Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vatten , fotosyntes och ekologi

Skapad 2019-03-06 15:41 i Fäladsskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 4 Biologi Svenska Kemi Svenska som andraspråk
Detta område kommer att behandla tre delar: Vatten, fotosyntes och ekologi. I No:n lär vi oss fakta om de olika områden och i Svenska visar eleverna sina kunskaper genom att skriva texter. Framförallt är förklarande och instruerade texter i fokus i svenska. Som avslutande uppgift ska eleverna göra en egen faktabok som innehåller alla tre delar via Ibooks på sina Ipads.

Innehåll

Vi börjar med att prata om vatten. I detta område kommer vi att prata om:

 • Vad använder vi vatten till?

 • Vattnets faser (fast/flytande/gas)

 • Vattnets kretslopp

 • Vattnet kan aldrig ta slut men det kan förstöras!

 • Vattnets rening

 

I svenskan kommer vi under tiden att lära oss:

 • Vad är en förklarande text?

 • Hur skriver man en förklarande text?

 • Varför behöver man veta hur man skriver en förklarande text?

 • Vad är viktigt att tänka på när man skriver en instruerande text

 

Efter lektionerna kommer eleverna även att få skriva det som de har lärt sig på NO- lektionerna i sina egna faktaböcker. De kommer även att skriva sina laborationsrapporter i böckerna. 

Området om vatten avslutas sedan med ett prov. samt en förklarande text som beskriver vattnets kretslopp och rening.

Nästa område som vi kommer att arbeta med är fotosyntes.

I No ska eleverna kunna:

 • Vad är fotosyntes

 • vad behövs för att fotosyntesen ska fungera

Eleverna skriver sedan en text i sin bok om fotosyntesen.

Det sista området som behandlas är ekologi. Här ska eleverna bygga ett eget ekosystem och fundera på:

 • Vad är ekologi?

 • Vad händer om vi tar bort delar (växter/djur) från olika områden?

 • Vad händer i ekosystemet som de själva har byggt och varför?

 

I svenska ska eleverna skriva en förklarande/beskrivande text om vattnets kretslopp för att sedan skriva en instruerande text om hur man bygger ett ekosystem. Tanken är sedan att eleverna skriver en text där de ska använda sina kunskaper från NO lektionerna för att beskriva vad som händer/hände i ekosystemet.

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.
  Bi  4-6
 • Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.
  Bi  4-6
 • Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.
  Bi  4-6
 • Naturen som resurs för rekreation och upplevelser och vilket ansvar vi har när vi nyttjar den.
  Bi  4-6
 • Några historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på naturen.
  Bi  4-6
 • Enkla fältstudier och experiment. Planering, utförande och utvärdering.
  Bi  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Bi  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till biologi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Bi  4-6
 • Enkel partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Partiklars rörelser som förklaring till övergångar mellan fast form, flytande form och gasform.
  Ke  4-6
 • Vattnets egenskaper och kretslopp.
  Ke  4-6
 • Fotosyntes, förbränning och några andra grundläggande kemiska reaktioner.
  Ke  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Ke  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ke  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till kemi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Ke  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
  Bi  E 6
 • Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.
  Bi  E 6
 • Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med viss anpassning till sammanhanget.
  Bi  E 6
 • Eleven kan genomföra enkla fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
  Bi  E 6
 • I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
  Bi  E 6
 • Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då enkla resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt bidrar till att ge förslag som kan förbättra undersökningen.
  Bi  E 6
 • Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
  Bi  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp.
  Bi  E 6
 • Eleven kan också beskriva och ge exempel på människors beroende av och påverkan på naturen och gör då kopplingar till organismers liv och ekologiska samband.
  Bi  E 6
 • Eleven kan också berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
  Bi  E 6
 • Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
  Ke  E 6
 • Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.
  Ke  E 6
 • Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med viss anpassning till sammanhanget.
  Ke  E 6
 • Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
  Ke  E 6
 • I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
  Ke  E 6
 • Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då enkla resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt bidrar till att ge förslag som kan förbättra undersökningen.
  Ke  E 6
 • Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
  Ke  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om materiens uppbyggnad och egenskaper och andra kemiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av kemins begrepp.
  Ke  E 6
 • Eleven kan även föra enkla resonemang om uppbyggnad och egenskaper hos luft och vatten och relatera detta till naturliga förlopp som fotosyntes och förbränning.
  Ke  E 6
 • Dessutom kan eleven berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
  Ke  E 6
 • Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
  Sv  E 6
 • I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
  Sv  E 6

Matriser

Sv Bi Ke SvA
Vatten , fotosyntes och ekologi

-->
Nivå 1
Nivå 2
Innehåll
 • Sv  E 6
 • Sv  C 6
Eleven kan inte skriva en berättande text med rätt struktur.
Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
Eleven kan skriva olika slags texter med relativt tydligt innehåll och relativt väl fungerande struktur samt förhållandevis god språklig variation
Skrivregler
 • Sv  E 6
 • Sv  C 6
Eleven använder inte grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet.
I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med relativt god säkerhet.
Använda information
 • Bi  E 6
 • Bi  C 6
Eleven kan inte använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med viss anpassning till sammanhanget.
Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med viss anpassning till sammanhanget.
Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med relativt god anpassning till sammanhanget.
genomföra laborationer
 • Bi  E 6
 • Bi  E 6
 • Bi  C 6
 • Bi  C 6
Eleven kan inte genomföra enkla fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar och bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det inte går att arbeta systematiskt utifrån. I arbetet använder eleven inte utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan genomföra enkla fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån. I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan genomföra enkla fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån. I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
dokumentera och utvärdera laborationer
 • Bi  E 6
 • Bi  E 6
 • Bi  C 6
 • Bi  C 6
Eleven kan inte jämföra sina och andras resultat och för då enkla resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt bidrar inte till att ge förslag som kan förbättra undersökningen. Dessutom gör eleven inga dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då enkla resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt bidrar till att ge förslag som kan förbättra undersökningen. Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då utvecklade resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt ger förslag som efter någon bearbetning kan förbättra undersökningen. Dessutom gör eleven utvecklade dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
biologiska sammanhang och begrepp
 • Bi  E 6
 • Bi  C 6
Eleven har inte grundläggande kunskaper om biologiska sammanhang och kan inte visa det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp
Eleven har grundläggande kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp.
Eleven har goda kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa med relativt god användning av biologins begrepp.
beroende och påverkan på naturen
 • Bi  E 6
 • Bi  C 6
Eleven kan inte beskriva och ge exempel på människors beroende av och påverkan på naturen och gör inga kopplingar till organismers liv och ekologiska samband.
Eleven kan också beskriva och ge exempel på människors beroende av och påverkan på naturen och gör då kopplingar till organismers liv och ekologiska samband.
Eleven kan också förklara och visa på samband mellan människors beroende av och påverkan på naturen, och gör då kopplingar till organismers liv och ekologiska samband.
Ny aspekt
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: