Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Uppstartsplanering för Mandarinen

Skapad 2019-03-17 19:11 i Trumman Haninge
På Bosgårdens pedagogiska enhet arbetar vi utifrån Läroplanen för förskolan, Lpfö 98/10. För att kvalitetssäkra detta arbete har vi delat in läsåret i olika fokusområden.
Förskola
Det här är en planering för hur vi startar upp projektet i början av terminen. En planering för de första 5-6 veckorna.

Innehåll

Fokusområde som vi valt: Stillhet, Rörelse, Balans

Syfte: 

Med koppling till anknytningsteorin kommer vi starta upp den tillfälliga avdelningen Mandarinen. Vi vill få en trygg barngrupp och vi kommer observera barnen för att se vad inom valt fokusområde Stillhet-Rörelse-Balans som intresserar dem. Det gör vi i en miljö uppbyggd av o-kodat material. 

Så här planerar vi att arbeta med Raster:

Språk, kommunikation​ och förhandling: Vi kommer ha samlingar med sånger och ramsor, Träna på begreppsbildning och hjälpa barnen att sätta ord på handlingar, material och känslor etc. Turtagning och stötta barnen att förhandla och få förförståelse för andras perspektiv. 

Digitalt och ​ analogt: Vi vill både projicera och använda Greenscreen och kombinera dessa två i miljön och i arbetet med barnen genom att ha byggen i anslutning till projiceringen och Greenscreen vid duplolegot. Vi kommer ta bilder och filma med Ipaden. Analog Programmering genom att pärla.

Normkreativitet: Vi ska bygga upp miljön med o-kodat material och använda oss av material från Kremiman samt andra återbruksmaterial. 

Barns rättigheter: Vi vill redan från början introducera boken ”Alla barns rätt” och arbeta utifrån den tillsammans med barnen. Rätten att få arbeta enskilt och i grupp blir ett fokus då Mandarinen är utformad som ett enda stort rum. Barnen ska få välja aktivitet och vad de ska arbeta med utifrån intresse och möjlighet. Vi vill att barnen ska få utvecklas till sitt bästa jag och därför forma miljöer och aktiviteter utefter barnens behov.

Vad erbjuder vi barnen?

Vi kommer erbjuda barnen en miljö skapat av o-kodat material och återbruksmaterial. Flera olika mötesplatser, en kombination av rörelse, stillhet och balans.  I starten erbjuder vi barnen möten med vatten på olika sätt, t ex symboliskt vatten och vatten i flytande och fast form.

Mötesplatser/Miljöer:

Vi vill skapa en avdelning som inte är en traditionell förskolemiljö. Material och möbler finns i begränsad mängd på avdelningen vilket gör att vi måste tänka kreativt och utanför boxen. Vi väljer att behålla spår från tidigare projekt (vattenprojekt) och bygga på med vårt fokusområde Stillhet-Rörelse-Balans. Vi planerar att ha flera olika mötesplatser så som; Bygg i projiceringen, Duplobygge vid greenscreenen, ljusbord med symboliskt vatten, läshörna med madrass och kuddar, samlingshörna, Bygg utan projicering, lastpallar med skiva på för byggen på flera ställen, Boll-Rör med olika material på och i, kartonger inslagna i tyger och tapet, papprör klädda med tapet och tyg, klä in hyllor med tyg och tapet mm. Vi vill ha olika belysningar i form av ljusslingor och andra ljuskällor.

Värdeord:

(förklaring till de olika värdeorden i uppstart) Trygghet: Trygga barn lära bäst. Med utgångspunkt i anknytningsteorin bygga upp trygga individer i en ny gruppkonstellation. Ha roligt och upptäcka att förskolan är en plats för glädje och att det är lustfyllt att lära sig, Vi vill lägga grunden för en Hållbar utveckling, både miljömässigt genom att redan tidigt introducera hur man tar hand om sin miljö, men även genom att bygga framtidens medborgare. Vilka barn vill vi lämna ifrån oss in i framtiden och hur kan vi rusta dem på bästa sätt? Ett demokratiskt och solidariskt samhälle bygger på demokrati och solidaritet där vi tillsammans bygger upp relationer, en sund värdegrund och kvalitet i våra relationer. Odla Kreativiteten och att låta fantasin ta plats, skapar förutsättningar för att vad som helst är möjligt att bli vad som helst. Vill vill ge barnen alla förutsättningar att våga drömma och att lyckas, Ett lugnare tempo och att var sak får ta sin tid, våga stanna upp och vara här och nu, 

Hur planerar vi att arbeta:

Första tiden kommer bestå av inskolningar av helt nya familjer och därför kommer vi fokusera på anknytning och en bra start för barnen och deras vårdnadshavare. Observation, arbeta i mindre grupper, ute, inne, aktiviteter (planerade och icke planerade), samarbete med andra avdelningar så som tvärgrupper. Vi kommer vara nära barnen på deras nivå, så vi kan vägleda och stötta dem när det behövs

Observationsmetoder:

Vi kommer observera genom att filma, ta bilder och anteckna. . När observerar vi, vad observerar vi och hur?

Hur ska det dokumenteras?

 • Vi kommer använda verktyg så som att ta foto, filma och anteckna det som händer under tiden i planerad och oplanerade undervisningssituationer. 
 • Vi pedagoger använder dokumentationen som beprövad erfarenhet och underlag för analys och utvärdering inom området. 
 • Vi dokumenterar barnens tankar, kommentarer och resonemang. Tillsammans med barnen tittar vi på dokumentationen och reflekterar kring det. 
 • Vi kommer lägga ut det vi gjort på vår digitala plattform Unikum för att få föräldrarna delaktiga i det vi gör, samt ge dem möjligheten att diskutera hemma tillsammans med sina barn. 
 • SKA arbete
 •  

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • erbjuds en god omsorg med en väl avvägd dagsrytm.
  Lpfö98 Rev. 2016
 • samarbeta för att erbjuda en god miljö för utveckling, lek och lärande och särskilt uppmärksamma och hjälpa de barn som av olika skäl behöver stöd i sin utveckling,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • ta vara på barns vetgirighet, vilja och lust att lära samt stärka barns tillit till den egna förmågan,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utmana barns nyfikenhet och begynnande förståelse för språk och kommunikation samt för matematik, naturvetenskap och teknik,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för förskolans miljö, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • verka för att flickor och pojkar får lika stort inflytande över och utrymme i verksamheten, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • förbereda barnen för delaktighet och ansvar och för de rättigheter och skyldigheter som gäller i ett demokratiskt samhälle.
  Lpfö98 Rev. 2016
 • att varje barn tillsammans med sina föräldrar får en god introduktion i förskolan,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • visa respekt för föräldrarna och känna ansvar för att det utvecklas en tillitsfull relation mellan förskolans personal och barnens familjer,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: