👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geometri

Skapad 2019-03-21 10:43 i Långåsskolan Falkenberg
Grundskola 5 Matematik
Vi kommer arbeta med geometri. Analysera de olika geometriska formernas egenskaper, samt mäta omkrets och area.

Innehåll

 

 

 

Syfte - Kunna räkna ut area och omkrets på olika geometriska objekt. Vi tränar: analys- metakognitiva, begreppsliga- och den kommunikativa förmågan. 

Bedömning - Genom att du visar dina kunskaper på lektionerna, genom att träna din kommunikativa förmåga samt att du använder begrepp som är lämpliga för området geometri. Hörn, sida, kant, yta, höjd, bas, bredd, längd, cm2, prisma, cirkel, kvadrat, kub, rätblock, rektangel, pyramid, cylinder, triangel, kon och klot. 

Undervisning och arbetsformer
Du kommer att få starta varje lektion med en startuppgift som vi sedan kommer att diskutera i grupp. (EPA). Vi kommer också arbeta utifrån karusellen samt arbeta i grupper om tre och enskilt. Vi kommer lägga stort fokus på att träna de olika förmågorna för att nå framåt i vår kunskapsinhämtning. Vi kommer använda oss av olika matematikböcker, digitala och analoga. Vi kommer göra olika former av bedömningar, dels för att synliggöra din kunskapsinhämtning för dig dels för att kunna anpassa materialet under arbetets gång. 

Uppgifter

  • Test i geometri

Matriser

Ma
Geometri

Problemlösning

  • Ma   formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
steg 1
steg 2
steg 3
steg 4
Lösa problem med strategier och metoder.
Du kan lösa enkla problem.
Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär.
Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett relativt väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med förhållandevis god anpassning till problemets karaktär.
Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med god anpassning till problemets karaktär.
Beskriva tillvägagångssätt och resonera om rimlighet.
Du kan på ett enkelt sätt förklara vad det är som ska lösas.
Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett relativt väl fungerande sätt och för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett väl fungerande sätt och för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan ge förslag på alternativa tillvägagångssätt.
Begrepp
Ha kunskaper om samt använda matematiska begrepp.
Du kan namnge alla geometriska begrepp. Rektangel, triangel, cirkel, kvadrat, rätblock, kon, pyramid, klot, prisma, kvadratcentimeter, och -meter omkrets och area. Samt hörn, sida, kant och yta.
Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven har goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i bekanta sammanhang på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i nya sammanhang på ett väl fungerande sätt.
Beskriva begrepp med matematiska uttrycksformer.
Du kan jämföra de olika geometriska formerna.
Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett väl fungerande sätt.
Växla uttrycksformer och resonera om begreppens relation.
Du kan berätta om de olika formernas egenskaper.
I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra utvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra välutvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
Metod
Välja och använda matematiska metoder.
Du vet vad du ska börja med när du får ett problem presenterat för dig.
Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredsställande resultat.
Eleven kan välja och använda ändamålsenliga matematiska metoder med relativt god anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med gott resultat.
Eleven kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med mycket gott resultat.
Resonemang
Framföra och bemöta matematiska argument i resonemang.
Du kan lyssna och bemöta dina klasskamraters resonemang.
I redovisningar och samtal kan eleven föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.
I redovisningar och samtal kan eleven föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt.
I redovisningar och samtal kan eleven föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt och fördjupar eller breddar dem.
Kommunikation
Redogöra för och samtala om tillvägagångssätt samt använda matematiska uttrycksformer.
Du kan samtala och delta i en diskussion om hur ni ska lösa ett matematiskt problem.
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med förhållandevis god anpassning till sammanhanget.
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt och effektivt sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med god anpassning till sammanhanget.