Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Alfred Nobel åk 4-6

Skapad 2019-03-11 15:17 i Aspuddens skola Stockholm Grundskolor
Ett tema arbete om Alfred Nobel där eleverna arbetar med några av nobelprisen. Arbetet avslutas med en Nobelmiddag.
Grundskola 4 – 6 Svenska Historia NO (år 1-3)
Eleverna ska ha kännedom om vem Alfred Nobel var. De ska även ha en förståelse för vad hans uppfinningar och Nobelpriset har för betydelse för Sverige.

Innehåll

Syftet:

Eleverna ska ha kännedom om vem Alfred Nobel var. De ska även ha en förståelse för vad hans uppfinningar och Nobelpriset har för betydelse för Sverige.

Mål:

 • Eleverna ska veta vem Alfred Nobel var och under vilken tidsålder han levde.
 • Du ska känna till minst en uppfinning som nobel själv skapade/uppfann.
 •  Du ska känna till vad Nobelpriset är samt vilka olika priser som delas ut.
 • Du ska känna till minst en nobelpristagare och vad denna person vann priset för.

För att nå målen arbetar vi med följande:

 • Vi kommer läsa
 • Se filmer
 • Diskutera
 • Studiebesök
 • Leta fakta
 • Jobba i grupp
 • Muntligt redovisa

Detta för att få en förståelse och vetskap om Alfred Nobels betydelse och inverkan på Sveriges ställning i världen.

Arbetet avslutas med en skolgemensam Nobeldag.

Uppgifter

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  Hi
 • söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet, och
  Sh
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  Sh
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Vad begreppen förändring, likheter och skillnader, kronologi, orsak och konsekvens, källor och tolkning betyder och hur de används i historiska sammanhang.
  Hi  4-6
 • Hur man urskiljer budskap, avsändare och syfte, såväl i digitala som andra medier, med ett källkritiskt förhållningssätt.
  Sh  4-6
 • De mänskliga rättigheterna, deras innebörd och betydelse, inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen.
  Sh  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.
  Sv  4-6
 • Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.
  Sv  4-6
 • Hur man jämför källor och prövar deras tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Hi  E 6
 • Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.
  Sh  E 6
 • Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
  Sv  E 6
 • I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
  Sv  E 6
 • Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla resonemang om informationens användbarhet.
  Sv  E 6
 • Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar, egna formuleringar och viss användning av ämnesspecifika ord och begrepp.
  Sv  E 6
 • Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som till viss del upprätthåller samtalet.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande inledning, innehåll och avslutning och viss anpassning till syfte och mottagare.
  Sv  E 6
 • Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då enkla resonemang om källornas användbarhet.
  Hi  E 6

Matriser

Hi NO Sv
Nobel

Rubrik 1

 • Fy   använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
 • Fy  E 6   Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.
 • Fy  C 6   Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för utvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.
 • Fy  A 6   Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för välutvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.
Godtagbara kunskaper
För åk 6: E
Goda kunskaper
För åk 6: D/C
Mycket god kunskaper
För åk 6: B/A
Faktasökning och dokumentation
Söker fakta via internet, läromedel samt filmer och annan media. Använder denna fakta vid dokumentation och skriftlig sammanställning av faktatext.
Söker och dokumenterar på en godtagbar nivå.
Söker och dokumenterar på en god nivå.
Söker och dokumenterar på en mycket god nivå.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: