Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Prinsessan och mördaren 8a vt19

Skapad 2019-03-24 20:38 i Hälsinggårdsskolan Falun
Grundskola 7 – 0 Svenska
Vi läser Prinsessan och mördaren, sammanfattar handlingen och skriver text och tanke samt formulerar frågor till texten. Vi besvarar och diskuterar dem. När du läst klart boken ska du skriva en analys av boken. Hela jobbet skriver du på Classroom.

Innehåll

VAD GÖR VI?

Vi läser Prinsessan och mördaren, ett antal sidor varje vecka. Använd Legimus om du behöver lyssna. Varje vecka sammanfattar du handlingen, skriver en text och tanke och gör tre frågor med svar till texten. När du läst klart boken ska du skriva en textanalys om den. Hela jobbet skrivs i Classroom i ett färdigt dokument. 

LÄSSCHEMA

Till fredag vecka 14: läs t.o.m. s. 64. Om du hinner, sammanfatta handlingen och skriv en text och tanke samt tre frågor med svar. Vi gör detta tillsammans på fredagen så att du ser hur du ska göra kommande veckor. 

Till fredag vecka 15: läs t.o.m. s. 122. Sammanfatta handlingen, skriv en text och tanke samt tre frågor med svar.

Till fredag vecka 18: läs t.o.m. s. 176.               - " -

Till fredag vecka 19: läs t.o.m. s. 237.               - " -

Vecka 20: Skriva bokanalysen.

 

FRÅGOR (Kunskapskravet Läsförståelse)

Det finns tre olika sorters frågor om skönlitterär text. Frågor på ytan, frågor under ytan och livsfrågor, som handlar om vad texten betyder för dig. Du ska skriva en av varje sort, alltså tre frågor, till varje fredag. Du ska också skriva ett svar till varje fråga. I smågrupper kommer ni att få besvara varandras frågor och diskutera varandras diskussionsfrågor. 

 

Frågor på ytan

I frågor på ytan finns svaret i texten, det sammanfattar innehållet eller svarar på frågorna vem, vad, var och när. T.ex. Vilken sorts bil hade Fredrik?

 

Frågor under ytan

Frågor under ytan kan ha mer än ett rätt svar, står inte exakt i texten, börjar med varför, hur eller hur tänker du, kräver inferenser (att en tolkar något som inte är direkt uttalat, "läser mellan raderna", gör hypoteser (gissar och tror) och utmanar tankeförmågan. T.ex. Varför blev Marcus arg?

 

Livsfrågor

Livsfrågor anknyter till den egna erfarenheten, vad författaren menar egentligen, vad du tycker om det här, hur texten hjälper dig att lära något du behöver veta eller hur texten berör dig bakåt, nu och i framtiden. T.ex. Många gånger vill man hålla saker hemliga, som Marcus gör. Vad finns det för fördelar och nackdelar med att göra det?

 

TEXT OCH TANKE (Kunskapskravet Läsförståelse)

När du skriver text och tanke, skriver du av ett citat ur boken och anger vilken sida citatet står på (text). Sedan förklarar du varför du tog det citatet och försöker utveckla dina tankar om det (tanke). Du kan för att visa djupare läsförståelse försöka beskriva citatets koppling till dig själv, till andra, till världen och till andra verk (texter, filmer, spel m.m.). Du kan också tänka att man resonerar eller argumenterar från det personliga planet till det allmänna. Det finns kanske generaliseringar att göra - hur funkar det här allmänt? Försök förklara tydligt med exempel.

 

BOKANALYS

När du läst klart hela boken ska du skriva en text i tre delar kopplat till kunskapskraven. Skriv ca 1,5 A4 i 11 punkter på Classroom. Det ska vara löpande text men du följer nedanstående struktur. Du behöver även styckeindela texten mer om styckena blir längre än fem-sex rader. 

 

Sammanfattning av handlingen samt textkopplingar (Kunskapskravet Läsförståelse)

Den första delen ska vara en sammanfattning av boken där du ska förklara när och varför saker händer i boken. Fokusera på de avgörande händelserna. I ett nytt stycke försöker du också koppla boken till andra texter du läst eller filmer du sett. Ge exempel från boken. Försök göra detta välutvecklat.

 

Resonemang om tema och budskap. Motiv och symboler. (Kunskapskravet Resonemang om budskap)

Den andra delen ska vara resonemang om tema och budskap. I det resonemanget kan du också ha användning för begreppen motiv och symboler. Läs om de begreppen längre ner. 

 

Vad innebär tema?

Berättelsens tema handlar om textens huvudämne eller grundtanke. T.ex. kärlek, sorg, död, rättvisa, krig etc. Det kan dock finnas flera olika teman i en berättelse. Det är viktigt att inte bara ange varför man anser att berättelsen har ett visst tema utan det är minst lika viktigt att kunna förklara varför man anser att boken har de olika teman som man väljer att ta upp.

Vad Innebär budskap?

Att resonera om budskap handlar om att berätta om vad du anser att författaren vill säga till oss läsare genom handlingen i texten. Vad vill författaren att vi ska lära oss genom att läsa texten? Exempel på budskap kan vara ”att rättvisan segrar till slut” eller att ”kärleken är evig”. Ofta handlar det om ”dolda” budskap och då måste man läsa texten noggrant, läsa mellan raderna, för att på djupet tolka innehållet och på så vis gissa sig fram vad författaren kan tänkas ha för bakomliggande orsaker till valet av handling. Hur vill författaren påverka oss läsare? Olika människor kan hitta olika budskap i en text och en text kan också ha många budskap. Olika tolkningar beror på vem vi är och vad vi har varit med om. 

Så här kan du stegvis gå tillväga för att uppnå kunskapskravet att tolka och resonera om tema och budskap:

Följ punkterna stegvis, men skriv en sammanhängande, ”löpande”, text.

1. Välj ut ett tema och ett budskap. Svara t.ex. på frågan ”vad kan vi som läsare lära oss genom att läsa denna text?”.

2. Svara på frågan varför du har valt temat eller budskapet. Vad är det med innehållet i texten som gör att du väljer just detta tema och budskap?

3. Ge konkreta exempel från texten, t.ex. genom att citera, och visa på så vis att du har stöd i texten för din tolkning av temat eller budskapet.

4. Koppla temat eller budskapet till egna erfarenheter. Ställ t.ex. frågan ”har du varit med om, hört eller sett något liknande i det verkliga livet?”

5. Koppla temat eller budskapet till vad som händer i samhället och i övriga världen. Är temat och budskapet aktuellt i det samhälle som vi lever i?

6. Gör historiska och aktuella kopplingar mellan då och nu utifrån det tema och budskap som du valt ut. Hur har synen på temat eller budskapet förändrats över tid?

7. Avsluta med att en gång till förtydliga det tema och budskap som du resonerat om och repetera varför du tycker att texten har just detta tema och budskap.

 

Vad är motiv?

Motiv betyder handlingen, formulerad med en mening. Motivet i sagan om Rödluvan och vargen skulle kunna vara "Ung person bryter mot regler och hamnar i problem men tar hjälp och reder upp situationen". Det motivet skulle man kunna använda i många berättelser och filmer, eller hur? Vilket motiv har Prinsessan och mördaren? Väv gärna in det i ditt budskapsresonemang. 

Vad är symboler?

Symboler är saker som egentligen betyder något annat när man analyserar texten djupare. I sagan om Rödluvan kan den röda färgen på luvan sägas symbolisera sex, livet eller synden. Vargen är en symbol för ondskan. När man förklarar symboler ska du som vanligt ta exempel ur berättelsen och förklara hur du tänker. 

 

Koppla till tid och författare (Kunskapskravet Koppla till upphovsman och sammanhang)

I tredje delen ska du försöka resonera om hur den här boken speglar dess författare och tiden hen lever i. Vem är hen? Använd någon trovärdig sida på internet (ej Wikipedia), läs om författaren och skriv, med hänvisning till den källa du använt, med egna ord lite om hen. Infoga smidigt din källa (t.ex. "Enligt ff.författarcentrum.se...). Resonera om varför du tror just hen skrev den här boken, just nu, på 2000-talet. Hur speglar boken vår tillvaro? (Svår fråga, men vi försöker!) Jämför även med litteraturens epoker - vilken tidsperiod och epok tillhör denna? Se Portal sidan 163 ff. Motivera!

 

Länk till film om att resonera om böcker:

http://bloggar.ur.se/orkaplugga/2015/01/28/utveckla-ett-resonemang/

 

Matriser

Sv
Prinsessan och mördaren. Läsförståelse.

LÄSFÖRSTÅELSE

Behöver förbättras/Finns ej med
Grundläggande
God
Mycket god
Läsförståelse
Genom att göra (...) sammanfattningar av olika texters innehåll med (...) koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven (...) läsförståelse.
enkla viss grundläggande
utvecklade relativt god god
välutvecklade god mycket god
Resonemang om budskap
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra (...) i olika verk.
enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap
utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna
välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda
Koppla till upphovsman och sammanhang
Eleven kan också föra (...) resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman. Eleven drar då (...) slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
enkla till viss del underbyggda
utvecklade relativt väl underbyggda
välutvecklade och nyanserade väl underbyggda
Skriva
Eleven kan skriva olika slags texter med (...) språklig variation, (...) textbindning samt (...) fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
viss enkel i huvudsak
relativt god utvecklad relativt väl
god välutvecklad väl
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: