Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Dator- och Nätverksteknik

Skapad 2019-03-07 16:14 i Dackeskolan Mjölby
Gymnasieskola Dator- och kommunikationsteknik
Ämnet ger dig kunskaper och färdigheter om datorers hårdvara och mjukvara. Du får också grundläggande kunskaper om datornätverk.

Innehåll

Examensmål

Efter examen ska du kunna arbeta som service- eller supporttekniker för persondatorer och ha tillräckliga kunskaper och färdigheter för att för att hantera och felsöka datornätverk på lokal nivå, dvs nätverkets funktioner i datorns närhet.

Syfte

Kursen ska ge dig

 • Kunskaper om uppbyggnad och funktion hos datorer, dator- och kommunikationssystem samt olika typer av nätverk.
 • Färdigheter i att planera och utföra arbete i datorer samt i dator- och kommunikationssystem.
 • Färdigheter i att utföra optimering, administration och diagnostisering av, samt åtgärda fel i, dator- och kommunikationssystem.
 • Förmåga att använda instruktioner, manualer, topologier och andra dokument på både svenska och engelska samt att dokumentera sitt arbete.

Målbild

Jag kommer att bli en skicklig PC-tekniker med goda kunskaper och färdigheter i installation och felsökning av hårdvara, olika operativsystem och programvaror. Jag kommer också att förstå hur datornätverk fungerar och jag kommer att kunna hantera och felsöka nätverk på lokal nivå.

Studieteknik, tillvägagångssätt

Stor del av kursen är ”Hands-On”, vi plockar isär och ihop datorer, tittar och känner på olika komponenter, installerar kringutrustning och uppgraderar hårdvara. De mer teoretiska delarna åtföljs av praktiska moment där vi redigerar filer i operativsystemet, tittar på förändringar i prestanda och ”uppförande”, mäter förbättringar etc.

Repetition

Stor del av lektionstiden ska läggas på repetition. Repetitionen kommer att vara varierad och i sig innebära att man måste tillämpa förvärvade kunskaper. För att få förståelse för betydelsen av repetition, se nedan.

 

 

Examination

Kunskaper och färdigheter i den här kursen bedöms genom kontinuerlig kontroll av kunskaper och arbetsinsatser under lektionstid, praktiska övningar, samt genom ett fåtal vanliga kunskapsprov.

 

Skolverkets centrala innehåll

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

 • Hård- och mjukvaruinstallation, uppbyggnad, konfigurering och uppgradering av datorer och datorsystem
 • Lokala nätverk, uppbyggnad och arbetssätt
 • Protokoll för dataöverföring via nätverk
 • Olika processortyper och deras användningsområden
 • Vanliga operativsystem och deras egenskaper
 • Prestanda för olika datalagringmedia. Lagring av data på optiska medier
 • Begreppen switchning och routning
 • Begreppet virtuella nät
 • Interna och externa bussar, deras användningsområden och prestanda
 • Säkerhetskopiering och virusskydd
 • Installation av kringutrustning och uppgradering av drivrutiner
 • Installation och underhåll av lokal skrivare
 • Konfigurering av grafikkort
 • Datorns start- och bootsekvenser samt inställning och uppgradering av dess BIOS (Basic Input/Output System) eller firmware
 • Kontroll och optimering av datorers och datorsystems prestanda och funktion
 • Felsökning i datorer och datorsystem.

Kunskapskrav

Betyget E

Eleven beskriver översiktligt hur datorer och lokala nätverk är uppbyggda och fungerar samt hur driftsäkerhet uppnås.

Eleven planerar och utför i samråd med handledare och med visst handlag hård- och mjukvaruinstallation, uppbyggnad, konfigurering, uppgradering, optimering och felsökning samt åtgärdar fel i datorer och datorsystem. Resultatet är tillfredsställande i fråga om funktion, säkerhet och kvalitet. Dessutom installerar eleven i samråd med handledare datorer i lokala nätverk. Eleven hanterar med visst handlag utrustning och verktyg samt utför arbetet på ett säkert sätt. I arbetet använder eleven med viss säkerhet instruktioner, manualer, topologier och andra dokument på både svenska och engelska samt gör en enkel dokumentation av sitt arbete.

När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.

 

Betyget D

Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda.

 

Betyget C

Eleven beskriver utförligt hur datorer och lokala nätverk är uppbyggda och fungerar samt hur driftsäkerhet uppnås.

Eleven planerar och utför efter samråd med handledare och med gott handlag hård- och mjukvaruinstallation, uppbyggnad, konfigurering, uppgradering, optimering och felsökning samt åtgärdar fel i datorer och datorsystem. Resultatet är tillfredsställande i fråga om funktion, säkerhet och kvalitet. Dessutom installerar eleven efter samråd med handledare datorer i lokala nätverk. Eleven hanterar med gott handlag utrustning och verktyg samt utför arbetet på ett säkert sätt. I arbetet använder eleven med viss säkerhet instruktioner, manualer, topologier och andra dokument på både svenska och engelska samt gör en noggrann dokumentation av sitt arbete.

När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.

 

Betyget B

Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda.

 

Betyget A

Eleven beskriver utförligt och nyanserat hur datorer och lokala nätverk är uppbyggda och fungerar samt hur driftsäkerhet uppnås. Dessutom redogör eleven utförligt och nyanserat för sambandet mellan de olika delarna som ingår i nätverkets uppbyggnad.

Eleven planerar och utför efter samråd med handledare och med mycket gott handlag avancerad hård- och mjukvaruinstallation, uppbyggnad, konfigurering, uppgradering, optimering och felsökning samt åtgärdar fel i datorer och datorsystem. Resultatet är gott i fråga om funktion, säkerhet och kvalitet. Dessutom installerar eleven efter samråd med handledare datorer i lokala nätverk. Eleven hanterar med mycket gott handlag utrustning och verktyg samt utför arbetet på ett säkert sätt. I arbetet använder eleven med säkerhet instruktioner, manualer, topologier och andra dokument på både svenska och engelska samt gör en noggrann och utförlig dokumentation av sitt arbete.

När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den egna förmågan och situationens krav.

Uppgifter

 • Dokumentation

 • Datorns delar

 • Installation av operativsystem 1

 • Installation av operativsystem 2

 • Uppgradering av hårdvara

 • Installation av operativsystem 3, Linux

Matriser

Dao
Dator- och Nätverksteknik

Datorteknik Windows

Nivå E
Nivå C
Nivå A
Persondatorns uppbyggnad
Hur datorn är uppbyggd, dess beståndsdelar och funktion samt hur de samverkar med varandra. Hur data passerar genom datorn från punkt A till punkt B
Jag behöver hjälp med att demontera/återmontera huvuddelen av datorns komponenter. Jag kan redogöra för de viktigaste komponenterna. Jag kan med hjälp redogöra för hur data transporteras i datorn.
Jag kan demontera/återmontera huvuddelen av datorns komponenter på egen hand och har förståelse för ESD-skydd. Jag kan redogöra för merparten av datorns komponenter. Jag har god förståelse för hur data hanteras.
Jag kan demontera/återmontera alla komponenter självsäkert och är noggrann med ESD-skydd. Jag kan redogöra för alla utbytbara komponenter och hur datorns olika delar samverkar med varandra. Jag kan tydligt visa hur data transporteras i datorn, vilka mellanlagringsplatser som används samt vilka gränssnitt som används till specifika data.
Bootprocessen
Hur en dator blir färdig för användning från det att ström tillkopplas
Jag kan med stöd förklara hur bootprocessen går till. Jag vet vilka moment som utförs men har inte en klar bild av ordningen.
Jag kan på egen hand förklara bootprocessens moment samt har viss förståelse för vad som händer om något steg inte uppfylls.
Jag kan förklara hur bootprocessen går till, i vilken ordning momenten sker samt vad som händer om något moment inte uppfylls på rätt sätt.
Grunder operativsystem
Hur Windows är uppbyggt och hur det hanterar datorns beståndsdelar.
Diskhantering
Olika typer av lagringsmedia, hårddiskars uppbyggnad och funktion, samt hur data lagras på dem. Hur Windows hanterar hårddiskar och andra lagringsmedia.
Uppgradering av hårdvara
Uppgradering av RAM, lagring och grafik och hur det påverkar prestanda.
Jag kan med viss hjälp uppgradera RAM och hårddisk.
Jag kan uppgradera RAM och hårddisk och har förståelse för konfigurering av minne påverkar datorns funktion
Jag kan självständigt uppgradera RAM, hårddisk och grafik. Jag har god förståelse för vilka minnestyper som kan användas, kan redogöra för hur olika hårddisktyper påverkar prestanda och kan redogöra för hur grafikkort kan förbättra datorns allmänna hastighet.
Dokumentation
Under hela kursen ska alla uppgifter dokumenteras i syfte att understryka vikten av noggrann dokumentation.
Jag kan med hjälp upprätta en godtagbar dokumentation av sitt arbete, vad som är utfört och resultatet av arbetet.
Jag upprättar självständigt en dokumentation där felbeskrivning, åtgärder och resultat framgår.
Jag upprättar självständigt en dokumentation där felbeskrivning, felsökningsförfarande, åtgärdsplanering och felavhjälpning samt funktionskontroll och resultat tydligt framgår. Källhänvisningar, fabrikat av reservdelar och referenser till extern hjälp ska framgå.
Kommandotolken
Navigering och arbete i kommandotolken och Powershell.
Jag kan med handledning förflytta mig i kommandotolken/Powershell. Jag vet att man kan hantera filer och mappar men har inte en klar bild av hur man hanterar Powershell
Jag kan förflytta mig i kommandotolken/Powershell utan hjälp. Jag kan hantera och redigera filer och mappar i kommandotolken. Jag förstår uppbyggnaden av batfiler och kan med hjälp använda Powershell på samma sätt som kommandotolken.
Jag hanterar kommandotolken och Powershell likvärdigt bra. Jag navigerar utan problem och har inga problem med redigering av filer och mappar. Jag kan skriva enkla script i Powershell.
Lokala nätverk
Vad som kännetecknar ett lokalt nätverk, vad det finns för beståndsdelar.
Linux
Installation och genomgång av Linuxdistributionen Ubuntu.
Jag kan med handledning installera Linux Ubuntu. Jag har viss kunskap om filsystemet och kan hantera det grafiska användargränssnittet på användarnivå.
Jag installerar Ubuntu självständigt. Jag har god kunskap om filsystemet och hanterar det grafiska gränssnittet med lätthet. Jag vet hur man hittar och installerar program och jag kan använda mig av CLI på grundläggande nivå (navigering och filhantering).
Jag har god kunskap om operativsystemets uppbyggnad. Jag kan göra avancerade inställningar i GUI och arbetar med lätthet i CLI.

Dao
Dator- och Nätverksteknik

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Aspekt 1
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: