👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Planering våren/hösten 2020

Skapad 2019-03-06 13:57 i Byvägens förskola Ale
Denna mall använder Ales pedagoger för att beskriva sin pedagogiska planering.
Förskola
Babblarna

Innehåll

Kartläggning av barngruppen

Barngruppen består utav 13 barn i åldrarna 1-3 år, vi kommer under året att skola in fler barn och vi kommer bli en grupp på 16 barn. Det kommer att fyllas på med fler barn under våren. På Älvan ska alla känna sig välkomna, bli respekterade och lyssnade på och våga uttrycka vad man känner.

Vi har genom observationer uppmärksammat att vi behöver arbeta med språkutveckling och samspel i barngruppen, både genom tal, tecken och genom kroppsspråket. Barnen har visat ett intresse för Babblarna när vi introducerat dem, barnen dansar till låtarna och visar intresse till Babblarna figurerna och deras böcker. Vi har genom observationer uppmärksammat att vi behöver skapa en miljö där barnen ges möjlighet att utveckla sin förmåga att turas om, och samspela med varandra när det gäller Babblarna figurerna och andra saker.

Då barnen har visat intresse för Babblarna, så valde vi att ha babblarna som ett övergripande tema då barnen ska ha inflytande över sin utbildning. Vi har flera barn med olika språk i gruppen och kommer också därför att arbeta språkstimulerande med Babblarna. Babblarna är även ett språkutvecklande material baserat på Karlstads modellen som gör det lustfyllt att lära sig nya ord och att utveckla sitt språket. Det centrala i Karlstadsmodellen är rätten att få lära, utveckla och använda språket och modellen utgår från att vi alla lär oss på olika sätt. Modellen utgår även från att det finns fler kommunikations sätt än det verbala, så som tecken och bilder.

 

Mål

Kopplingar till läroplanen

 • Lpfö 18
  Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
 • Lpfö 18
  Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
 • Lpfö 18
  Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,

 

 

 

Omformulering av läroplansmål

Vi vill ge barnen möjlighet till att utveckla följande:

 • Språkutveckling muntligt och med tecken.
 • Fantasi och skapande.
 • Konflikthantering som samspel och kommunikation.

 

 

 

Genomförande/Arbetsmetoder

Arbetslaget kommer att presentera Dadda, Bibbi, Babba, Doddo, Bobbo och Diddi och deras egenskaper för barnen och visa konkret dess egenskaper. Babblarna figurerna kommer att komma med olika uppdrag till barnen. De kan vara allt från estetiska lärprocesser till rörelseaktiviteter och mycket mer, här är leken en stor viktig del i barns vardag. Förskolans läroplan skriver att utbildningen ska ge utrymme till varierade aktiviteter, där barnen får möjlighet till lek, egna initiativ, fantasi och kreativitet.

Arbetslaget kommer att arbeta med högläsning och bland annat använda sig av Babblarna böckerna. Vi kommer samtala om böckernas innehåll och bilder, låta barnen vara med  fylla i och berätta själva. Vi kommer även att visa konkret med Babblarna figurerna. Forskning visar att högläsning uppfyller bäst funktion om den används i didaktiskt syfte där högläsning används kontinuerligt varje dag i förskolan, där barnen får möjlighet till att reflektera över boken i samspel med sina kamrater och då utvecklar sin kommunikativa förmåga.

Arbetslaget kommer att tänka på hur vi uttrycker oss till barnen, variera vårt språk och inte alltid förenkla språket. När vi använder avancerade ord ska vi även förklara dess innebörd för barnen. Vi kommer att använda kroppen för att visa konkret med gester när man använder vissa ord.

Barnen kommer att få träna på att vänta på sin tur och exempelvis få turas om att dra en Babblarna figur ur påsen. Barnen övas i att få träna på att exempelvis få säga sitt namn i samlingen och att utrycka sig på olika sätt i tur ordning. Vi vill att alla barn visar hänsyn och respekt mot varandra och vi vill hjälpa dem med metoder vid konflikter där vi kan visa metoder för hur man kan samspela och kompromissa i leken, vid andra tillfällen och att vänta på sin tur. Läroplanen lyfter fram vikten av att lära tillsammans som är en del av den sociokulturella perspektivet som beskriver att vi lär tillsammans med andra genom samspel och kommunikation. Vi använder oss i en del av den sociokulturella perspektivet genom att låta barnen samverka, samspela och kommunicera med varandra och vi med dem genom att låta barnen få vara den dem är och anpassa undervisningen till deras behov. Vi samtalar med barnen om hur man kan säga nej utan att någon blir ledsen och hur kan man kompromissa och hjälpa varandra? Vi kan utmana barnen genom att ställa frågor som hur tänkte du nu? Hur tror du det känns för henne/honom? Hur kan man göra istället?

Vi delar barnen i mindre grupper för att erbjuda tillfällen för högläsning, samtal, reflektion och lek och erbjuder aktiviteter där barnen måste samspela och samarbeta med varandra. Att erbjuda barnen varierade aktiviteter skapar möjlighet att lära och utvecklas tillsammans med varandra, och är viktigt för ett livslångt lärande.

Rutiner är en stor del av verksamheten eftersom de skapar trygghet i barngrupp och det är något vi strävar efter. Vi kommer att ha olika typer av samlingar där syftet är att barnen ska få möjlighet att känna gruppkänsla, trygghet och tillhörighet. Vårt uppdrag enligt förskolans läroplan är att skapa en trygg miljö där barnen kan utveckla sin självkänsla.

Uppföljning

 Vi har sett att vårt arbeta har varit ett intresse för barnen och är fortfarande, därför kommer vi fortsätta med detta. Barnen talar mycket med varandra om babblarna både om figurerna och böckerna. De sitter ofta och läser tillsammans i babblarna böckerna. 

 

Utvärdering

Detta har varit ett projekt som har gjort att barnen har börjat kommunicera mer med varandra. De leker med babblarnas namn och ord i böckerna. Även spontant i verksamheten hör man att babblarna är i fokus. 

Vi har sätt att barnen har gått tillbaka till att putta varandra, detta har vi kartlagt och sätt att vi behöver skapa en annan struktur. Vi ska arbeta med känslor genom babblarna. Vi kommer att göra en enskild planering för detta. Detta är ett sätt för att barnen även ska kunna hantera sina känslor på ett bättre sätt än att skrika och sparka. 

Analys och utveckling

- Vi har sett att babblarna är ett bra verktyg för att skapa en samspelande verksamhet. De sociokulturella har legat till grund och vi ser att detta skapar möjlighet för barnen till delaktighet och de har börjat att leka med ord och kommunicera med varandra. De vi kan utveckla är att ha mer planerade aktiviteter utefter babblarnas fokusområde. Vi behöver arbeta mycket i samspelsteorin och vara aktiva pedagoger för att visa barnen hur man är en lekkamrat och hur vi kan kommunicera med varandra. 

Februari 2020: Vi har sett att barnen har börjat putta på varandra och det har blivit tillsägelser och tillrättavisningar. Vi kommer utveckla ett arbete kring känslor. Där vi vill att barnen ska utveckla sin förmåga till empati och leva sig in i andras situation. Vi kommer använda babblarna men också annat material. 

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18