Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogisk planering Naturvetenskap teknik och miljö vt.19

Skapad 2019-03-20 15:38 i Bosgårdens förskola/Toralla Mölndals Stad
På Bosgårdens pedagogiska enhet arbetar vi utifrån Läroplanen för förskolan, Lpfö 98/10. För att kvalitetssäkra detta arbete har vi delat in läsåret i olika fokusområden.
Förskola
Vi vill skapa intresse och väcka barnens nyfikenhet för naturvetenskap, teknik och miljö.

Innehåll

Varför? Koppling till läroplan(1 till 3 mål). Varför ska vi välja just detta innehåll? (Utifrån barnens förmågor, förståelse och intressen.)

Vad? Vad vill vi barnen ska få erfara/lära? Vad är barnen intresserade av? Vad har barnen delaktighet och inflytande i? Lärande objekt: Vad riktar vi barnens intresse mot, utvecklar deras förståelse för och undervisar om?

Vi vill skapa intresse och väcka barnens nyfikenhet för naturvetenskap, teknik och miljö 

 

Barnen har visat stort intresse för natur och växter vilket vi kommer arbeta utifrån samt ge dem ytterligare utmaningar i och koppla det till vårt tematiska arbete.

Vad ska barnen få erfara/lära på utbildningen? Till exempel pedagogiska miljöer.

Hur? Vilken metod ska jag använda för att skapa bästa tänkbara förutsättning för lärande? Koppling till teorier och beprövad erfarenhet. Vilka kunskaper behöver jag skaffa mig? Hur gör vi det möjligt för barnen att nå målen? Hur skapar vi/ser lärmiljön ut? Hur utvärderar vi/tar vi reda på om målen uppfylls?

Utifrån vår erfarenhet då vi arbetade med naturvetenskap, teknik och miljö tidigare visade barnen stort intresse för de konkreta experimenten vilket vi kommer uppmuntra och utmana barnen med. 

I fokusområdet naturvetenskap, teknik och miljö kommer vi rikta arbetet kring:

- enkla naturvetenskapliga experiment (vattenexperiment) 

- källsortering, vi arbetar vidare med sopmonstren.

- plantering, vi planterar kastanjer och samtalar om processen. Vi samtalar om fröer och växters livscykel. 

- CE märkning i arbete med källkritik 

 

 

För att skapa en naturlig förståelse för naturvetenskap, teknik och miljö utgår utifrån barnens erfarenheter och vardagsvärld. Vi kommer vara lyhörda och ta vara på barnens frågor, funderingar och planera utefter det.

Hur planerar vi att arbeta med: Normkritiskt förhållningssätt, flerspråkighet, hållbar utveckling, Grön flagg, kulturell mångfald, estetiska lärprocesser, digital kompetens, motorik och hälsa samt värdegrund.

Tillsammans med barnen kommer vi att upptäcka naturvetenskapen i vår omvärld med hjälp av olika experiment och samtal/reflektioner. 

Barnen kommer att få prova på:

-Fysik: titta på vattens olika form. Samt sjunker eller flyter.

-Natur: plantering av kastanjer, fröer och potatis

 

Tillsammans med barnen kommer vi synliggöra och reflektera över all naturvetenskapliga fenomen som vi möter i vardagen. 

I vårt miljöarbete kommer barnen få träffa temafigurerna som pratar om sopsortering och vi kommer att följa upp detta med källsortering i vårt dagliga arbete.

Vi kommer att arbeta med naturvetenskap, teknik och miljö i undervisningssituationer där barngruppen är uppdelad i två olika grupper samt i utbildningssituationerna (måltider, lek, rutinsituationer m.m.) på ett lustfyllt sätt. Beprövad erfarenhet visar att undervisningen fungerar bättre i mindre grupper då alla barn kan komma till tals och bli sedda. Det är också lättare att hålla barnens intresse vid liv och anpassa innehållet efter barnen.

 

 

 Lagerholm (2009) lyfter att barns naturliga och spontana undersökande av omgivningen är kärnan för naturvetenskap för barn. Elfström (2008) lyfter vikten av ett utforskande arbetssätt och vikten av att skapa förutsättningar för att upptäcka och utforska naturvetenskap. Han betonar även vikten av att utgå från barnens intresse och ge barnen tid att undersöka och intressera sig för naturvetenskapen.

För vem? Hur ska det dokumenteras? Vad, vem, hur, varför.

 • Vi kommer ta foto, filma och anteckna det som händer i undervisningssituationer och under utbildningen.
 • Vi pedagoger använder dokumentationen som beprövad erfarenhet och underlag för analys och utvärdering inom området.
 • Vi dokumenterar barnens tankar, kommentarer och resonemang. Tillsammans med barnen tittar vi på dokumentationen och reflekterar kring det.
 • Vi lägger ut det vi gjort på unikum för att få vårdnadshavarna delaktiga i det vi gör, samt ge de möjligheten att diskutera hemma tillsammans med sina barn.

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • stimuleras och utmanas i sitt intresse för naturvetenskap och teknik,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: