Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska åk 7: Normer

Skapad 2019-03-24 19:30 i Vasa Real Stockholm Grundskolor
Grundskola 7 – 9 Svenska
Under fem veckor kommer vi att arbeta med läsförståelse och muntlig förmåga (diskussion i smågrupper). Temat för avsnittet är Normer och det är en uppföljning av fokusveckan som handlade om sex och samlevnad.

Innehåll

Planering

 

Läsa

Tillsammans läser vi texten "Jag ville sticka ut, våga synas" och arbetar med uppgifterna. Texten är ett reportage och uppgifterna är hämtade från ett tidigare nationellt prov i svenska. Vi kommer dels att diskutera innehållet men även hur eleven kan ta sig an en text samt olika läsförståelsestrategier.

Vi arbetar sedan vidare med olika texter på temat och avluta med ett läsförståelsetest

 

Tala

Eleverna har tidigare delats in i studiegrupper och kommer nu att får diskutera innehållet i bland annat kortfilmer från UR ("Få syn på normerna"). Vi kommer även diskutera vad som är viktigt i samband med gruppdiskussioner och gå igenom hur kunskapskraven ser ut.

Eleverna kommer vi ett flertal tillfällen få chansen att diskutera olika frågor i de här grupperna och examinationen blir att hålla ett samtal inför mig. 

 

Material

Artikeln: "Jag ville sticka ut våga synas" plus uppgifter. 

Texthäfte och frågor till ett gammat nationellt prov

Häftet: Upptäck normer

Filmerna: "Få syn på normerna" plus diskussionsfrågor. 

Filmen: "Varför jämställdhet" plus diskussionsfrågor

Metodmaterialet: "BRYT!" från RFSL och forum för levande historia. 

 

Period: Vecka 14-20

Examination: Muntligt deltagande på lektioner och i mindre grupp samt test i läsförståelse. 

Bedömning: se matris

 

Kopplingar till läroplanen

 • kan göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grundade på kunskaper om mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar samt personliga erfarenheter,
  Lgr11
 • respekterar andra människors egenvärde,
  Lgr11
 • tar avstånd från att människor utsätts för diskriminering, förtryck och kränkande behandling, samt medverkar till att hjälpa andra människor,
  Lgr11
 • kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen, och
  Lgr11
 • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
  Lgr11
 • kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden,
  Lgr11
 • kan samspela i möten med andra människor utifrån kunskap om likheter och olikheter i livsvillkor, kultur, språk, religion och historia,
  Lgr11
 • har fått kunskaper om samhällets lagar och normer, mänskliga rättigheter och demokratiska värderingar i skolan och i samhället,
  Lgr11
 • utvecklar förmågan att själv bedöma sina resultat och ställa egen och andras bedömning i relation till de egna arbetsprestationerna och förutsättningarna
  Lgr11
 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  Sv  7-9
 • Att leda ett samtal, formulera och bemöta argument samt sammanfatta huvuddragen i vad som sagts.
  Sv  7-9
 • Kunskapskrav
 • Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll med viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv  E 9
 • Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
  Sv  E 9
 • Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
  Sv  E 9
 • Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med relativt god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven god läsförståelse
  Sv  C 9
 • Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna i olika verk.
  Sv  C 9
 • Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med utvecklade och relativt väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt.
  Sv  C 9
 • Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven mycket god läsförståelse.
  Sv  A 9
 • Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk.
  Sv  A 9
 • Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med välutvecklade och väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
  Sv  A 9

Matriser

Sv
Elevledd diskussion

Presentera

F
E
D
C
B
A
Innehåll
Eleven läser sammanfattningen presenterar diskussionsfrågorna
Eleven läser sammanfattningen presenterar diskussionsfrågorna
Eleven läser sammanfattningen presenterar diskussionsfrågorna
Kommunikation
visar viss anpassning till mottagaren, t.ex. genom att titta upp, tala tydligt och visa engageman
visar relativt god anpassning till mottagaren genom att titta upp, tala tydligt och presentera underlaget på ett intresseväckande/engagerande sätt
visar god anpassning till mottagaren genom att titta upp, tala tydligt och presentera underlaget på ett intresseväckande och engagerande sätt
Språk
använder i huvudsak fungerande språk för ämnet och mottagaren, t.ex. ordval
använder relativt väl fungerande språk för ämnet och mottagaren, t.ex. ordval
använder ett väl fungerande språk för ämnet och mottagaren, t.ex. ordval

Leda diskussion

F
E
D
C
B
A
Struktur
initierar diskussionen med en egen åsikt eller genom att ge någon ordet fördelar vid behov ordet mellan deltagarna på i ett huvudsak fungerande sätt gör ett försök till sammanfattning av diskussionen
initierar diskussionen med en egen åsikt eller genom att ge någon ordet fördelar vid behov ordet mellan deltagarna på i relativt fungerande sätt återför diskussionen till ämnet vid behov gör en rimlig sammanfattning av diskussionen
initierar diskussionen med en egen åsikt eller genom att ge någon ordet fördelar vid behov ordet mellan deltagarna på i väl fungerande sätt återför diskussionen till ämnet vid behov gör en sammanfattning av det viktigaste i diskussionen

Delta i diskussion

F
E
D
C
B
A
Kommunikation
lyssnar, ställer frågor och framför åsikter som till viss del för diskussionen framåt praktiserar turtagning till viss del klarar i viss utsträckning att tala tydligt och visa engagemang
lyssnar, ställer frågor och framför åsikter som för diskussionen framåt praktiserar turtagning relativt väl klarar relativt väl att tala tydligt och visa engagemang
lyssnar, ställer frågor och framför åsikter för diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem praktiserar turtagning väl klarar väl att tala tydligt och visa engagemang
Innehåll
framför åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument
framför åsikter med utvecklade och relativt väl underbyggda argument
framför åsikter med välutvecklade och väl underbyggda argument

Helhetsbedömning. Skriv gärna några stödord kring diskussionen du lyssnat på.

F
E
D
C
B
A
De tre momenten vägs ihop

Sv
Matris för läsförståelse

Uppfatta och tolka budskap

Nivå E
Du uppfattar ett tydligt budskap och kan föra ett resonemang kring detta
Nivå C
Du kan uppfatta ett budskap som kan läsas mellan raderna och föra utvecklade resonemang kring detta.
Nivå A
Du kan uppfatta ett budskap som kan läsas mellan raderna och föra välutvecklade och nyanserade resonemang.
Jämföra/reflektioner
Du kan göra enkla jämförelser med något annat som du läst, sett, hört eller varit med om.
Du kan göra tydliga jämförelser med andra texter som du har läst, sett, hört eller varit med om.
Du kan göra tydliga och utvecklade jämförelser med andra texter som du har läst, sett, hört eller varit med om.
Hitta svaren i texten
Du kan svara på enkla frågor kopplade till texten.
Du kan svara på frågor och motivera ditt svar på ett enkelt sätt.
Du kan svara på frågor och motivera ditt svar ett analyserade sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: