Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik - De fyra räknesätten samt problemlösning

Skapad 2019-03-21 15:55 i Häckebergaskolan Lunds för- och grundskolor
Matematik mål i år 2
Grundskola 2 Matematik
Du kommer att arbeta med alla de fyra räknesätten. Multiplikation kommer att förklaras utifrån upprepad addition och division som omvänd multiplikation. Sambanden mellan räknesätten kommer att undersökas och prövas. Möjligheten att lösa matematiska problem genom att göra tabeller kommer att påvisas och övas praktiskt.

Innehåll

Matematik - de fyra räknesätten - vårterminen år 2.

Undervisningens objekt, Lärandemål och syfte, (Varför?)

Undervisningen i ämnet matematik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om matematik och matematikens användning i vardagen och inom olika ämnesområden. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar intresse för matematik och tilltro till sin förmåga att använda matematik i olika sammanhang.

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper för att kunna formulera och lösa problem samt reflektera över och värdera valda strategier, metoder, modeller och resultat. Eleverna ska även ges förutsättningar att utveckla kunskaper för att kunna tolka vardagliga och matematiska situationer samt beskriva och formulera dessa med hjälp av matematikens uttrycksformer.

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar förmågan att argumentera logiskt och föra matematiska resonemang. Eleverna ska genom undervisningen också ges möjlighet att utveckla en förtrogenhet med matematikens uttrycksformer och hur dessa kan användas för att kommunicera om matematik i vardagliga och matematiska sammanhang.

I arbetsområdet ska du få möjlighet att utveckla:

 • din taluppfattning och de inom räknesätten ingående matematiska begreppen
 • din förmåga att se samband mellan de fyra räknesätten samt hur man använder sig av dom.
 • din förmåga att göra rimlighetsbedömningar av svar på matematiska frågeställningar.
 • din förmåga att läsa av enklare tabeller och diagram.
 • din förmåga att lösa problem med tabeller som effektivt verktyg.

Undervisningens innehåll, (Vad?)

Du kommer att:

 • arbeta praktiskt med de fyra räknesätten
 • memorera och träna utantill-inlärning av multiplikationstabeller
 • göra praktiska matematiska övningar 
 • möta matematiska problemformuleringar
 • arbeta med utmanande uppdrag
 • ges strategier för att välja lämpligt räknesätt vid lösning av benämnda uppgifter (läsetal)
 • få inblick i rimlighetsbedömning

Arbetssätt och arbetsformer, (Hur?)

 • Lyssna till genomgångar, motta frågeställningar
 • Helklassundervisning
 • Praktisk metodik inom alla de fyra räknesätten
 • Olika räknemetoder, huvudräkning, omgruppering, och algoritmer
 • Användning av konkret material 
 • Lära dig att läsa av och upprätta tabeller vid problemlösning
 • Ett separat avsnitt om och konkret metodik kring att upprätta tabeller för problemlösning.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll

 • Ma  1-3
 • Rimlighetsbedömning i vardagliga situationer
  Ma  1-3
 • Enkla tabeller och diagram och hur de kan användas för att sortera data och beskriva resultat från enkla undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ma  1-3
 • Olika proportionella samband, däribland dubbelt och hälften.
  Ma  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma   3
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredställande resultat.
  Ma   3
 • Eleven kan föra och följa matematiska resonemang om val av metoder och räknesätt samt om resultats rimlighet, slumpmässiga händelser, geometriska mönster och mönster i talföljder genom att ställa och besvara frågor som i huvudsak hör till ämnet.
  Ma   3

Matriser

Ma
Matematik åk 2 Lgr11

Extra insats krävs
>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>
Formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder
Du löser problem med hjälp av konkret material och får ett svar som ofta är rimligt.
Du löser problem med viss hjälp och får ett svar som är rimligt.
Du löser problem och får ett svar som är rimligt.
Du kan förklara och jämföra matematiska begrepp med hjälp av symboler, konkret material eller bilder.
Du kan förklara samband med hjälp av matematiska begrepp.
Du kan förklara likheter och skillnader med hjälp av matematiska begrepp.
Välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter
Du behöver viss hjälp att välja eller använda en metod som passar uppgiften.
Du använder en metod för att lösa uppgiften.
Du väljer och använder en metod som passar uppgiften.
Föra och följa matematiska resonemang och använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
Du beskriver det mesta av din lösning med hjälp av konkret material, symboler eller bilder både muntligt och skriftligt.
Du beskriver dina lösningar muntligt och dina skriftliga lösningar går att följa.
Det är lätt att följa alla steg i dina lösningar både muntligt och skriftligt.
Du följer med och ställer frågor i matematiska diskussioner.
Du kommer med förslag och ställer frågor i matematiska diskussioner.
Du kan leda en diskussion och föra den framåt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: