Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Biologi 1

Skapad 2019-03-05 08:10 i Kattegattgymnasiet Halmstad
Gymnasieskola Biologi
I biologi 1 lär vi oss om ekologi, hållbar konsumtion, miljö, evolution och genetik. Vi laborerar, undersöker och gör fältstudier.

Uppgifter

 • Laborationsrapport

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Ekosystemens struktur och dynamik. Energiflöden och kretslopp av materia samt ekosystemtjänster.
  Bio  -
 • Naturliga och av människan orsakade störningar i ekosystem med koppling till frågor om bärkraft och biologisk mångfald.
  Bio  -
 • Populationers storlek, samhällens artrikedom och artsammansättning samt faktorer som påverkar detta.
  Bio  -
 • Ekologiskt hållbar utveckling lokalt och globalt samt olika sätt att bidra till detta.
  Bio  -
 • Eukaryota och prokaryota cellers egenskaper och funktion.
  Bio  -
 • Arvsmassans uppbyggnad samt ärftlighetens lagar och mekanismer. Celldelning, dna-replikation och mutationer.
  Bio  -
 • Genernas uttryck. Proteinsyntes, monogena och polygena egenskaper, arv och miljö.
  Bio  -
 • Genetikens användningsområden. Möjligheter, risker och etiska frågor.
  Bio  -
 • Naturvetenskapliga teorier om livets uppkomst och utveckling.
  Bio  -
 • Evolutionens mekanismer, till exempel naturligt urval och sexuell selektion samt deras betydelse för artbildning.
  Bio  -
 • Organismers beteende samt beteendets betydelse för överlevnad och reproduktiv framgång.
  Bio  -
 • Släktträd och principer för indelning av organismvärlden. Organismernas huvudgrupper och evolutionära historia.
  Bio  -
 • Biologins idéhistoria med tyngdpunkt på evolutionen.
  Bio  -
 • Vad som kännetecknar en naturvetenskaplig frågeställning.
  Bio  -
 • Modeller och teorier som förenklingar av verkligheten. Hur de förändras över tid.
  Bio  -
 • Det experimentella arbetets betydelse för att testa, omvärdera och revidera hypoteser, teorier och modeller.
  Bio  -
 • Avgränsningar och studier av problem och frågor med hjälp av biologiska resonemang.
  Bio  -
 • Planering och genomförande av fältstudier, experiment och observationer samt formulering och prövning av hypoteser i samband med dessa.
  Bio  -
 • Utvärdering av resultat och slutsatser genom analys av metodval, arbetsprocess och felkällor.
  Bio  -
 • Fältstudier och undersökningar inom ekologi inklusive användning av modern utrustning. Simulering av evolutionära mekanismer, till exempel naturligt urval. Hur man identifierar organismer. Mikroskopering vid till exempel studier av celler eller celldelning.
  Bio  -
 • Bearbetning av biologiska data med enkla statistiska metoder.
  Bio  -
 • Användning av genetiska data för studier av biologiska sammanhang.
  Bio  -
 • Ställningstagande i samhällsfrågor utifrån biologiska förklaringsmodeller, till exempel frågor om hållbar utveckling.
  Bio  -
 • Kunskapskrav
 • Eleven redogör utförligt och nyanserat för innebörden av begrepp, modeller, teorier och arbetsmetoder från vart och ett av kursens olika områden. Eleven använder dessa med säkerhet för att söka svar på frågor samt för att beskriva och generalisera kring biologiska samband på olika nivåer, från molekylnivå till ekosystemnivå. Utifrån några exempel redogör eleven utförligt och nyanserat för hur biologins modeller och teorier utvecklas. Eleven värderar också modellers och teoriers giltighet och begränsningar med nyanserade omdömen.
  Bio  A
 • Eleven redogör översiktligt för innebörden av begrepp, modeller, teorier och arbetsmetoder från vart och ett av kursens olika områden. Eleven använder dessa med viss säkerhet för att söka svar på frågor samt för att beskriva och exemplifiera biologiska samband på olika nivåer, från molekylnivå till ekosystemnivå. Utifrån något exempel redogör eleven översiktligt för hur biologins modeller och teorier utvecklas. Eleven värderar också modellers och teoriers giltighet och begränsningar med enkla omdömen.
  Bio  E
 • Eleven analyserar och söker svar på komplexa frågor i bekanta och nya situationer med gott resultat. Detta gäller såväl i det teoretiska som i det praktiska arbetet. I arbetet formulerar eleven relevanta hypoteser och formulerar med säkerhet komplexa egna frågor. Eleven planerar och genomför efter samråd med handledare experiment och fältstudier på ett tillfredsställande sätt. Dessutom hanterar eleven material och utrustning på ett säkert sätt. Vidare tolkar eleven sina resultat, utvärderar sina metoder med nyanserade omdömen och motiverar sina slutsatser med välgrundade och nyanserade resonemang. Vid behov föreslår eleven också förändringar.
  Bio  A
 • Eleven analyserar och söker svar på komplexa frågor i bekanta situationer med tillfredsställande resultat. Detta gäller såväl i det teoretiska som i det praktiska arbetet. I arbetet formulerar eleven relevanta hypoteser och formulerar med viss säkerhet egna frågor. Eleven planerar och genomför efter samråd med handledare experiment och fältstudier på ett tillfredsställande sätt. Dessutom hanterar eleven material och utrustning på ett säkert sätt. Vidare tolkar eleven sina resultat, utvärderar sina metoder med enkla omdömen och motiverar sina slutsatser med välgrundade resonemang.
  Bio  C
 • Eleven analyserar och söker svar på enkla frågor i bekanta situationer med tillfredsställande resultat. Detta gäller såväl i det teoretiska som i det praktiska arbetet. I arbetet formulerar eleven relevanta hypoteser och formulerar med viss säkerhet enkla egna frågor. Eleven planerar och genomför i samråd med handledare experiment och fältstudier på ett tillfredsställande sätt. Dessutom hanterar eleven material och utrustning på ett säkert sätt. Vidare tolkar eleven sina resultat, utvärderar sina metoder med enkla omdömen och motiverar sina slutsatser med enkla resonemang.
  Bio  E
 • Eleven diskuterar utförligt och nyanserat komplexa frågor som rör biologins betydelse för individ och samhälle. I diskussionerna för eleven fram välgrundade och nyanserade argument och redogör utförligt och nyanserat för konsekvenser av flera tänkbara ställningstaganden. Eleven föreslår också nya frågeställningar att diskutera.
  Bio  A
 • Eleven diskuterar utförligt frågor som rör biologins betydelse för individ och samhälle. I diskussionerna för eleven fram välgrundade argument och redogör utförligt för konsekvenser av något tänkbart ställningstagande.
  Bio  C
 • Eleven diskuterar översiktligt frågor som rör biologins betydelse för individ och samhälle. I diskussionerna för eleven fram enkla argument och redogör översiktligt för konsekvenser av något tänkbart ställningstagande.
  Bio  E
 • Eleven använder med säkerhet ett naturvetenskapligt språk och anpassar till stor del sin kommunikation till syfte och sammanhang. Dessutom använder eleven olika typer av källor och gör välgrundade och nyanserade bedömningar av informationens och källornas trovärdighet och relevans.
  Bio  A
 • Eleven använder med viss säkerhet ett naturvetenskapligt språk och anpassar till stor del sin kommunikation till syfte och sammanhang. Dessutom använder eleven olika typer av källor och gör välgrundade bedömningar av informationens och källornas trovärdighet och relevans.
  Bio  C
 • Eleven använder med viss säkerhet ett naturvetenskapligt språk och anpassar till viss del sin kommunikation till syfte och sammanhang. Dessutom använder eleven olika typer av källor och gör enkla bedömningar av informationens och källornas trovärdighet och relevans.
  Bio  E
 • När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
  Bio  A
 • När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
  Bio  C
 • När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
  Bio  E

Matriser

Bio
Matris Biologi genetik

Rubrik 1

Bedömning Prov biologi 1
E
C
A
Begrepp, modeller och teorier1
 • Bio  E
Redogör översiktligt för innebörden av dem
Redogör utförligt för innebörden av dem
Redogör utförligt och nyanserat för innebörden av dem
Språk och kommunikation
Eleven använder med viss säkerhet ett naturvetenskapligt språk och anpassar till viss del sin kommunikation till syfte och sammanhang.
Eleven använder med viss säkerhet ett naturvetenskapligt språk och anpassar till stor del sin kommunikation till syfte och sammanhang.
Eleven använder med säkerhet ett naturvetenskapligt språk och anpassar till stor del sin kommunikation till syfte och sammanhang.
Teorier och modellers giltighet och begränsningar
Värderar dessa med enkla omdömen.
Värderar dessa med enkla omdömen.
Värderar dessa med nyanserade omdömen.
Analysera och besvara frågor
Enkla frågor i bekanta situationer med tillfredsställande resultat.
Komplexa frågor i bekanta situationer med tillfredsställande resultat.
Komplexa frågor i bekanta och nya situationer med gott resultat.
Motiverar slutsatser med resonemang som är
Enkla
Välgrundade
Välgrundade och nyanserade

Bio
Laborationsrapport

Rapport

E
C
A
Frågeställning
Frågeställningen är till viss del relevant för undersökningen.
Frågeställningen är relevant för undersökningen och har till stor del sin grund i logiska resonemang.
Frågeställningen är relevant för undersökningen och har sin grund i logistiska resonemang.
Teori
Beskrivningen av den teoretiska bakgrunden till undersökningen är delvis tydlig och korrekt (någon/några delar saknas eller är inte korrekta).
Huvuddelen av beskrivningen av den teoretiska bakgrunden till undersökningen är tydlig och korrekt (någon del saknas eller är inte korrekt).
Beskrivningen av den teoretiska bakgrunden till undersökningen är tydlig och korrekt.
Resultat
Bilder, tabeller och diagram Data från insamlingen
Resultatet ger inte en tydlig bild av resultaten från undersökningen, men den går att tyda och förstå. Finns det med så är de delvis korrekt uppsatta. Det är svårt att förstå vad de visar, då beskrivande texter saknas eller inte ger tillräckliga förklaringar. Det är inte tydligt vilka data som har använts i arbetet
Resultatet ger, till stor del en tydlig bild av resultaten från undersökningen. Presenteras i logisk följd. Finns det med så är de korrekt uppsatta och har i regel korta beskrivande texter som gör det lätt att förstå det som presenteras (använder textruta under bild/tabell/diagram). Det framgår till stor del vilka data som har använts i arbetet.
Resultatet ger en tydlig bild av resultaten från undersökningen. Presenteras i logisk följd. Finns det med så är de korrekt uppsatta och har korta beskrivande texter som gör det lätt att förstå det som presenteras (använder textruta under bild/tabell/diagram). Det framgår tydligt vilka data som har använts i arbetet.
Diskussion
Här presenteras översiktliga resonemang om resultatet och dess rimlighet. Felkällor presenteras. Återkopplar till viss del till teoridelen. Avslutas med en slutsats som delvis är relevant för undersökningen.
Här presenteras utförliga resonemang om resultatet och dess rimlighet. Relevanta felkällor presenteras. Återkopplar till stor del till teoridelen. Avslutas med en övergripande slutsats som till stor del är relevant för undersökningen.
Här presenteras utförliga och nyanserade resonemang om resultatet och dess rimlighet. Relevanta felkällor presenteras och deras betydelse för resultatet värderas. Återkopplar tydligt till teoridelen. Avslutas med en logisk, relevant och övergripande slutsats.
Språk
Språket är mestadels korrekt och till viss del anpassat till syfte och sammanhang.
Språket är korrekt och till stor del anpassat till syfte och sammanhang.
Språket är korrekt och anpassat till syfte och sammanhang. Naturvetenskapligt språk.
Källor
Hänvisningar till referenser finns angivna i rapporten. Källor uppradade längst bak, vissa brister.
Hänvisningar till referenser finns oftast angivna i rapporten och på ett korrekt sätt. Källor uppradade längst bak.
Hänvisningar till referenser finns angivna i rapporten. Källförteckningen är skriven på ett korrekt sätt.

Bio
Matris Biologi ekologi

Ekologiprov

Bedömning Prov Biologi 1
E
C
A
Begrepp, modeller och teorier
 • Bio  E
Redogör översiktligt för innebörden av dem
Redogör utförligt för innebörden av dem
Redogör utförligt och nyanserat för innebörden av dem
Språk och kommunikation
Eleven använder med viss säkerhet ett naturvetenskapligt språk och anpassar till viss del sin kommunikation till syfte och sammanhang.
Eleven använder med viss säkerhet ett naturvetenskapligt språk och anpassar till stor del sin kommunikation till syfte och sammanhang.
Eleven använder med säkerhet ett naturvetenskapligt språk och anpassar till stor del sin kommunikation till syfte och sammanhang.
Argument och konsekvenser
Eleven för fram enkla argument, och redogör översiktligt för konsekvenser av något tänkbart ställningstagande
Eleven för fram välgrundade argument, och redogör utförligt för konsekvenser av något tänkbart ställningstagande
Eleven för fram välgrundade och nyanserade argument och redogör utförligt och nyanserat för konsekvenser av flera tänkbara ställningstaganden.
Analysera och besvara frågor
Enkla frågor i bekanta situationer med tillfredsställande resultat.
Komplexa frågor i bekanta situationer med tillfredsställande resultat.
Komplexa frågor i bekanta och nya situationer med gott resultat.

Bio
Matris evolution

Rubrik 1

Bedömning Prov evolution och systematik
E
C
A
Begrepp, modeller och teorier
 • Bio  E
Redogör översiktligt för innebörden av dem
Redogör utförligt för innebörden av dem
Redogör utförligt och nyanserat för innebörden av dem
Språk och kommunikation
Eleven använder med viss säkerhet ett naturvetenskapligt språk och anpassar till viss del sin kommunikation till syfte och sammanhang.
Eleven använder med viss säkerhet ett naturvetenskapligt språk och anpassar till stor del sin kommunikation till syfte och sammanhang.
Eleven använder med säkerhet ett naturvetenskapligt språk och anpassar till stor del sin kommunikation till syfte och sammanhang.
Teorier och modellers giltighet och begränsningar
Värderar dessa med enkla omdömen.
Värderar dessa med enkla omdömen.
Värderar dessa med nyanserade omdömen.
Analysera och besvara frågor
Enkla frågor i bekanta situationer med tillfredsställande resultat.
Komplexa frågor i bekanta situationer med tillfredsställande resultat.
Komplexa frågor i bekanta och nya situationer med gott resultat.
Motiverar slutsatser med resonemang som är
Enkla
Välgrundade
Välgrundade och nyanserade
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: