Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

En kärlekssaga

Skapad 2019-03-20 12:59 i Vuxenutbildning KV Karlskoga Vuxenutbildning
Vuxenutbildning
Språkvägen C kapitel 9 sidorna 82-87.

Innehåll

Språkvägen C kapitel 9 sidorna 82-87

  

Tala

 

·       Du ska återberätta texten till bilderna.

·       Du ska använda de nya orden i egna meningar.

·       Du ska prata i grupp om vänskap.

 

Läsa

 

·       Du ska läsa texten och svara på frågor till den.

·       Du ska läsa sidorna 87 och sätta meningarna i rätt ordning.

·       Du ska hitta svar på frågor i kapitel 1 i boken Dina pengar och din ekonomi.

 

Skriva

 

·       Du ska skriva till bilderna.

·       Du ska berätta om ett bröllop eller en annan fest.

 

Höra

 

·       Du ska höra hur de nya orden stavas.

·       Du ska lyssna och svara på frågor om texten.

 

Grammatik

 

·       Du ska träna på ordet att.

Matriser

Formativ matris skriva kurs C

Skriva C

  • SFI  E   Eleven skriver sammanhängande och begripliga texter om erfarenheter, intryck och åsikter samt faktaorienterade texter om bekanta ämnen. Eleven skapar i huvudsak fungerande struktur i sina texter och visar prov på viss variation i ordförråd och meningsbyggnad. Eleven väljer och använder på ett i huvudsak fungerande sätt olika strategier för skrivande.
Global bedömning av texten
Grundläggande interpunktion, stor bokstav vid ny mening
Grundläggande stavningsregler. Kunna stava till högfrekventa ord.
Texten är anpassad till syftet
Texten är anpassad till instruktionen
Texten är begriplig
Texten är sammanhängande
Texten har viss anpassning till situationen
Texten har viss anpassning till mottagaren
Substantiv
Substantiv obestämd form (Sing./plur.) En, ett eller flera
Substantiv bestämd form -en, -et, -r
Substantiv bestämdform med bestämd artikel (sing./plur.) Ex. Den stolen, det bordet, de stolarna
Pronomen
Personliga pronomen i subjektsform Jag, du, han, hon, den, det Vi, ni, de
Personliga pronomen i objektsform Mig, dig, honom, henne, den, det Oss, er, dem
Reflexiva pronomen mig, dig, sig, oss, er
Possessiva pronomen Min/mitt/mina, din/ditt/dina, hans, hennes, vår/vårt/våra, er/ert/era, deras
Reflexiva possessiva pronomen Min/mitt/mina, din/ditt/dina, sin/sitt/sina vår/vårt/våra, er/ert/era,Sin/sitt/sina
Adjektiv
Kongruens (en viss medvetenhet krävs även om den inte helt behärskas)**
Komparation (jämföra: dyr-dyrare-dyrast)
Vanliga adjektiv med oregelbunden form
Bestämdhet (adjektiv i bestämd form)
Verb
Eleven har kännedom och viss kunskap om presens och preteritumsystemet och visar viss kontroll över tempus- och verbanvändning.**
Nutid Presens
Dåtid Preteritum Supinum (har och hade)
Framtid Futurum
Infinitiv
Imperativ
Adverb
Känna till att det är skillnad mellan adjektiv och adverb
Satsadverb (ex. Inte, aldrig, alltid, ofta, ibland...)
Rumsadverb (Var?)
Tidsadverb (När?)
Sättsadverb (Hur?)
Sambandsord
För kurs C ska textbindningen vara enkel och kan ske med​ hjälp av vanliga sambandsord som exempelvis och, men, sedan, som och därför att.**
Konjunktioner och, men eller, så, för, utan
Subjunktioner (bisatsinledare) om, som, därför att, eftersom m.fl.
Sammanhangssignaler För det första, därför, dessutom, å ena sidan
Prepositioner
Rumsprepositioner
Tidsprepositioner I lördags, på söndag, om en stund, för ett år sedan.
Meningsbyggnad
Behärska, med viss säkerhet, rak och omvänd ordföljd i huvudsatser​
Ha kännedom om ordföljd i bisats
Behärska med viss säkerhet placering av satsadverbial.
Sammanfoga flera satser i samma mening.
Analytisk bedömning
Informella / formella texter
Fakta
Återberättande texter
Berättande texter
Instruerande Ge tips och råd
Argumenterande
Texten presenteras på ett logiskt sätt, till exempel i stycken
Texten är anpassad till texttypens struktur
Texten innehåller relevanta delar utifrån texttypens struktur
Textbindning mellan satser, meningar och inom meningar
Viss språklig variation
Variation i ordval
Använder olika ämnesspecifika ord med viss precision
Variation i meningsbyggnad
Digital kompetens
Inom sfi ska eleven utveckla sin kompetens att använda olika digitala verktyg och hjälpmedel för information, kommunikation och lärande.
Du kan logga in på datorn.
Du kan använda skrivprogram (ex. Word).
Du kan söka information med hjälp av digitala verktyg.
Du kan använda Unikum.
Du ska kunna kommunicera med hjälp av digitala verktyg (t.ex. sms, mail, Unikum mm.).

Formativ matris tala kurs C

Tala kurs C

  • SFI  E   Eleven deltar i enkla samtal och diskussioner om bekanta ämnen genom att framföra och efterfråga åsikter, tankar och information på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt. Eleven väljer och använder på ett i huvudsak fungerande sätt strategier som underlättar interaktionen.
  • SFI  E   Eleven berättar om och beskriver i enkel form personliga erfarenheter och åsikter om bekanta ämnen samt ger enkla råd och instruktioner. Eleven uttrycker sig begripligt och till viss del sammanhängande samt visar prov på viss språklig variation. Eleven väljer och använder på ett i huvudsak fungerande sätt olika strategier för att förbättra kommunikationen.
Global bedömning
Talet är begripligt
Talet är till viss del sammanhängande
Talet har ett visst flyt
Talet är till viss del anpassat till syftet
Talet är språkligt anpassat till mottagare eller samtalspartner
Innehåll och omfång
Innehållet i talet är begripligt
Innehållet i talet är relevant
Innehållet i talet är tillräckligt omfångsrikt
Strategier och interaktion
Eleven talar aktivt/deltar i samtalet
Eleven använder vid behov strategier som i huvudsak fungerar och för samtalet framåt exempelvis genom att ställa frågor eller ge exempel
Analytisk struktur av talet
Talet har en enkel retorisk struktur
Talet har en i huvudsak fungerande textbindning (Det finns samband mellan satser och meningar samt inom meningar i talet)
Språklig variation och säkerhet
Ordvalet är till viss del varierat
Orden har en viss precision
Talet har en i huvudsak fungerande textbindning
I talet används enkla grammatiska strukturer
Talet visar prov på mer avancerade grammatiska strukturer
Uttal
Uttalet är i huvudsak begripligt
Uttalsnormer följs till viss del: Prosodi (Betoning, intonation, talhastighet)
Uttalsnormer följs till viss del: Språkljud (vokal- och konsonantljud) uttalas på ett sätt som inte stör begripligheten

Formativ matris läsa kurs C

Läsa kurs C

  • SFI  E   Eleven läser korta berättande och beskrivande texter om bekanta ämnen och visar sin förståelse genom att göra enkla sammanfattningar av huvudinnehållet. Eleven hämtar specifik information i enkla faktaorienterade texter, tabeller och diagram och för enkla resonemang om informationen. Eleven visar sin förståelse för korta, tydliga instruktioner och föreskrifter genom att på ett i huvudsak fungerande sätt agera utifrån dem. Eleven väljer och använder på ett i huvudsak fungerande sätt olika lässtrategier utifrån syftet med läsningen.
Berättande texter
Kan sammanfatta det viktigaste innehållet
Beskrivande texter
Kan sammanfatta det viktigaste innehållet
Faktatexter
Kan hämta information i enkla faktaorienterade texter.
Kan föra enkla resonemang om informationen i enkla faktaorienterade texter.
Tabeller och diagram
Kan hämta information i tabeller och diagram.
Kan föra enkla resonemang om informationen tabeller och diagram.
Instruktioner
Visar förståelse för korta tydliga instruktioner genom att följa dem (t.ex. instruktioner till skrivuppgifter).
Lässtrategier
Väljer och använder olika lässtrategier utifrån syftet med läsningen.

Formativ matris höra kurs C

Höra kurs C

  • SFI  E   Eleven visar sin förstå- else för återberättade händelser, beskrivningar, samtal, information och korta nyheter som rör bekanta ämnen genom att göra enkla sammanfattningar av huvudinnehållet. Eleven visar sin förståelse för enkla och tydliga muntliga meddelanden och instruktioner genom att på ett i huvudsak fungerande sätt agera utifrån dem.
Återberättade händelser
Visar förståelse genom att göra enkla sammanfattningar av innehållet.
Beskrivningar
Visar förståelse genom att göra enkla sammanfattningar av innehållet.
Information
Visar förståelse genom att göra enkla sammanfattningar av innehållet.
Korta nyheter
Visar förståelse genom att göra enkla sammanfattningar av innehållet.
Meddelanden och instruktioner
Visar att du förstår enkla och tydliga muntliga meddelanden och instruktioner genom att följa dem (t.ex. lärarens instruktioner).
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: