs i klassrummet, 
- olika slags texter och muntligt svara på frågor och reflektera om innehållet
- olika slags hörövningar  och svara på frågor och reflektera kring innehållet

- lyssna till sångerna

Läsa

- läsa olika slags texter (berättande text, faktatext och dialog) och visa på läsförståelse genom att göra olika läsförståelseövningar
- läsa instruktioner i övningsboken
- läsa sångtexter

Tala

- samtala om de olika texterna
- träna  intonation, betoning och uttal

- delta i olika övningar tillsammans med klasskamraterna där du beskriver dig själv och andra, berätta om aktiviteter och djur

- sjunga

Skriva

- lösa uppgifter med ord, fraser och meningar

- skriva dialoger, skriva om din favoritmånad samt skriva två brev

 

Din förmåga att använda dig av språkliga strategier för att förstå och göra dig förstådd (t ex när du samtalar med klasskamrater, svarar på frågor både muntligt och skriftligt).

Reflektera över kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används (t ex om hur man firar jul i andra länder och vad man t ex äter till frukost)Detta visar du när vi samtalar i 

 

Undervisning och arbetsformer

Du kommer att arbeta enskilt, i par och i grupp både skriftligt, med hörövningar, läsning, presentationer och diskussioner.

Du kommer också få kombinera läromedel med digitala medel och arbetsformer som film och iPad.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
  En
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  En  4-6
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.
  En  4-6
 • Åsikter, känslor och erfarenheter.
  En  4-6
 • Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där engelska används.
  En  4-6
 • Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
  En  4-6
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
  En  4-6
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  En  4-6
 • Filmer och dramatiserade berättelser för barn och unga.
  En  4-6
 • Sånger, sagor och dikter.
  En  4-6
 • Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form och innehåll.
  En  4-6
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer och stavning samt fasta språkliga uttryck i det språk som eleverna möter.
  En  4-6
 • Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.
  En  4-6
 • Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.
  En  4-6
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  En  4-6
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
  En  4-6
 • Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.
  En  4-6
 • Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.
  En  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan förstå helheten och uppfattar väsentliga detaljer i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo.
  En  A 6
 • Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för och kommentera innehållet och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
  En  A 6
 • För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning.
  En  A 6
 • I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
  En  A 6
 • I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
  En  A 6
 • Dessutom kan eleven välja och använda sig av flera olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
  En  A 6
 • Eleven kommenterar översiktligt några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
  En  A 6
 • Eleven kan förstå helheten och uppfattar väsentliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
  En  A 6
 • I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
  En  A 6
 • I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
  En  A 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: