Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik och kommunikation - Projekt samarbete

Skapad 2019-03-05 11:00 i Dalhems förskola Helsingborg
Förskola
Vad är matematik? Hur lär vi av varandra? Hur påverkar vår lärmiljö barnens lärande? Hur främjar scaffolding lärandet? Hur påverkar våra tvärgrupper lärandet? Det vill vi undersöka framåt! Har ni synpunkter, frågor och önskemål kring vår planering eller vår verksamhet? Det vill vi gärna ta del av.

Innehåll

Bakgrund:

Vår planering är övergripande och den omfattar vår verksamhet hela dagen och perioden. Vi kommer att dela upp de olika momenten och vår undervisning i mer detaljerade finplaneringar.

Vi har i vår förra period, teknik och kommunikation och i vårt påbörjade arbetssätt med tvärgrupper sett ett behov av att fortsätta med vår planering för att befästa och erhålla ny kunskap. Vi kommer under denna period rikta en del av innehållet i undervisningen mot matematik. 

För att vidareutveckla verksamheten på hela blocket, vår lärmiljö, få likvärdig kunskap/utbildning, vårt förhållningssätt och ha en samsyn kommer vi använda oss av scaffoldingstöttande undervisning. Det innebär att vi lär tillsammans, erbjuder nya utmaningar, stöttar barnen och varandra i sitt/vårt kunskapssökande för bästa möjlighet till utveckling och lärande. Vi har arbetat med tvärgrupper på blocket och kommer fortsätta att erbjuda undervisning i tvärgrupperna vilket kommer att genomsyra hela verksamheten. De digitala verktygen kommer fortsätta att finnas med som en del i vår undervisning.

“Föräldrarna ska ha möjlighet att inom ramen för de nationella målen vara med och påverka verksamheten i förskolan. Att förskolan är tydlig i fråga om mål och innehåll är därför en förutsättning för barnens och föräldrarnas möjligheter till inflytande.” Lpfö 98

 

Syfte: 

Att utveckla jämlika, jämställda och hållbara relationer och möten.

Att få en förståelse för socialt samspel, samarbeta.

Att skapa en förståelse för “Vad är skräp?”

Att barnen tillägnar sig ett varsamt förhållningssätt till natur och miljö.

Att utveckla fantasi, kreativitet och att uttrycka tankar

Att få möjlighet till kommunikation

Att tillägna sig nya ord och begrepp 

Att tillägna sig matematiska begrepp 

Att ta tillvara på våra naturresurser

Att få en förståelse av användandet av digitala verktyg

Att känna delaktighet och ökad tillit

Att få en möjlighet att vara delaktig i andras kultur kan utveckla en förmåga att förstå och leva sig in i andras villkor och värderingar  

En möjlighet till förståelse för de värden som ligger i en kulturell mångfald. 

En möjlighet att få uppleva ett kulturarv-värden, traditioner och historia, språk och kunskap,  Lpfö 98

 

Förståelse/lärande :

Förståelse för begreppet samarbeta och hjälpas åt. Ökad kreativitet, att få våga prova och utforska. Möjlighet att vara med och påverka sitt lärande. Hantera/bekanta sig med digitala verktyg, större möjlighet att kommunicera med hjälp av TAKK och bildstöd. Kunna återberätta med ord eller gester det vi läser och lär oss. Få en förståelse för sambandet rörelse, hälsa, hållbar utveckling och programmering. Förståelse för grundläggande matematik.

 

Barnens behov, intresse och nyfikenhet:

Barnen är intresserade av:

att dokumentera och utforska appar på iPad. De vill även se på dokumentationer och bilder, film och dans. 

att samarbeta, hjälpa varandra och hur man är som kompis.

att använda skapande material

Blue bot och programmering

Dans

Uteaktiviter

Bygga och kontruera med olika material

TAKK

 

Undervisning/metoder:

Vi kommer att utmana barnen i deras skapande och fantasi

Verksamheten kommer riktas för att skapa samspel och samarbete

Att barnen får uppleva olika lärmiljöer både inne och ute

Gemensam samling på måndagar på blocket med kompisvisan, namnsång och rörelsesånger med hjälp av Qr-koder

Använda TAKK och bildstöd i vatdagen

Dela in barnen imindte grupper, åldersindelade, mixade och i tvärgrupper med Solstrålen

Fortsätta att läsa våra kompisböcker och böcker som handlar om det efter åldersgrupp

Prata om och uppleva  hållbar utveckling

Bygga på olika sätt med olika material

Använda de digitala verktygen i olika sammanhang i undervisningen/verksamheten

Använda rörelse och dans som en grund till programmering

Föra en dialog med utvecklande frågor

Få möjlighet att utveckla tankar och befästa sitt lärande genom en varierad undervisning med nya utmaningar

Ta tillvara och utmana barnen i den spontana leken

Fördela oss och vara aktiva i de olika rummen i den fria leken

Hålla dokumentationen levande och synlig

Utvekling av lärmiljön på blocket efter vår undervisning och barnens intresse och behov

Tvärgrupper

 

Dokumentation:

Foto, film och observationer. Använda vårt reflektionsprotokoll. Låta barnen vara med och fotografera. Prata om dagen, skriva på tavlan. Visa bilder och material i våra samlingar.

Låta barnen dokumentera genom att rita vad de upplevt och sätta upp dokumentationerna på väggarna, för att barnen ska kunna reflektera över sitt lärande tillsammans med en pedagog och/eller andra barn.

 

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att förstå och att handla efter demokratiska principer genom att få delta i olika former av samarbete och beslutsfattande.
  Lpfö98 Rev. 2016
 • att ge föräldrarna möjligheter till delaktighet i verksamheten och att utöva inflytande över hur målen konkretiseras i den pedagogiska planeringen,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • visa respekt för föräldrarna och känna ansvar för att det utvecklas en tillitsfull relation mellan förskolans personal och barnens familjer,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • i samverkan med lärare i förskoleklassen, skolan och fritidshemmet förbereda barnen och deras vårdnadshavare inför övergångar.
  Lpfö98 Rev. 2016
 • använda olika former av dokumentation och utvärdering som ger kunskaper om förutsättningarna för barns utveckling och lärande i verksamheten samt gör det möjligt att följa barns förändrade kunnande inom olika målområden,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • upprätta, genomföra, följa upp och utvärdera förskolans handlingsprogram för att förebygga och motverka alla former av diskriminering och kränkande behandling, såsom mobbning och rasistiska beteenden bland barn och anställda,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: